Główne cele biznesowe

Raport Roczny 2017 > Strategia > Główne cele biznesowe
Wyniki 2017

Strategia

Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i rozwiązań mobilnych
Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i rozwiązań mobilnych
Wzrost wolumenu aktywów pod zarządzaniem oraz potencjał synergii w ramach możliwości połączenie TFI w ramach Grupy PZU
Wzrost wolumenu aktywów pod zarządzaniem oraz potencjał synergii w ramach możliwości połączenie TFI w ramach Grupy PZU
Ponadprzeciętny poziom rentowności ROE do roku 2020 (>20%)
Ponadprzeciętny poziom rentowności ROE do roku 2020 (>20%)
Jednolite polityki Zarządcze w strategicznych obszarach Grupy
Jednolite polityki Zarządcze w strategicznych obszarach Grupy
Wzrost kontrybucji segmentu bankowego, dzięki wyższemu wynikowi netto banków oraz realizacji efektów synergii z PZU
Wzrost kontrybucji segmentu bankowego, dzięki wyższemu wynikowi netto banków oraz realizacji efektów synergii z PZU
Obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej, jako główna ambicja Grupy w obszarze CSR
Obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej, jako główna ambicja Grupy w obszarze CSR
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Strategia „Nowe PZU - więcej niż ubezpieczenia” opiera się na trzech podstawowych pryncypiach: wiedza, dostępność i prostota, które stanowią istotną zmianę jakościową związaną z podejściem do klienta. Ale ta zmiana ma też konkretny wymiar ekonomiczny i finansowy.

Nowe PZU to 4 kluczowe obszary biznesowe, których rozwój został zdefiniowany w oparciu o najbardziej perspektywiczne trendy ekonomiczne, technologiczne, regulacyjne i demograficzne. Długoterminową ambicją PZU jest osiągnięcie pozycji lidera na każdym z niżej wymienionych rynków.

Aby osiągnąć cele biznesowe PZU znacząco rozwinie umiejętność zarządzania danymi oraz ich pozyskiwania w celu wzmocnienia relacji z klientem i zwiększenia możliwości dotarcia do niego wszystkimi kanałami. Spowoduje to znaczący wzrost liczby produktów na klienta oraz istotnie wpłynie na rozwój nowej sprzedaży.

Liczba produktów na klienta PZU i PZU Życie

Równocześnie PZU zwiększy swoją zwinność operacyjną, precyzję taryfikacyjną oraz przewagę kosztową co całościowo przełoży się na wzrost ROE (rentowności kapitału własnego) do poziomu powyżej 22%, czyli prawie dwukrotnie wyższego niż średnia dla spółek ubezpieczeniowych w Europie.

Udział poszczególnych linii biznesowych we wzroście ROE

1 Z uwzględnieniem działalności lokacyjnej na portfelu własnym oraz pomniejszone o ubezpieczenia zdrowotne prezentowane w ramach PZU Zdrowie
2 Dot. zarządzania aktywami klienta zewnętrznego (z uwzględnieniem wszystkich podmiotów Grupy PZU)

Nowa strategia zawiera bardzo ambitne cele. W stosunku do 2016 roku (ostatniego zamkniętego) mamy ambicję podwyższenia ROE Grupy o ponad 7 p.p. do przeszło 22% w roku 2020. Pozyskamy miliard złotych składki ubezpieczeniowej ze współpracy z bankami i milion nowych klientów dla banków – chcemy tworzyć relację dającą korzyści obydwu stronom. Istotnie zwiększymy nasze przychody w segmencie „zdrowie” do miliarda złotych w 2020 roku. Konsolidując rynek zarządzania aktywami i pomnażając oszczędności naszych klientów, zwiększymy ponad dwukrotnie wartość portfela, jakim dysponujemy, osiągając 65 mld złotych aktywów w zarządzaniu.” – Tomasz Kulik, CFO w Grupie PZU, 9 stycznia 2018

Nowe PZU 2020 (cele rentownościowe)

Nowe PZU 2020 (cele wzrostowe)

Nowe PZU to nowe ambicje

1 PZU łącznie z TUW PZUW oraz LINK4
2 Wskaźnik dotyczy PZU i PZU Życie

Realizacja ambicji PZU przebiegać będzie w oparciu o 12 kluczowych inicjatyw. Katalizatorem działań będzie lepsze wykorzystanie danych, cyfryzacja procesów, dodatkowe interakcje z klientem oraz wzrost cross-sellu.

Facebook Twitter Google Plus All