Struktura aktywów i pasywów Grupy PZU

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Komentarz do osiągniętych wyników > Struktura aktywów i pasywów Grupy PZU
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

31 grudnia 2017 roku suma aktywów Grupy PZU wynosiła 317 405 mln zł i była o 192 109 mln zł wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 2016 roku. Wzrost związany był w głównej mierze z rozpoczęciem konsolidacji Pekao.

Aktywa

Głównym elementem aktywów Grupy były lokaty (aktywa finansowe oraz nieruchomości komercyjne). Wynosiły one łącznie 284 208 mln zł i były wyższe o 177 184 mln zł w porównaniu do stanu na koniec roku. Przedstawiały 89,5% sumy aktywów Grupy, wobec 85,4% na koniec 2016 roku. Wzrost wartości lokat dotyczył działalności bankowej i związany był z rozpoczęciem konsolidacji Pekao. Saldo należności od klientów z tytułu kredytów wyniosło 169 457 mln zł i zwiększyło się w porównaniu do końca 2016 roku o 124 459 mln zł (udział w sumie aktywów wzrósł z 35,9% na koniec 2016 roku do 53,4% na koniec 2017 roku).

Należności Grupy PZU, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych oraz bieżącego podatku dochodowego, ukształtowały się na poziomie 9 096 mln zł i stanowiły 2,9% aktywów. Dla porównania, na koniec 2016 roku wynosiły 5 664 mln zł (4,5% aktywów Grupy), a wzrost ich wartości wynikał w głównej mierze z nierozliczonych transakcji dotyczących instrumentów finansowych oraz depozytów zabezpieczających.

Aktywa trwałe w postaci wartości niematerialnych i prawnych, wartości firmy oraz rzeczowych aktywów trwałych zostały wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wysokości 10 521 mln zł. Stanowiły one 3,3% aktywów. Wzrost salda w 2017 roku o 6 008 mln zł w porównaniu do 2016 roku wynikał głównie z rozpoczęcia konsolidacji Pekao w tym rozpoznania wartości firmy związanej z zakupem banku w wysokości 1 586 mln zł oraz wartości niematerialnych i prawnych zidentyfikowanych w wyniku transakcji zakupu przez PZU udziałów w Banku Pekao.

Na 31 grudnia 2017 roku Grupa PZU posiadała 8 239 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2,6% aktywów). Na koniec 2016 roku wartość ich ukształtowała się na poziomie 2 973 mln zł, a zmiana salda dotyczyła w głównej mierze środków pieniężnych zgromadzonych przez Bank Pekao.

Saldo kategorii aktywa przeznaczone do sprzedaży w wysokości 317 mln zł zmalało w porównaniu z ubiegłym rokiem o 872 mln zł w związku ze zmianą klasyfikacji części portfela nieruchomości inwestycyjnych.

Struktura aktywów Grupy PZU (w %)

Pasywa

Na koniec 2017 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 37 601 mln zł i ukształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do końca 2016 roku (wzrost o 120,1%). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył głównie udziałów niekontrolujących, które m.in. w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao w czerwcu 2017 roku osiągnęły wartość 22 979 mln zł i wzrosły ponad pięciokrotnie względem końca 2016 roku. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej wzrosły o 1 624 mln zł względem poprzedniego roku – efekt wyniku netto przypisanego jednostce dominującej wypracowanego w 2017 roku częściowo skompensowany podziałem zysku za 2016 rok w tym przeznaczenia na wypłatę dywidendy 1 209 mln zł.

Największym składnikiem pasywów na koniec 2017 roku były zobowiązania finansowe, których udział wzrósł znacząco w porównaniu z końcem 2016 roku z 47,9% do 70,7% głównie w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao. Ich saldo osiągnęło wartość 224 507 mln zł i obejmowało w szczególności:

 • zobowiązania wobec klientów 198 163 mln zł (głównie z tytułu depozytów Pekao i Alior Bank; wzrost depozytów bieżących i terminowych o 149 458 mln zł w porównaniu do grudnia 2016 roku);
 • zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu w wysokości 1 167 mln zł w 2017 roku względem 178 mln zł w 2016 roku;
 • zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych w wysokości 9 567 mln zł w tym:
  • 3 821 mln zł obligacji, z czego 850 mln euro stanowią euroobligacje wyemitowane za pośrednictwem w 100% zależnej spółki PZU Finance AB;
  • 4 498 mln zł certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez banki Pekao i Alior;
  • 1 248 mln zł listów zastawnych wyemitowanych przez Bank Pekao.
 • zobowiązania podporządkowane w wysokości 5 319 mln zł. Wzrost salda względem końca 2016 roku związany był z emisją obligacji podporządkowanych przez PZU 30 czerwca 2017 roku na łączną kwotę 2,25 mld zł, przez Pekao w październiku 2017 roku na kwotę 1,25 mld zł oraz przez Alior Bank w październiku 2017 roku na kwotę 600 mln zł. ROZ 8.3 FINANSOWANIE DŁUŻNE

Na koniec 2017 roku wartość rezerw techniczno - ubezpieczeniowych wyniosła 44 558 mln zł, co stanowiło 14,0% pasywów (+2 364 mln zł względem końca 2016 roku). Zmiana wynikała w szczególności z:

 • podwyższenia rezerwy składki w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych wynikającego głównie z rozwoju sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce;
 • wzrostu rezerw w ubezpieczeniach na życie w produktach unit-linked jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, na skutek sprzedaży przekraczającej wartość wykupów oraz wysokiego dodatniego wyniku z działalności inwestycyjnej;
 • wzrostu rezerw matematycznych w ubezpieczeniach kontynuowanych związanego z indeksacją sum ubezpieczenia oraz wzrostem średniego wieku ubezpieczonych.

Saldo pozostałych zobowiązań i rezerw na koniec 2017 roku wyniosło 10 739 mln zł względem 5 988 mln zł na koniec 2016 roku. Wzrost dotyczył w szczególności zobowiązań wobec banków z tytułu dokumentów płatniczych rozliczanych w systemach rozliczeń międzybankowych w wyskokości 2 125 mln zł oraz zobowiązań z tytułu nierozliczonych transakcji na instrumentach finansowych w wysokości 1 772 mln zł.

Struktura pasywów Grupy PZU (w %)

 

Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto na koniec 2017 roku osiągnęły wartość 5 343 mln zł i wzrosły o 4 863 mln zł w porównaniu do ubiegłego roku. Wzrost ten dotyczył w szczególności przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej.

Istotne pozycje pozabilansowe

Wartość zobowiązań warunkowych na koniec 2017 roku wynosiła 58 978 mln zł. Istotny wzrost względem ubiegłego roku był efektem rozwoju działalności w segmencie bankowym w tym rozpoczęcie konsolidacji Pekao. Wartość zobowiązań warunkowych udzielonych klientom Alior Banku i Banku Pekao wyniosła 57 836 mln zł. Na saldo zobowiązań warunkowych Grupy PZU złożyło się w szczególności 14 536 mln zł zobowiązań warunkowych z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych, 29 766 mln zł z tytułu kredytów i pożyczek w transzach oraz 7 574 mln zł udzielonych poręczeń i gwarancji.

Ponadto, na saldo zobowiązań warunkowych składają się gwarancje dotyczące subemisji papierów wartościowych na kwotę 3 492 mln zł (obligacje objęte przez Pekao subemisją).

Facebook Twitter Google Plus All