45.1 Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie zobowiązań

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 45.1 Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Aktywa finansowe zastawione jako zabezpieczenie zobowiązań i zobowiązań warunkowych31 grudnia 201731 grudnia 2016
Wartość bilansowa aktywów finansowych zastawionych jako zabezpieczenie zobowiązań10 421748
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu1 166178
Pokrycie Funduszu ochrony środków gwarantowanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego1 348204
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego44-
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji (BFG)73-
Kredyt lombardowy i techniczny4 697-
Inne kredyty652219
Emisja hipotecznych listów zastawnych1 577-
Pokrycie Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych522
Transakcje pochodne812145
Wartość bilansowa aktywów finansowych zastawionych jako zabezpieczenie zobowiązań warunkowych--
Aktywa finansowe zastawione jako zabezpieczenie zobowiązań i zobowiązań warunkowych, razem10 421748

Facebook Twitter Google Plus All