Dochody Grupy PZU

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Składki

W 2017 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 22 847 mln zł, czyli o 13,0% wyższe niż w 2016 roku. W ramach poszczególnych segmentów zanotowano:

 • wyższą o 1 287 mln zł sprzedaż w segmencie klienta masowego (z wyłączeniem składki między segmentami) w porównaniu do 2016 roku, w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych w konsekwencji wzrostu średniej składki i liczby ubezpieczeń;
 • wzrost składki w segmencie klienta korporacyjnego względem 2016 roku o 537 mln zł (z wyłączeniem składki między segmentami), w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych na skutek wyższej liczby ubezpieczeń oraz średniej składki i ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych w wyniku zawarcia kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej;
 • wzrost sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych - wyższa składka o 80 mln zł w wyniku pozyskania kolejnych składek w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej;
 • w segmencie ubezpieczeń indywidualnych wzrost składki o 490 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku, głównie w wyniku wyższej sprzedaży produktów unit-linked w kanale bankowym;
 • wzrost przypisu składki zebranej przez spółki zagraniczne względem 2016 roku o 234 mln zł, w tym głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych na skutek wyższych taryf w krajach bałtyckich.

Przychody netto z tytułu prowizji i opłat

Przychody netto z tytułu prowizji i opłat w 2017 roku wniosły 1 784 mln zł do wyniku Grupy PZU, czyli były o 1 240 mln zł wyższe niż w poprzednim roku głównie w wyniku rozpoczęcia konsolidacji Pekao.

Obejmowały one przede wszystkim:

 • przychody netto z tytułu prowizji i opłat dla segmentu działalności bankowej w wysokości 1 605 mln zł (w tym głównie: prowizje maklerskie, przychody i koszty związane z obsługą rachunków bankowych, kart płatniczych i kredytowych, wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń);
 • przychody z tytułu zarządzania aktywami OFE Złota Jesień. Wyniosły one 120 mln zł (wzrost o 29,0% w porównaniu z poprzednim rokiem w wyniku wyższych średnich aktywów netto OFE PZU);
 • przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych w wysokości 277 mln zł, czyli o 166 mln zł wyższe niż w poprzednim roku głównie w związku z rozpoczęciem konsolidacji Banku Pekao.

Segmenty ubezpieczeń (mln zł), lokalne standardy rachunkowości

Segmenty ubezpieczeń (mln zł), lokalne standardy rachunkowościPrzypis składki brutto (na zewnątrz)
 20172016201520142013
RAZEM 22 847 20 219 18 359 16 885 16 480
Razem ub. majątkowe i osobowe - Polska (składka przypisana na zewnątrz) 12 702 10 878 9 074 8 367 8 269
Ubezpieczenia masowe Polska 10 029 8 742 7 309 6 560 6 534
OC komunikacyjne 4 606 3 635 2 595 2 373 2 453
AC komunikacyjne 2 406 2 147 1 727 1 579 1 549
Inne produkty 3 017 2 960 2 987 2 608 2 531
Ubezpieczenia korporacyjne Polska 2 673 2 136 1 765 1 807 1 735
OC komunikacyjne 735 532 367 354 372
AC komunikacyjne 848 712 510 461 479
Inne produkty 1 090 892 888 992 885
Razem ubezpieczenia na życie - Polska 8 519 7 949 7 923 7 808 7 745
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane - Polska 6 855 6 775 6 689 6 539 6 415
Ubezpieczenia indywidualne - Polska 1 664 1 174 1 234 1 269 1 330
Razem ubezpieczenia majątkowe i osobowe - Ukraina i Kraje bałtyckie 1 527 1 305 1 288 632 388
Ukraina ubezpieczenia majątkowe i osobowe 181 173 138 133 157
Kraje bałtyckie ubezpieczenia majątkowe i osobowe 1 346 1 132 1 150 499 230
Razem ubezpieczenia na życie - Ukraina i Kraje bałtyckie 100 88 74 78 78
Ukraina ubezpieczenia na życie 42 37 31 41 47
Kraje bałtyckie ubezpieczenia na życie 58 51 43 37 32

Struktura składki przypisanej brutto Grupy PZU (w %)

Wynik netto na działalności inwestycyjnej i koszty odsetkowe

W roku 2017 działalność lokacyjna Grupy PZU koncentrowała się na kontynuacji realizacji założeń strategicznych, w szczególności optymalizacji rentowności działalności lokacyjnej poprzez większą dywersyfikację portfela lokat, jak również zapewnieniu finansowania transakcji zakupu przez PZU udziałów w Banku Pekao.

W 2017 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 8 502 mln zł wobec 3 511 mln zł w 2016 roku (wzrost o 142,2%). Wyższy wynik to przede wszystkim efekt rozpoczęcia konsolidacji Pekao.

