Profil ryzyka

Raport Roczny 2017 > Profil ryzyka
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Profil ryzyka

 

Do głównych typów ryzyka, na które narażona jest Grupa PZU należą: kredytowe (w szczególności związane z portfelem kredytowym banków), aktuarialne, rynkowe (w szczególności ryzyko stopy procentowej, walutowe oraz cen towarów), koncentracji, operacyjne i braku zgodności.

 

Ryzyko kredytowe i koncentracji

 

Ryzyko kredytowe to ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej wynikające z wahań zdolności kredytowej emitentów papierów wartościowych, kontrahentów i wszelkich dłużników.

Ryzyko kredytowe w Grupie PZU obejmuje:

ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta – ryzyko poniesienia straty w związku z niewykonaniem zobowiązań przez kontrahentów i dłużników;

ryzyko kredytowe w działalności bankowej – ryzyko kredytowe wynikające z działalności w sektorze bankowym, związane przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewywiązania się dłużnika lub kredytobiorcy ze swoich zobowiązań;

ryzyko kredytowe w ubezpieczeniach finansowych – ryzyko kredytowe wynikające z działalności w sektorze ubezpieczeń finansowych, związane przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewywiązania się klienta, dłużnika lub kredytobiorcy ze zobowiązań wobec osoby trzeciej; zagrożenie to może wynikać z niepowodzenia w realizacji przedsięwzięcia lub z niekorzystnego wpływu otoczenia gospodarczego.

Ryzyko koncentracji to ryzyko wynikające z braku dywersyfikacji portfela aktywów lub z dużej ekspozycji na ryzyko niewykonania zobowiązania przez pojedynczego emitenta papierów wartościowych lub grupę powiązanych emitentów.

Ekspozycja na ryzyko kredytowe w Grupie PZU wynika bezpośrednio z działalności bankowej, działalności lokacyjnej, działalności w segmencie ubezpieczeń finansowych i gwarancji, a także umów reasekuracji oraz działalności bancassurance. W Grupie PZU wyróżnia się następujące rodzaje ekspozycji na ryzyko kredytowe:

ryzyko niewykonania zobowiązania przez klienta wobec Grupy PZU z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek (w działalności bankowej);

ryzyko bankructwa emitenta instrumentów finansowych, w które Grupa PZU inwestuje lub którymi obraca, np. obligacje korporacyjne;

ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta np. reasekuracja lub pozagiełdowe instrumenty pochodne oraz działalność bancassurance;

ryzyko niewykonania zobowiązania przez klienta Grupy PZU wobec osoby trzeciej np. ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych, gwarancje ubezpieczeniowe.

 

Ryzyko koncentracji związane z działalnością kredytową

 

W tej sekcji przedstawiono informacje związane z działalnością kredytową banków Grupy PZU.

W celu zapobiegania niekorzystnym zdarzeniom wynikającym z nadmiernej koncentracji zarówno Pekao, jak i Alior Bank ograniczają ryzyko koncentracji, ustanawiając limity i stosując normy koncentracji wynikające zarówno z przepisów zewnętrznych, jak i przyjętych wewnętrznie. Należą do nich m. in.:

zasady identyfikacji obszarów wystąpienia ryzyka koncentracji z tytułu działalności kredytowej;

proces ustalania i aktualizowania wysokości limitów;

proces zarządzania limitami wraz z ustaleniem sposobu postępowania w przypadku przekroczenia dozwolonego poziomu limitu;

proces monitorowania ryzyka koncentracji, w tym sprawozdawczość;

kontrola procesu zarządzania ryzykiem koncentracji.

   

Poniższa tabela prezentuje koncentrację branżową zaangażowań bilansowych i pozabilansowych Pekao i Alior Banku według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) uwzględniającą:

kwotę kredytu (zaangażowanie bilansowe oraz pozabilansowe bez odsetek i pobranych opłat oraz uwzględniania odpisów) pomniejszoną o wniesione kaucje pieniężne;

nieautoryzowane debety na rachunkach bieżących;

limity skarbowe pomniejszone o wniesione kaucje, z uwzględnieniem papierów dłużnych, których emitentem jest podmiot z danej sekcji.

