Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Należności - wartość bilansowa31 grudnia 201731 grudnia 2016 (przekształcone)
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, w tym:2 4822 233
- należności od ubezpieczających2 3201 996
- należności od pośredników ubezpieczeniowych134213
- inne należności2824
Należności z tytułu reasekuracji6876
Inne należności6 5463 355
- należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i depozytów zabezpieczających 1)4 6582 413
- należności z tytułu rozliczeń kart płatniczych716202
- należności z tytułu dostaw i usług295148
- należności od budżetu, inne niż z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych10055
- należności ze sprzedaży wierzytelności68-
- rozliczenia prewencyjne5847
- należności z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń2940
- rozliczenia sporne7-
- należności z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego1211
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych5716
- należności z tytułu rozliczenia zakupu Podstawowej Działalności Banku BPH9494
- należności z tytułu kaucji i wadiów9112
- pozostałe361317
Należności, razem9 0965 664

1) w pozycji wykazuje się przede wszystkim należności związane z zawartymi, lecz nierozliczonymi transakcjami dotyczącymi instrumentów finansowych.

Zarówno na 31 grudnia 2017 roku, jak i na 31 grudnia 2016 roku wartość godziwa należności nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na ich krótkoterminowy charakter oraz politykę tworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Należności - wg wymagalności wynikającej z warunków umowy31 grudnia 201731 grudnia 2016 (przekształcone)
Do 1 roku 1)9 0385 388
Powyżej 1 roku do 5 lat55267
Powyżej 5 lat39
Należności – wg wymagalności wynikającej z warunków umowy, razem9 0965 664

1) W tym należności przeterminowane.

Facebook Twitter Google Plus All