Wynagrodzenia członków władz

Raport Roczny 2017 > Ład korporacyjny > Wynagrodzenia członków władz
Wyniki 2017

Ład Korporacyjny

Budowa kultury organizacyjnej ze szczególnym poszanowaniem godności osobistej pracowników
Budowa kultury organizacyjnej ze szczególnym poszanowaniem godności osobistej pracowników
Zbiór dobrych praktyk fundamentem norm etycznych w Grupie PZU, we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania
Zbiór dobrych praktyk fundamentem norm etycznych w Grupie PZU, we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania
Transmisje video z konferencji wynikowych i wydarzeń korporacyjnych
Transmisje video z konferencji wynikowych i wydarzeń korporacyjnych
Program antykorupcyjny mający na celu ograniczenie ryzyko korupcji i wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych
Program antykorupcyjny mający na celu ograniczenie ryzyko korupcji i wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych
Sprawny i przyjazny pracownikom system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości
Sprawny i przyjazny pracownikom system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości
Promowanie różnorodności i dbałość o równe traktowanie pracowników
Promowanie różnorodności i dbałość o równe traktowanie pracowników
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Zasady wynagradzania Członków Zarządu kształtowane są przez Radę Nadzorczą, zgodnie z uchwałą 4 NWZA Spółki PZU z 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienionej uchwałą 38 ZWZ PZU z 29 czerwca 2017 roku w związku z ustawą z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Powyższe zasady przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej stanowią, że wynagrodzenie całkowite przysługujące Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania, zawartej na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki składa się z:

 • wynagrodzenia stałego - zryczałtowane miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe, które nie może przekroczyć przedziału referencyjnego ustalonego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 4 ust.3 ww. ustawy;
 • wynagrodzenia zmiennego – wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, w ramach katalogu celów zarządczych określonych na podstawie ww. ustawy, do którego należą między innymi wzrost wartości spółki oraz poprawa wskaźników ekonomiczno – finansowych. Wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego rocznego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego. Ponadto istotna część wynagrodzenia zmiennego przyznawana jest w formie odroczonego wynagrodzenia zmiennego. Odroczone wynagrodzenie zmienne podlega odroczeniu przez 3 lata, a po 12, 24 i 36 miesiącach odpowiednio od daty przyznania, Członek Zarządu może nabyć prawo do 1/3 części odroczonego wynagrodzenia zmiennego za dany rok, po spełnieniu warunków opisanych w umowie o świadczenie usług zarządzania.

Ponadto umowy o świadczenie usług zarządzania zawierane z członkami Zarządu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej regulują okres ich wypowiedzenia oraz kwestie powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki po ich rozwiązaniu w zamian za wypłacane odszkodowanie, które zostały ustalone w oparciu o ww. ustawę. W latach 2016-2017 spółki Grupy PZU objęte konsolidacją nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani członkom swoich Rad Nadzorczych.

Dyrektorzy Grupy

W PZU i PZU Życie funkcjonuje wspólny model zarządczy. W ramach tego modelu istnieją stanowiska Dyrektorów Grupy PZU, których zasady tworzenia oraz zasady powoływania i odwoływania z tych stanowisk określają Regulaminy Organizacyjne Spółek. Zgodnie z tym modelem osoby pełniące funkcje członków Zarządu PZU Życie są jednocześnie zatrudnione jako dyrektorzy Grupy PZU w PZU i odpowiadają za te same struktury i obszary biznesowe w PZU i PZU Życie.

1 stycznia 2017 roku funkcje dyrektorów Grupy PZU pełniły następujące osoby:

 • Aleksandra Agatowska;
 • Tomasz Karusewicz;
 • Bartłomiej Litwińczuk;
 • Sławomir Niemierka;
 • Roman Pałac;
 • Paweł Surówka.

15 marca 2017 roku Dyrektorem Grupy PZU została Dorota Macieja. Z dniem 31 października 2017 roku z funkcji Dyrektora Grupy PZU odwołany został Sławomir Niemierka.