 

Segment branżowy 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 17,42% 17,36%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 13,47% 13,85%
Administracja publiczna i obrona narodowa 4,69% 0,01%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 1,99% 6,19%
Budownictwo 11,04% 15,29%
Transport i gospodarka magazynowa 5,06% 2,77%
Produkcja metali, wyrobów metalowych oraz maszyn 3,54% 7,23%
Produkcja wyrobów chemicznych, farmaceutycznych oraz petrochemia 1,31% 1,38%
Produkcja artykułów spożywczych i napojów 4,37% 3,83%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6,42% 5,46%
Górnictwo i wydobywanie 1,39% 0,66%
Pozostała produkcja 7,34% 1,45%
Pozostałe sektory 21,96% 24,52%
Razem 100,00% 100,00%
 

W procesie ustalenia i aktualizacji limitów koncentracji bierze się pod uwagę:

informacje o poziomie ryzyka kredytowego limitowanych segmentów portfela i ich wpływie na realizację założeń apetytu na ryzyko w zakresie jakości portfela kredytowego i pozycji kapitałowej;

wrażliwość limitowanych segmentów portfela na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym ocenianą w ramach cyklicznie przeprowadzanych testów warunków skrajnych;

wiarygodne informacje ekonomiczne i rynkowe dotyczące każdego z obszarów koncentracji zaangażowań, w szczególności wskaźniki makroekonomiczne, branżowe, informacje dotyczące trendów gospodarczych, z uwzględnieniem projekcji wysokości stóp procentowych, kursów wymiany, analizy ryzyka politycznego, ratingi rządów oraz instytucji finansowych;

wiarygodne informacje na temat sytuacji ekonomicznej podmiotów, branż, gałęzi, sektorów gospodarki, informacji ogólnogospodarczych, w tym o sytuacji gospodarczej i politycznej krajów oraz inne informacje potrzebne do oceny ryzyka koncentracji;

interakcje między różnymi rodzajami ryzyka, tj.: ryzykiem kredytowym, rynkowym, płynności i operacyjnym. Analizy ryzyka dokonuje się w ujęciu indywidualnym i portfelowym. Podejmowane działania prowadzą do:

minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego pojedynczego kredytu przy założonym poziomie zwrotu;

redukcji łącznego ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania określonego portfela kredytowego.

W ramach minimalizacji poziomu ryzyka pojedynczego zaangażowania każdorazowo przy udzielaniu kredytu lub innego produktu kredytowego ocenia się:

wiarygodność oraz zdolność kredytową z uwzględnieniem m.in. szczegółowej analizy źródła spłaty ekspozycji;

zabezpieczenia, w tym weryfikuje się ich stan formalno-prawny oraz ekonomiczny, z uwzględnieniem m. in. adekwatności LTV (ang. loan to value).

W celu wzmocnienia kontroli ryzyka indywidualnych ekspozycji, cyklicznie monitoruje się klientów, podejmując stosowne działania w przypadku zidentyfikowania czynników podwyższonego ryzyka.

   

W zakresie minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania określonego portfela:

wyznacza i kontroluje się limity koncentracji;

monitoruje się sygnały wczesnego ostrzegania;

regularnie monitoruje się portfel kredytowy, kontrolując istotne parametry ryzyka kredytowego;

przeprowadza się regularne testy warunków skrajnych.

 

Ryzyko kredytowe związane z działalnością kredytową

 

Ocena ryzyka w procesie kredytowym

 

Udzielanie produktów kredytowych realizowane jest zgodnie z metodykami kredytowania właściwymi dla danego banku, a w jego ramach – segmentu klienta i rodzaju produktu. Proces nadawania ratingu wewnętrznego w obu bankach stanowi istotny element oceny ryzyka kredytowego klienta i transakcji, stanowiąc ważny etap w procesie podejmowania decyzji kredytowej zarówno o udzieleniu, jak i zmianie warunków kredytu oraz w procesie monitorowania jakości portfela kredytowego. Każdy z banków wypracował własne modele ratingowe, stosowane w procesie oceny zdolności kredytowej klientów, poprzedzającej wydanie decyzji o udzieleniu produktu kredytowego. Modele bazują zarówno na informacjach zewnętrznych (np. bazy CBD DZ, CBD BR, BIK, BIG), jak i wewnętrznych. Udzielanie produktów kredytowych przebiega zgodnie z obowiązującymi w bankach procedurami operacyjnymi wskazującymi właściwe czynności wykonywane w procesie kredytowym, odpowiedzialne za nie jednostki oraz wykorzystywane narzędzia.

Decyzje kredytowe zapadają zgodnie z obowiązującym systemem podejmowania decyzji kredytowych (szczeble kompetencyjne dopasowane do poziomu ryzyka związanego z klientem oraz transakcją).

W celu regularnej oceny podejmowanego ryzyka kredytowego oraz mitygowania ewentualnych strat na ekspozycjach kredytowych, w okresie kredytowania monitoruje się sytuację klienta poprzez identyfikację sygnałów wczesnego ostrzegania oraz okresowe indywidualne przeglądy ekspozycji kredytowych.

W celu minimalizacji ryzyka kredytowego ustanawia się zabezpieczenia odpowiednie do ponoszonego ryzyka kredytowego i elastyczne wobec możliwości klienta. Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia z obowiązku badania zdolności kredytowej klienta.

