Firma audytorska przeprowadzająca badania sprawozdań finansowych

Raport Roczny 2017 > Ład korporacyjny > Firma audytorska przeprowadzająca badania sprawozdań finansowych
Wyniki 2017

Ład Korporacyjny

Budowa kultury organizacyjnej ze szczególnym  poszanowaniem godności osobistej pracowników
Budowa kultury organizacyjnej ze szczególnym poszanowaniem godności osobistej pracowników
Zbiór dobrych praktyk fundamentem norm etycznych w Grupie PZU, we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania
Zbiór dobrych praktyk fundamentem norm etycznych w Grupie PZU, we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania
Transmisje video z konferencji wynikowych i wydarzeń korporacyjnych
Transmisje video z konferencji wynikowych i wydarzeń korporacyjnych
Program antykorupcyjny mający na celu ograniczenie ryzyko korupcji i wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych
Program antykorupcyjny mający na celu ograniczenie ryzyko korupcji i wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych
Sprawny i przyjazny pracownikom system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości
Sprawny i przyjazny pracownikom system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości
Promowanie różnorodności  i dbałość o równe traktowanie pracowników
Promowanie różnorodności i dbałość o równe traktowanie pracowników
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

18 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza PZU dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę firm audytorskich pod numerem 3546, jako podmiotu przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych za lata 2014-2016, a 27 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza PZU skorzystała z możliwości przedłużenia współpracy na lata 2017-2018.

Zakres zawartej umowy obejmuje w szczególności:

  • badanie rocznych sprawozdań jednostkowych PZU oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZU;
  • przegląd śródrocznych jednostkowych sprawozdań PZU oraz śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań Grupy PZU.

Dodatkowa współpraca PZU z KPMG Audyt w ostatnich latach obejmuje między innymi badania sprawozdań o wypłacalności oraz kondycji finansowej wymaganych Dyrektywą Solvency II.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PZU (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego/ skonsolidowanego sprawozdania finansowego4 9501 365
inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego1 7931 350
usługi doradztwa podatkowego--
pozostałe usługi-27
Razem6 7432 742

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy PZU (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
badanie sprawozdań finansowych7 6732 120
inne usługi poświadczające3 5683 440
Razem11 2415 560

Facebook Twitter Google Plus All