5.5 Ujmowanie transakcji i sald wyrażonych w walutach obcych i zastosowane kursy walutowe

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 5.5 Ujmowanie transakcji i sald wyrażonych w walutach obcych i zastosowane kursy walutowe
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty ujmuje się po kursie obowiązującym w dniu dokonania transakcji, ustalanym przez NBP. Na koniec okresu sprawozdawczego, pozycje pieniężne denominowane w walutach obcych przelicza się według średniego kursu NBP obowiązującego na ten dzień. Pozycje niepieniężne wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu ustalenia wartości godziwej. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat.

Dane finansowe zagranicznych jednostek zależnych przelicza się na polskie złote:

  • aktywa i zobowiązania – po średnim kursie ustalonym przez NBP obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego;
  • pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów – po średniej arytmetycznej średnich kursów ustalanych przez NBP na daty kończące każdy miesiąc okresu sprawozdawczego.

Różnice z przeliczeń ujmuje się w pozycji „Różnice kursowe z przeliczenia” w kapitałach. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przyjęto następujące kursy walutowe:

Kursy walutowe przyjęte do przeliczenia danych finansowych zagranicznych jednostek podporządkowanych  1 stycznia – 31 grudnia 2017  1 stycznia – 31 grudnia 2016  31 grudnia 2017  31 grudnia 2016
euro4,24474,37574,17094,4240
funt brytyjski4,7694nd.4,7001nd.
hrywna ukraińska0,14020,15420,12360,1542

Facebook Twitter Google Plus All