Zabezpieczenie kredytu ma na celu zapewnienie zwrotu udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami i kosztami, jeśli kredytobiorca nie ureguluje należności w terminach ustalonych umową kredytu, a działania restrukturyzacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów. Do akceptowanych zabezpieczeń należą m. in.: gwarancje, poręczenia, blokady, zastawy rejestrowe, przewłaszczenia, cesje wierzytelności, cesje z ubezpieczenia kredytu, weksle, hipoteki, pełnomocnictwa do rachunku bankowego i kaucje (jako szczególne formy zabezpieczeń). Przedmioty zabezpieczeń są weryfikowane w procesie kredytowym pod kątem prawnej możliwości skutecznego zabezpieczenia oraz ocenia się ich wartość rynkową, jak również wartość możliwą do odzyskania w ewentualnym procesie egzekucji.

   

Tabela poniżej prezentuje ekspozycje Grupy PZU na ryzyko kredytowe z tytułu należności od klientów z tytułu kredytów.

 

      Należności od klientów z tytułu kredytów 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
      Wartość brutto Odpis z tytułu utraty wartości/ odpis IBNR 1)     Wartość netto     Wartość brutto Odpis z tytułu utraty wartości/ odpis IBNR 1)     Wartość netto
Z rozpoznaną utratą wartości 13 514 (8 175) 5 339 4 841 (2 755) 2 086
nieprzeterminowane 2 493 (624) 1 869 751 (228) 523
przeterminowane 11 021 (7 551) 3 470 4 090 (2 527) 1 563
do 1 miesiąca 225 (88) 137 235 (63) 172
od 1 do 3 miesięcy 395 (194) 201 223 (87) 136
od 3 miesięcy do 1 roku 1 799 (905) 894 1 090 (570) 520
od 1 roku do 5 lat 5 332 (3 770) 1 562 2 340 (1 619) 721
powyżej 5 lat 3 270 (2 594) 676 202 (188) 14
Bez rozpoznanej utraty wartości 164 782 (664) 164 118 43 219 (307) 42 912
nieprzeterminowane 159 566 (451) 159 115 40 110 (180) 39 930
przeterminowane 5 216 (213) 5 003 3 109 (127) 2 982
do 30 dni 3 523 (67) 3 456 2 210 (43) 2 167
powyżej 30 dni 1 693 (146) 1 547 899 (84) 815
Razem 178 296 (8 839) 169 457 48 060 (3 062) 44 998

1) Odpis z tytułu utraty wartości utworzony na grupę ekspozycji, służący pokryciu poniesionych a nie zaraportowanych strat. Tworzony jest dla ekspozycji, dla których nie zidentyfikowano przesłanek utraty wartości, pogrupowanych z zachowaniem zasady homogeniczności względem profilu ryzyka.

 

    Należności od klientów z tytułu kredytów z rozpoznaną utratą wartości 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
      Wartość brutto Odpis z tytułu utraty wartości/ odpis IBNR 1)     Wartość netto     Wartość brutto Odpis z tytułu utraty wartości/ odpis IBNR 1)     Wartość netto
Oceniane indywidualnie 7 397 (3 941) 3 456 1 835 (761) 1 074
Oceniane grupowo 6 117 (4 234) 1 883 3 006 (1 994) 1 012
Razem 13 514 (8 175) 5 339 4 841 (2 755) 2 086

1) Odpis z tytułu utraty wartości utworzony na grupę ekspozycji, służący pokryciu poniesionych a nie zaraportowanych strat. Tworzony jest dla ekspozycji, dla których nie zidentyfikowano przesłanek utraty wartości, pogrupowanych z zachowaniem zasady homogeniczności względem profilu ryzyka.

   

Scoring i rating kredytowy

 

Skala ratingowa jest zróżnicowana w zależności od banku, segmentu klienta oraz rodzaju transakcji. W poniższych tabelach zaprezentowano jakość portfeli kredytowych dla ekspozycji objętych wewnętrznymi modelami ratingowymi. Z uwagi na odmienne modele ratingowe stosowane przez Pekao i Alior Bank dane zaprezentowano dla każdego z banków oddzielnie.

Stałą ochronę jakości portfela kredytowego zapewnia bieżące monitorowanie terminowej obsługi kredytów oraz okresowe przeglądy sytuacji finansowo-ekonomicznej klientów i wartości przyjętych zabezpieczeń, któremu podlegają wszystkie ekspozycje kredytowe klientów indywidualnych i biznesowych.

   

Pekao

 

Ponieważ Pekao wchodzi w skład Grupy PZU od 7 czerwca 2017 roku, nie zaprezentowano danych porównywalnych.

 

Aktywa finansowe nieprzeterminowane

31 grudnia 2017

Należności nieprzeterminowane i bez utraty wartości

 

Segment detaliczny

59 052

Kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipotecznie (1 – klasa najlepsza, 7 – klasa najgorsza)

48 725

Klasa 1 (0,00%

Facebook Twitter Google Plus All