41.3 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Na 31 grudnia 2017 roku nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku związane ze stratami podatkowymi wyniosły odpowiednio:

  • w Link4: 14 mln zł (na 31 grudnia 2016 roku: 17 mln zł) – realizacja możliwa w okresie do 5 lat, liczonym od momentu, w którym Link4 przestanie wchodzić w skład PGK;
  • w PZU Lietuva Gyvybes Draudimas: 2 mln zł (na 31 grudnia 2016 roku: 2 mln zł) – nieograniczony termin realizacji.

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2017Stan na początek okresuZmiany odnoszone na wynik finansowyZmiany odnoszone na inne całkowite dochodyZmiana składu grupyPozostałe zmianyStan na koniec okresu
Należności od klientów z tytułu kredytów319(48)-524-795
Prowizje bankowe pobrane z góry2946-178-478
Zobowiązania wobec klientów2411-33-68
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami(48)39-(331)-(340)
Instrumenty finansowe3361(25)1691239
Nieruchomości-15-(75)(4)(64)
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne-18---18
Rezerwy na świadczenia pracownicze(1)4(2)741085
Rezerwy na premie-20-311667
Inne rezerwy i zobowiązania(54)103-171(27)193
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych51-25-31
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji48(41)---7
Ulga podatkowa z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej13(13)----
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem633176(27)799(4)1 577

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2016 (przekształcone)Stan na początek okresuZmiany odnoszone na wynik finansowyZmiany odnoszone na inne całkowite dochodyZmiana składu grupyPozostałe zmianyStan na koniec okresu
Należności od klientów z tytułu kredytów2306-83-319
Prowizje bankowe pobrane z góry14551-98-294
Zobowiązania wobec klientów27(5)-2-24
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami(57)9---(48)
Instrumenty finansowe(2)13211-33
Nieruchomości(4)4----
Inne rezerwy i zobowiązania1439-(113)5(55)
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych3(1)--35
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji-37-11-48
Ulga podatkowa z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej13----13
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem36915321828633

Facebook Twitter Google Plus All