32.3 Test na utratę wartości

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Na koniec każdego roku obrotowego oraz każdorazowo, gdy istnieją przesłanki, że mogło dojść do utraty wartości, jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia poddaje się testom na utratę wartości. Test oparty jest na ocenie wartości odzyskiwalnej poszczególnych jednostek i porównaniu jej z wartością księgową (łącznie z wartością firmy). W sytuacji, gdy wartość odzyskiwalna jest mniejsza, odpis z tytułu utraty wartości odnosi się w pierwszej kolejności na wartość firmy.

Test na utratę wartości przeprowadzony na 31 grudnia 2017 roku wykazał konieczność dokonania odpisu z tytułu utraty wartości akcji EMC na kwotę 12 mln zł. Wartość odzyskiwalną ustalono w oparciu o wartość użytkową.

Facebook Twitter Google Plus All