Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

AktywaNota31 grudnia 201731 grudnia 2016 (przekształcone) 1)1 stycznia 2016 (przekształcone) 1)
Wartość firmy263 8391 5831 532
Wartości niematerialne273 4431 4631 393
Inne aktywa28692866801
Odroczone koszty akwizycji291 4851 4071 154
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno- ubezpieczeniowych33.7, 33.7, 381 2509901 097
Rzeczowe aktywa trwałe303 2391 4671 300
Nieruchomości inwestycyjne312 3541 7381 172
Jednostki wyceniane metodą praw własności32203754
Aktywa finansowe 281 854105 28689 229
Utrzymywane do terminu wymagalności33.2,
33.7
21 23717 34617 370
Dostępne do sprzedaży33.3,
33.7
48 51911 6527 745
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy33.422 24721 88220 648
Pochodne instrumenty zabezpieczające33.534772140
Pożyczki33.6,
33.7
189 50454 33443 326
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego411 577633369
Należności33.7,
34
9 0965 6643 350
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych358 2392 9732 440
Aktywa przeznaczone do sprzedaży363171 1891 506
Aktywa, razem 317 405125 296105 397

Kapitały i zobowiązaniaNota31 grudnia 201731 grudnia 2016 (przekształcone) 1)1 stycznia 2016 (przekształcone) 1)
Kapitały    
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 14 62212 99812 924
Kapitał podstawowy37.1868686
Pozostałe kapitały37.211 91710 86910 142
Niepodzielony wynik 2 6192 0432 696
Zysk z lat ubiegłych (291)1082 696
Zysk netto 2 9101 935-
Udziały niekontrolujące 22 9794 0862 194
Kapitały, razem 37 60117 08415 118
     
Zobowiązania    
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe3844 55842 19441 280
Rezerwy na świadczenia pracownicze39556128117
Inne rezerwy40497367108
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego41638469509
Zobowiązania finansowe42224 50760 03044 695
Inne zobowiązania439 0454 9913 570
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży36333-
Zobowiązania, razem 279 804108 21290 279
Kapitały i zobowiązania, razem 317 405125 296105 397

1) Informacje o przekształceniu danych na 31 grudnia 2016 roku zaprezentowano w punkcie 5.3.

Facebook Twitter Google Plus All