Stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Raport Roczny 2017 > Ład korporacyjny > Stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Wyniki 2017

Ład Korporacyjny

Promowanie różnorodności  i dbałość o równe traktowanie pracowników
Promowanie różnorodności i dbałość o równe traktowanie pracowników
Budowa kultury organizacyjnej ze szczególnym  poszanowaniem godności osobistej pracowników
Budowa kultury organizacyjnej ze szczególnym poszanowaniem godności osobistej pracowników
Zbiór dobrych praktyk fundamentem norm etycznych w Grupie PZU, we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania
Zbiór dobrych praktyk fundamentem norm etycznych w Grupie PZU, we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania
Transmisje video z konferencji wynikowych i wydarzeń korporacyjnych
Transmisje video z konferencji wynikowych i wydarzeń korporacyjnych
Program antykorupcyjny mający na celu ograniczenie ryzyko korupcji i wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych
Program antykorupcyjny mający na celu ograniczenie ryzyko korupcji i wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych
Sprawny i przyjazny pracownikom system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości
Sprawny i przyjazny pracownikom system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

W 2017 roku PZU przestrzegał rekomendacji i zasad wyrażonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 z wyłączeniem rekomendacji IV.R.2., dotyczącej umożliwienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez:

  • transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
  • wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Obecnie akcjonariusze PZU mogą śledzić transmisję obrad walnego zgromadzenia. Spółka nie zdecydowała się natomiast na wprowadzenie tzw. eWZA. W ocenie PZU istnieje wiele czynników natury technicznej oraz prawnej, które mogą wpłynąć na prawidłowy przebieg obrad walnego zgromadzenia. Wątpliwości prawne dotyczą możliwości identyfikacji akcjonariuszy i badania legitymacji uczestników WZA. Ryzyko wystąpienia problemów technicznych np. z połączeniem internetowym lub potencjalną zewnętrzną ingerencją w systemy informatyczne, może zaburzyć prace walnego zgromadzenia oraz wywołać wątpliwości co do skuteczności uchwał podejmowanych w jego trakcie. Wystąpienie wskazanych ryzyk może wpłynąć na prawidłowe stosowanie przedmiotowej zasady w pełnym zakresie.

Ponadto PZU nie dotyczy:

  • zasada I.Z.1.10, dotycząca zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej prognoz finansowych – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowanych w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, ponieważ wg stanu na dzień publikacji niniejszego raportu PZU nie publikował prognoz finansowych oraz szacunków;
  • zasada III.Z.6., dotycząca przypadku niewyodrębnienia w spółce organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, ponieważ w PZU funkcja ta została wyodrębniona organizacyjnie;
  • rekomendacja IV.R.3., dotycząca sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, ponieważ papiery wartościowe PZU są przedmiotem obrotu wyłącznie na rynku polskim.

Informacja na temat stanu stosowania przez PZU rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 dostępna jest na stronie internetowej PZU.

Sekcja zawiera:

Facebook Twitter Google Plus All