Po uwzględnieniu kosztów odsetkowych oraz wyłączając wpływ działalności bankowej wynik netto na działalności inwestycyjnej w 2017 roku wyniósł 1 855 mln zł i był wyższy niż wynik ubiegłego roku o 638 mln zł, na co wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:

 • wyższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na poprawę koniunktury na GPW – wzrost indeksu WIG o 23,2% w 2017 roku wobec 11,4% w ubiegłym roku, w tym lepszego wyniku pakietu akcji Grupy Azoty;
 • poprawę wyniku na odsetkowych instrumentach finansowych przede wszystkim w efekcie:
  • lepszych wyników na nieskarbowych instrumentach rynku dłużnego ze względu na pozyskanie wysokomarżowych ekspozycji do portfela,
  • spadków rentowności polskich obligacji skarbowych,
  • zakupu na rynku pierwotnym do portfela 2 mld zł obligacji skarbowych utrzymywanych do terminu wymagalności o wysokiej rentowności;
  • dodatniego wpływu różnic kursowych od własnych dłużnych papierów wartościowych w związku z umocnieniem kursu PLN względem EUR wobec osłabienia w porównywalnym okresie skompensowanego częściowo gorszym wynikiem inwestycji denominowanych w EUR;
 • spadek wyceny nieruchomości w szczególności w związku z umocnieniem PLN wobec EUR bilansowany częściowo poprawą wyniku z tytułu instrumentów pochodnych zabezpieczających te pozycje;
 • lepsze wyniki portfela aktywów na pokrycie produktów inwestycyjnych o 174 mln zł r/r, w tym w szczególności funduszy w ramach portfela unit-linked, które jednak pozostają bez wpływu na łączny wynik Grupy PZU.

Zmiana wyniku netto na działalności inwestycyjnej po uwzględnieniu kosztów odsetkowych oraz wyłączając wpływ działalności bankowej (w mln zł)

Na koniec 2017 roku wartość portfela lokat1 Grupy PZU z wyłączeniem wpływu działalności bankowej wynosiła 46 164 mln zł wobec 50 488 mln zł na koniec 2016 roku. Spadek stanu lokat to w szczególności skutek sfinansowania transakcji nabycia przez PZU udziałów w Banku Pekao.

Grupa prowadzi działalność inwestycyjną zgodnie z wymogami ustawowymi przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, płynności i rentowności. Dłużne skarbowe papiery wartościowe stanowiły ponad 60% portfela lokat z wyłączeniem działalności bankowej zarówno na 31 grudnia 2017 roku jak i 31 grudnia 2016 roku. Wzrost stanu nieskarbowych instrumentów rynku dłużnego wynikał z konsekwentnie wdrażanej polityki lokacyjnej mającej na celu zapewnienie większej dywersyfikacji portfela lokat. Niższy poziom instrumentów pieniężnych związany jest z finansowaniem zakupu akcji Pekao.

Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych

W 2017 roku saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było ujemne i wynosiło 1 559 mln zł wobec także ujemnego w 2016 roku na poziomie 724 mln zł. Wpływ na poziom tego wyniku miały następujące czynniki:

 • podatek od instytucji finansowych – obciążenie Grupy PZU (łącznie na działalności ubezpieczeniowej oraz bankowej) tym podatkiem w 2017 roku wyniosło 822 mln zł wobec 395 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyższe obciążenie to efekt rozpoczęcia konsolidacji Pekao w czerwcu 2017 roku oraz wprowadzenia podatku od lutego w roku ubiegłym;
 • wyższe o 188 mln zł koszty amortyzacji wartości niematerialnych zidentyfikowanych w wyniku transakcji przejęcia spółek (efekt zakupu udziałów w Pekao);
 • niższy poziom pozostałych przychodów operacyjnych związany z rozpoznaniem w roku ubiegłym zysku z tytułu okazyjnego nabycia wydzielonej części banku BPH w wysokości 465 mln zł;
 • uwzględnienie w 2016 roku kosztu rezerwy restrukturyzacyjnej związanej z transakcją połączenia Alior Bank z wydzieloną częścią banku BPH w wysokości 268 mln zł.

1 Portfel lokat obejmuje aktywa finansowe (łącznie z produktami inwestycyjnymi, z wyłączeniem należności od klientów z tytułu kredytów), nieruchomości inwestycyjne (włącznie z częścią prezentowaną w kategorii aktywa przeznaczone do sprzedaży), ujemną wycenę instrumentów pochodnych oraz zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Struktura portfela lokat z wyłączeniem działalności bankowej* (w %)

* Instrumenty pochodne związane ze stopą procentową, kursami walut oraz cenami papierów wartościowych prezentowane odpowiednio w kategoriach Instrumenty rynku dłużnego – skarbowe, Instrumenty rynku pieniężnego oraz Instrumenty kapitałowe notowane oraz nienotowane.

Facebook Twitter Google Plus All