Godność jednostki

Raport Roczny 2017 > Działalność > Pracownicy > Godność jednostki
Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Zgłaszanie problemów natury etycznej - „Każdy z nas ma obowiązek działania zgodnie z najwyższymi normami etycznymi i przepisami prawa. Jesteśmy zobowiązani do zgłaszania wszelkich wątpliwości, które dotyczą problemów natury etycznej oraz przypadków naruszenia przepisów i regulacji wewnętrznych. W sytuacjach budzących wątpliwości możemy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego lub zgłosić je do Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości. W pracy zdarzają się sytuacje, dla których nie ma ustalonych procedur postępowania. Dlatego, przed podjęciem jakichkolwiek działań, a w szczególności zgłoszenia, powinniśmy zadać sobie kilka pytań, np.:

 • Czy dana sytuacja wydaje się podejrzana?
 • Czy zaobserwowane zachowanie jest zgodne z procedurami wewnętrznymi, przepisami prawa powszechnego?
 • Czy znajduje się w katalogu nieprawidłowości podanych w szczegółowych procedurach?
 • W jaki sposób moja decyzja wpłynie na innych pracowników?
 • Czy podjęcie przeze mnie określonych działań lub ich zaniechanie mogłoby sprawiać wrażenie nadużycia?
 • Jakie konsekwencje wynikną z mojego działania lub zaniechania?”

Obowiązująca w PZU i PZU Życie procedura zgłaszania nieprawidłowości (tzw. Whistleblowing System) umożliwia pracownikom i podmiotom współpracującym z PZU zgłaszanie nieprawidłowości natury etycznej. System zgłaszania nieprawidłowości wspiera stosowanie w PZU standardów określonych w Dobrych Praktykach PZU.

W Lietuvos Draudimas obok Dobrych Praktyk PZU obowiązuje odrębna Polityka dotycząca praw człowieka.

Szczególnym aspektem szacunku dla jednostki jest poszanowanie i ochrona jej prawa do prywatności. Działalność zakładów ubezpieczeń opiera się w dużej mierze na informacjach przekazywanych od klientów szukających ochrony ubezpieczeniowej.

Poszanowanie różnorodności i równości, jak również zakaz dyskryminacji to zasady głęboko zakorzenione w kulturze organizacyjnej Banku Pekao. Bank prowadzi działania na rzecz świadomego zarządzania różnorodnością, w tym warsztaty i szkolenia dla pracowników oraz kadry kierowniczej dedykowane zarządzaniu różnorodnością, wspierając tym samym budowę kultury organizacyjnej nastawionej na uznawanie odmienności i różnic indywidualnych, a także zapobieganie sytuacjom, w których pracownicy mogą być z powodu swojej odmienności dyskryminowani. Wdrożenie szeregu regulacji i praktyk pozwala na realizację działań w ramach zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem różnorodności i równego traktowania.

Dodatkowo w pozostałych spółkach z Grupy Pekao wdrożono polityki dotyczące równego traktowania niezależnie od płci.

W Grupie Alior Bank, o poszanowaniu godności mówi Kodeks Etyki obowiązujący pracowników spółek.

Znajdują się w nim wskazówki dotyczące przestrzegania w pracy zasad profesjonalizmu i szacunku oraz kultury osobistej, a także zachowania otwartości na różnorodność i tolerancyjność.

Dodatkowo pracownicy, którzy dostrzegą nieetyczne zachowanie, mogą to anonimowo zgłosić na specjalną skrzynkę bez obawy o dyskryminację czy działania represyjne.

Podejście zarządcze PZU Zdrowie, w kontekście specyfiki prowadzonej działalności, szczególny nacisk kładzie na:

 • poszanowanie godności i prawa do intymności pacjenta;
 • zrozumienie potrzeb i obaw pacjenta na każdym etapie obsługi;
 • ochronę własności pacjenta, w tym jego danych osobowych i informacji medycznej;
 • poszanowanie praw małoletnich pacjentów;
 • pełną gotowość do ratowania życia pacjenta w przypadku nagłego zdarzenia (np. po wystąpieniu wstrząsu, w razie zatrzymania krążenia);
 • prawo do złożenia skargi lub wyrażenia opinii przez klienta i pacjenta;
 • świadczenie usług humanitarnych (np. pomoc w wypadku komunikacyjnym, gdy osoba poszkodowana nie jest formalnie uprawniona do korzystania ze świadczeń medycznych z tytułu wykupionej polisy lub abonamentu medycznego);
 • ochronę pracowników w przypadku agresywnych zachowań ze strony pacjenta lub innych osób.

Od strony formalnej formułują to odpowiednie regulacje wewnętrzne.

Zarówno TFI PZU jak i PTE PZU, wdrożyły Dobre Praktyki PZU. W PZU TFI dodatkowo funkcjonuje wewnętrzna Procedura antymobingowa. Z kolei, w PTE PZU, obok zaimplementowanych Dobrych Praktyk PZU, obowiązuje uchwała w sprawie „Zasad przeciwdziałania mobbingowi w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym PZU Spółka Akcyjna”. Procedura ta określa m.in. tryb powoływania i zadania komisji antymobbingowej. Obie spółki respektują prawa pracowników do zrzeszania się i przynależności do organizacji związkowych.

Facebook Twitter Google Plus All