Stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Raport Roczny 2017 > Ład korporacyjny > Stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Wyniki 2017

Ład Korporacyjny

Budowa kultury organizacyjnej ze szczególnym  poszanowaniem godności osobistej pracowników
Budowa kultury organizacyjnej ze szczególnym poszanowaniem godności osobistej pracowników
Zbiór dobrych praktyk fundamentem norm etycznych w Grupie PZU, we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania
Zbiór dobrych praktyk fundamentem norm etycznych w Grupie PZU, we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania
Transmisje video z konferencji wynikowych i wydarzeń korporacyjnych
Transmisje video z konferencji wynikowych i wydarzeń korporacyjnych
Program antykorupcyjny mający na celu ograniczenie ryzyko korupcji i wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych
Program antykorupcyjny mający na celu ograniczenie ryzyko korupcji i wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych
Sprawny i przyjazny pracownikom system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości
Sprawny i przyjazny pracownikom system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości
Promowanie różnorodności  i dbałość o równe traktowanie pracowników
Promowanie różnorodności i dbałość o równe traktowanie pracowników
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

W 2017 roku PZU przestrzegał rekomendacji i zasad wyrażonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 z wyłączeniem rekomendacji IV.R.2., dotyczącej umożliwienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez:

  • transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
  • wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Obecnie akcjonariusze PZU mogą śledzić transmisję obrad walnego zgromadzenia. Spółka nie zdecydowała się natomiast na wprowadzenie tzw. eWZA. W ocenie PZU istnieje wiele czynników natury technicznej oraz prawnej, które mogą wpłynąć na prawidłowy przebieg obrad walnego zgromadzenia. Wątpliwości prawne dotyczą możliwości identyfikacji akcjonariuszy i badania legitymacji uczestników WZA. Ryzyko wystąpienia problemów technicznych np. z połączeniem internetowym lub potencjalną zewnętrzną ingerencją w systemy informatyczne, może zaburzyć prace walnego zgromadzenia oraz wywołać wątpliwości co do skuteczności uchwał podejmowanych w jego trakcie. Wystąpienie wskazanych ryzyk może wpłynąć na prawidłowe stosowanie przedmiotowej zasady w pełnym zakresie.

Ponadto PZU nie dotyczy:

  • zasada I.Z.1.10, dotycząca zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej prognoz finansowych – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowanych w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, ponieważ wg stanu na dzień publikacji niniejszego raportu PZU nie publikował prognoz finansowych oraz szacunków;
  • zasada III.Z.6., dotycząca przypadku niewyodrębnienia w spółce organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, ponieważ w PZU funkcja ta została wyodrębniona organizacyjnie;
  • rekomendacja IV.R.3., dotycząca sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, ponieważ papiery wartościowe PZU są przedmiotem obrotu wyłącznie na rynku polskim.

Informacja na temat stanu stosowania przez PZU rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 dostępna jest na stronie internetowej PZU.

Sekcja zawiera:

Facebook Twitter Google Plus All