Finansowanie dłużne

Raport Roczny 2017 > Akcje i obligacje > Finansowanie dłużne
Wyniki 2017

Akcje i obligacje

Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Obligacje PZU: PLPZU0000037 na kwotę 2,25 mld zł

30 czerwca 2017 roku PZU przeprowadził największą w historii emisję obligacji podporządkowanych (w polskich złotych) w sektorze finansowym w Polsce, będącą jednocześnie pierwszą emisją w kraju zgodną z wymogami regulacji Solvency II (pobierz notę informacyjną). Obligacje o wartości 2,25 mld zł są oprocentowane stawką WIBOR6M + 180 p.b. Dzień wykupu przypada na 29 lipca 2027 roku, czyli 10 lat od emisji, z opcją wcześniejszego wykupu po 5 latach.

Obligacje są notowane na rynku Catalyst ASO GPW/Bondspot.

Celem emisji było uzupełnienie kapitałów własnych PZU, po transakcji nabycia pakietu 20% akcji banku Pekao, tak aby utrzymać wskaźnik Wypłacalność II na poziomie nie niższym niż 200%, określonym w Polityce kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU.

Obligacje PZU: XS1082661551 na kwotę 850 mln euro

Grupa PZU (za pośrednictwem w 100% zależnej spółki PZU Finance AB) wyemitowała euroobligacje na łączną kwotę 850 mln euro (pobierz prospekt), które są notowane na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych (Official List, Main Securities Market) oraz na rynku Catalyst ASO GPW/Bondspot. Notowana seria obligacji (PZU0719) składa się z dwóch zasymilowanych serii (pod jednym kodem ISIN: XS1082661551) o wartości nominalnej 500 i 350 mln euro, wyemitowanych odpowiednio 3 lipca 2014 oraz 16 października 2015 roku.

Zobowiązania wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 1,375% w skali roku, a kupon jest płacony raz w roku. Data wykupu przypada na 3 lipca 2019 roku.

Emisja euroobligacji stanowiła realizację strategii inwestycyjnej Grupy PZU w zakresie zarządzania dopasowaniem aktywów i pasywów w walucie euro. Środki pozyskane z emisji miały na celu zwiększenie zaangażowania portfela lokat w inwestycje denominowane w euro, zarządzanie pozycją walutową oraz wykorzystanie finansowania dłużnego – tańszego od kapitału własnego.

Wskaźnik zadłużenia Grupy PZU na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 27,6%1.

1 Wskaźnik dźwigni finansowej Grupy PZU – iloraz zadłużenia z tytułu długoterminowych zobowiązań finansowych (z wył. certyfikatów depozytowych) do sumy: zadłużenia z tytułu długoterminowych zobowiązań finansowych oraz kapitałów własnych Grupy PZU pomniejszonych o: stan wartości niematerialnych i prawnych, odroczonych kosztów akwizycji oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego, wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU

Alior Bank

W celu zapewnienia bezpiecznego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Alior Bank regularnie emituje instrumenty dłużne. W 2017 roku w Alior Bank funkcjonowały następujące programy pozyskiwania kapitału dłużnego:

  • Program emisji obligacji własnych o wartości maksymalnej 2 mld zł;
  • Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych o wartości maksymalnej 800 mln zł.

W 2017 roku w ramach w/w programów Alior Bank przeprowadził następujące emisje:

  • 11 sierpnia 2017 roku Alior Bank w niepublicznej emisji obligacji zwykłych wyemitował obligacje o wartości nominalnej 250 mln zł. Obligacje są niezabezpieczone, mają zmienne oprocentowanie, oparte o WIBOR 6M powiększony o marżę 1,19%. Dniem wykupu obligacji będzie 11 sierpnia 2020 roku.
  • 20 października 2017 roku Alior Bank w niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych wyemitował obligacje serii K oraz K1 o wartości nominalnej 400 mln zł oraz 200 mln zł. Obligacje są niezabezpieczone, mają zmienne oprocentowanie, oparte o WIBOR 6M powiększony o marżę 2,7% przy ośmioletnim terminie spłaty. Bankowi przysługuje jednak opcja wcześniejszej spłaty, z której może skorzystać po pięciu latach.

Wszystkie wyemitowane przez Alior Bank serie obligacji podporządkowanych w ramach ww. programów kwalifikowane są jako instrumenty kapitału Tier II, o którym mowa w art. 63 CRR.

23 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku, wyraziła zgodę na otwarcie Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. oraz upoważniła Zarząd Banku do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Bank niezabezpieczonych, zwykłych lub podporządkowanych obligacji. Łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji nie może przekroczyć kwoty 1,2 mld zł.

W ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank w publicznej emisji obligacji podporządkowanych wyemitował obligacje serii P2A o wartości nominalnej 150 mln zł. Obligacje są niezabezpieczone, oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym będzie stałe i wyniesie 4,55% w skali roku a w kolejnych okresach odsetkowych będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę w wysokości 2,7%. Dniem wykupu obligacji będzie 29 grudnia 2025 roku.

Pekao

W ramach uchwalonego w 2010 roku programu listów zastawnych Pekao za pośrednictwem spółki zależnej Pekao Bank Hipoteczny prowadzi emisję długoterminowych dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych portfelem kredytowym. Program ograniczony jest do wysokości 2 mld zł. Listy zastawne Pekao Bank Hipoteczny, mają nadaną przez agencję Fitch, ocenę ratingową A z perspektywą negatywną. Na koniec 2017 roku na Catalyst było notowanych 14 serii papierów Pekao Bank Hipoteczny, w tym 6 w euro. Ponadto, Grupa Pekao posiada zobowiązania podporządkowane z tytułu obligacji Pekao Leasing w wysokości 99 mln zł.

W październiku 2017 roku Pekao uplasowało pierwszą emisję obligacji podporządkowanych o wartości 1,25 mld zł, która miała na celu podwyższenie współczynników kapitałowych. Obligacje mają 10-letni okres spłaty oraz prawo do przedterminowego wykupu po pięciu latach od emisji. Oprocentowanie zostało oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększoną o ustaloną marżę w wysokości 1,52%.

Facebook Twitter Google Plus All