50.8 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 50. Pozostałe informacje > 50.8 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które miałyby wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Facebook Twitter Google Plus All