Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Wartość firmy31 grudnia 201731 grudnia 2016
Pekao1 586-
Alior Bank746746
PIM692-
Lietuvos Draudimas AB 1)462489
Segment ubezpieczeń masowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Link4)221221
AAS Balta3740
Spółki medyczne9082
Pozostałe55
Wartość firmy, razem3 8391 583

1) Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia oddziału Lietuvos Draudimas w Estonii.

Zmiana stanu wartości firmy1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Wartość firmy brutto na początek okresu1 5981 537
Zmiany w okresie:2 25561
- nabycie Pekao1 586-
- nabycie PIM692-
- nabycie pozostałych jednostek842
- różnice kursowe(31)19
Wartość firmy brutto na koniec okresu3 8531 598
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu(15)(5)
Zmiany w okresie:1(10)
- odpisy z tytułu utraty wartości SKOK-(10)
- różnice kursowe1-
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu(14)(15)
Wartość firmy netto na koniec okresu3 8391 583

Facebook Twitter Google Plus All