Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

33.6.1 Zasady rachunkowości

Kredyty, pożyczki i inne należności są aktywami finansowymi niebędącymi instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są notowane na aktywnym rynku, inne niż:

  • aktywa finansowe, które jednostka zamierza sprzedać natychmiast lub w bliskim terminie, które kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu i te, które przy początkowym ujęciu zostały wyznaczone przez jednostkę jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy;
  • aktywa finansowe wyznaczone przez jednostkę przy początkowym ujęciu jako dostępne do sprzedaży;
  • aktywa finansowe, których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji początkowej z innego powodu niż pogorszenie obsługi kredytu, które kwalifikuje się jako dostępne do sprzedaży.

Do kredytów, pożyczek i innych należności zalicza się w szczególności:

  • przekazaną zapłatę za dłużne papiery wartościowe nabyte w ramach kontraktu, z którego wynika, iż zbywający zachował niemalże wszystkie ryzyka i korzyści związane z tymi papierami (transakcje buy-sell-back i reverse repo);
  • dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku;
  • lokaty terminowe w instytucjach kredytowych;
  • udzielone pożyczki;
  • należności od klientów z tytułu kredytów;
  • należności z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych (w tym również reasekuracji);
  • inne należności.

Kredyty, pożyczki i inne należności, z wyjątkiem należności z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych i innych należności krótkoterminowych wycenia się na koniec okresu sprawozdawczego w zamortyzowanym koszcie.

Ze względu na ich charakter, należności z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych i inne należności krótkoterminowe, wycenia się w wartości nominalnej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości należności wątpliwych (sposób oszacowania tych odpisów dla należności ubezpieczeniowych przedstawiono w punkcie 33.7.2.2).

Wynik wyceny kredytów, pożyczek i innych należności do wysokości wyceny w zamortyzowanym koszcie wykazuje się w pozycji „Przychody netto z inwestycji”.

33.6.2 Szacunki i założenia

Dla wszystkich bilansowych ekspozycji kredytowych dokonuje się oceny (grup bilansowych ekspozycji kredytowych) w celu identyfikacji obiektywnych przesłanek utraty wartości, według najbardziej aktualnych danych w dniu dokonywania aktualizacji wartości. Przy określaniu kwoty odpisu z tytułu utraty wartości dokonuje się oceny szacunków kwot i terminów realizacji przyszłych przepływów pieniężnych. Szacunki oparte są na założeniach dotyczących wielu czynników, więc rzeczywiste wyniki mogą się od nich różnić. Skutkiem może być zmiana w przyszłości wysokości odpisu z tytułu utraty wartości.

Ocena indywidualna obowiązuje dla zagrożonych utratą wartości ekspozycji przekraczających przyjęte progi istotności lub ekspozycji, dla których nie ma możliwości wyodrębnienia grupy aktywów o podobnych charakterystykach ryzyka kredytowego lub brak jest wystarczającej próby dla oszacowania parametrów grupowych.

Wycena indywidualna polega na indywidualnej weryfikacji wystąpienia utraty wartości ekspozycji kredytowych oraz prognozie przyszłych przepływów pieniężnych, w tym wynikających z przejęcia zabezpieczeń, pomniejszonych o koszty przejęcia i sprzedaży lub z innych źródeł spłat. Wartości odzysków oczekiwanych w ramach wycen indywidualnych regularnie porównuje się ze zrealizowanymi odzyskami.

Wycena grupowa oparta jest na czasie pozostawania danej ekspozycji w stanie utraty wartości, uwzględnia specyfikę danej grupy pod kątem oczekiwanych odzysków. Zabezpieczenia uwzględniane są na poziomie ekspozycji.

Ekspozycje kredytowe, dla których nie zidentyfikowano indywidualnych przesłanek utraty wartości, grupuje się z zachowaniem zasady homogeniczności względem profilu ryzyka i tworzy się rezerwę na grupę ekspozycji służącą pokryciu poniesionych a nie zaraportowanych strat (IBNR).

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności i pożyczek ustala się w wysokości różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej ustalonej przy początkowym ujęciu (pierwotnej efektywnej stopy procentowej).

Jeżeli w następnym okresie wysokość straty z tytułu utraty wartości zmniejszy się na skutek zdarzenia, które nastąpiło po wystąpieniu utraty wartości, wówczas uprzednio dokonany odpis jest odwracany poprzez korektę salda odpisów aktualizujących. Kwota dokonanego odwrócenia wykazywana jest w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji”.

33.6.3 Dane ilościowe

Pożyczki31 grudnia 201731 grudnia 2016 (przekształcone)
Dłużne papiery wartościowe13 6232 463
Rządowe12
Zagraniczne12
Oprocentowanie stałe12
Pozostałe13 6222 461
Notowane na rynku regulowanym977-
Oprocentowanie stałe281-
Oprocentowanie zmienne696-
Nienotowane na rynku regulowanym12 6452 461
Oprocentowanie stałe1 181-
Oprocentowanie zmienne11 4642 461
Pozostałe, w tym:175 88151 871
Należności od klientów z tytułu kredytów169 45744 998
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży8852 880
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych1 8412 285
Pożyczki3 6981 708
Pożyczki, razem189 50454 334

Należności od klientów z tytułu kredytów31 grudnia 201731 grudnia 2016 (przekształcone)
Segment detaliczny89 40725 303
Kredyty operacyjne278294
Kredyty konsumpcyjne26 18513 859
Kredyty consumer finance2 1291 222
Kredyty na zakup papierów wartościowych109125
Kredyty w rachunku karty kredytowej1 297970
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe58 4567 969
Pozostałe kredyty hipoteczne832813
Pozostałe należności12151
Segment biznesowy80 05019 695
Kredyty operacyjne33 87910 838
Kredyty samochodowe80132
Kredyty inwestycyjne26 1087 468
Skupione wierzytelności (faktoring)4 576794
Kredyty w rachunku karty kredytowej179-
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe24-
Pozostałe kredyty hipoteczne8 465-
Leasing finansowy5 086281
Pozostałe należności1 653182
Należności od klientów z tytułu kredytów, razem169 45744 998

Należności od klientów z tytułu kredytów - nieprzeterminowane31 grudnia 201731 grudnia 2016
Należności bez utraty wartości159 11539 930
Segment detaliczny84 54022 434
Segment biznesowy74 57517 496
Należności z utratą wartości1 869523
Razem160 98440 453

Należności przeterminowane31 grudnia 201731 grudnia 2016
Należności bez utraty wartości5 0032 977
Do 30 dni3 4562 187
30 – 60 dni944537
Powyżej 60 dni603253
Należności z utratą wartości3 4701 568
Do 30 dni137173
1 – 3 miesięcy201137
3 –12 miesięcy894522
1 – 5 lat1 562722
Powyżej 5 lat67614
Razem8 4734 545

Facebook Twitter Google Plus All