Funkcję dyrektorów Grupy PZU przez cały lub część 2017 roku pełniły następujące osoby:

 • Aleksandra Agatowska;
 • Tomasz Karusewicz;
 • Bartłomiej Litwińczuk;
 • Dorota Macieja;
 • Sławomir Niemierka;
 • Roman Pałac;
 • Paweł Surówka.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU (w tys)1 stycznia – 31 grudnia 20171 stycznia – 31 grudnia 2016
  w tym premie i nagrody specjalne: w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego:6 8702 0426 680-
Paweł Surówka68374176-
Rodger Hodgkiss1 171412634-
Tomasz Kulik319--1)-
Maciej Rapkiewicz1 152379581-
Małgorzata Sadurska421---
Michał Krupiński2 0862)8951 377-
Andrzej Jaworski9453)282434-
Marcin Chludziński93---
Beata Kozłowska-Chyła--634 4)-
Robert Pietryszyn--273-
Sebastian Klimek--5795)-
Przemysław Dąbrowski--6836)-
Dariusz Krzewina--6687)-
Tomasz Tarkowski--121-
Rafał Grodzicki--5208)-
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego:5 1381 3814 503199
Aleksandra Agatowska854254505-
Tomasz Karusewicz1 031356611-
Bartłomiej Litwińczuk754122241-
Sławomir Niemierka751199862199
Roman Pałac986378581-
Dorota Macieja501---
Paweł Surówka2619)7245510)-
Tobiasz Bury--70611)-
Przemysław Henschke--54212)-
Rada Nadzorcza, z czego:1 344-1 241-
Paweł Górecki131---
Alojzy Nowak154-120-
Marcin Chludziński133-119-
Agata Górnicka133---
Katarzyna Lewandowska115---
Robert Śnitko105---
Maciej Zaborowski146-143-
Bogusław Banaszak142---
Marcin Gargas18-167-
Aneta Fałek114---
Paweł Kaczmarek48-191-
Eligiusz Krześniak13-119-
Jerzy Paluchniak39-118-
Piotr Paszko13-119-
Radosław Potrzeszcz13-119-
Łukasz Świerżewski27---
Zbigniew Ćwiąkalski--3-
Zbigniew Derdziuk--2-
Dariusz Filar--2-
Dariusz Kacprzyk--2-
Jakub Karnowski--2-
Aleksandra Magaczewska--2-
Maciej Piotrowski--2-
Piotr Walkowiak--11-

1) wynagrodzenie otrzymywał wyłącznie z PZU Życie, kwota zaprezentowana w następnej tabeli
2) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 600 tys.zł
3) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 276 tys.zł
4) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 55 tys.zł
5) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 111 tys.zł
6) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 332 tys.zł
7) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 55 tys.zł
8) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 312 tys.zł
9) wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Dyrektora Grupy do 12 kwietnia 2017
10) w tym wynagrodzenie z tytułu Doradcy Zarządu PZU 345 tys. zł w okresie 24/04/2016 - 31/10/2016
11) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 371 tys.zł
12 w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 312 tys.zł

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU (w tys.)1 stycznia – 31 grudnia 20171 stycznia – 31 grudnia 2016
  w tym premie i nagrody specjalne: w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego:2 8358014 031-
Paweł Surówka499214329-
Rodger Hodgkiss491214599-
Tomasz Kulik840103206-
Maciej Rapkiewicz446135208-
Michał Krupiński671)---
Andrzej Jaworski4922)135208-
Beata Kozłowska-Chyła--3293)-
Robert Pietryszyn--135-
Sebastian Klimek--2084)-
Przemysław Dąbrowski--3685)-
Dariusz Krzewina--3606)-
Tomasz Tarkowski--8017)-
Rafał Grodzicki--2808)-
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego:3 0307062 332107
Aleksandra Agatowska509137272-
Tomasz Karusewicz604192329-
Bartłomiej Litwińczuk45566147-
Sławomir Niemierka539107599107
Roman Pałac604204313-
Dorota Macieja319---
Tobiasz Bury--3809)-
Przemysław Henschke--29210)-
Rada Nadzorcza, z czego:3---
Ryszard Wawryniewicz3---

1) wynagrodzenie z tyt.pełnienia funkcji Członka RN Alior Banku w okresie 1/01/2017 - 14/06/2017
2) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 149 tys.zł (PZU Życie)
3) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 119 tys.zł (PZU Życie)
4) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 138 tys.zł (PZU Życie)
5) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 179 tys.zł (PZU Życie)
6) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 30 tys.zł (PZU Życie)
7) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 150 tys.zł (LINK4)
8) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 168 tys.zł (PZU Życie)
9) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 200 tys.zł (PZU Życie)
10) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 168 tys.zł (PZU Życie)

Facebook Twitter Google Plus All