Więcej niż ubezpieczenia

Odkryj nowe PZU

Ludzie z Pasją

Zobacz więcej
Darek Knychas Centrum Zdalnej Obsługi Klienta
Aneta Czarzasta Biuro Skarbnika
Agata Kitowska Biuro Zarządzania Siecią Własną
Arkadiusz Łukasik Biuro Rachunkowości
Łukasz Tułak Zespół Inżynieryjnej Oceny Ryzyka
Tomasz Zaborowski Biuro Zarządzania Relacjami z Klientem
Aneta Suder Pion Sieci Grupy
Dorota Skibicka Biuro Reasekuracji
Agnieszka Wiśniewska Zespół Sprzedaży Agentów Wyłącznych
Tomasz Sokołowicz Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych
Paweł Radyno Zespół Ryzyka Operacyjnego
Rafał Bebelski Zespół Komunikacji i Wydarzeń Biznesowych

Wprowadzenie

Prezes i przewodniczący przedstawiają Państwu najważniejsze osiągnięcia roku. Czytając te listy, dowiesz się również, jakie były cele i założenia w tym roku.

Paweł Surówka Prezes Zarządu PZU

Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu zarządów spółek Grupy PZU przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie z działalności za 2017 rok. 2017 rok to wyjątkowo intensywny okres dla rynków finansowych. Uwaga inwestorów była skupiona na bankach centralnych, które utrzymywały akomodacyjną politykę monetarną w warunkach słabej inflacji. W połączeniu z umiarkowanym ryzykiem geopolitycznym, przyczyniało się to do wzrostu wszystkich klas aktywów na rynkach światowych.

Zobacz więcej
Maciej Łopiński Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU

Szanowni Państwo,

Rok 2017 to okres ambitnych projektów realizowanych przez Grupę PZU, której siła oddziaływania jako narodowego czempiona nabiera coraz większego znaczenia. Dynamiczny wzrost wyników Grupy, zanotowany w 2017 roku, przynosi zyski akcjonariuszom, przyczyniając się także do rozwoju innych gałęzi polskiej gospodarki, takich jak m.in. finanse, handel, naprawa pojazdów, nieruchomości czy logistyka.

Zobacz więcej

Grupa PZU

Sprawdź naszą interaktywną mapę!
Dowiedz się, na których rynkach jesteśmy obecni w Europie.
Jesteśmy liderami nie tylko w Polsce!

Zobacz więcej

Polska

#1
#1
#2
#8
TFI PZU
#3
OFE PZU
#3
Pekao TFI
#4
Pekao OFE
#11
Obszar Zdrowie
#3

Estonia

#4

Litwa

#1
#6

Łotwa

#2

Ukraina

#5
#4
Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe
Pozycja rynkowa pod względem aktywów w zarządzaniu
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia sprzedawane w kanale direct przez internet / telefon
Pozycja rynkowa pod względem aktywów
Pozycja rynkowa pod względem przychodów

Model kreowania wartości

Każdy zintegrowany raport powinien zawierać model tworzenia wartości.
Zobacz nasz Model Kreowania Wartości, aby zrozumieć, w jaki sposób PZU kreuję trwałe wartości.

Zobacz więcej
Kapitały
Wartość
dla
interesariuszy

Dostarczamy unikalną ofertę

 • Potencjał największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Zrozumiałe, dopasowane do potrzeb produkty, zapewniające bezpieczeństwo finansowe klienta
 • Szeroka i wielokanałowa sieć dystrybucji
 • Ekosystem partnerstw strategicznych
 • Szybka i sprawna obsługa, indywidualne podejście do klienta

Budujemy trwałe relacje

 • Długoterminowe partnerstwo
 • Kompleksowa oferta oparta na wiedzy o kliencie i jego realnych potrzebach
 • Unikalne doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem dla klienta

Ograniczamy ryzyko

 • Zarządzanie poziomem bezpieczeństwa finansowego, operacyjnego i regulacyjnego
 • Ochrona zrównoważonego wzrostu wartości Grupy PZU
 • Ochrona wartości i reputacji Grupy PZU
 • Zabezpieczenie zachowania najwyższych standardów postępowania we wszystkich obszarach działalności

Odpowiedzialnie zarządzamy bilansem

 • Efektywna alokacja aktywów i zobowiązań
 • Adekwatność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
 • Zapewnienie płynności
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kapitałowego

Zdrowie

Ochrona zdrowotna - oferowanie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej, profilaktyka, prewencja, promowanie zdrowego stylu życia

Inwestycje

Ochrona bezpieczeństwa finansowego – pomnażanie oszczędności, programy budowania kapitału

Bankowość

Prowadzenie czynności bankowych w tym przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów i pożyczek, prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych i świadczenie usług płatniczych

Rozwiązania mobilne

Produkty i usługi dostępne dla klienta zawsze i wszędzie, gdzie sobie tego życzy

Big data

Dostęp do ogromnych zbiorów danych, umiejętność ich błyskawicznej analizy i wykorzystania

Sztuczna inteligencja

Metody oceny ryzyka i taryfikacji, marketing i prewencja uproszczenie procesów

Ubezpieczenia

Ochrona przed skutkami zdarzeń losowych – wycena ryzyka, kalkulacja i inwestowanie składek, wypłata odszkodowań

Kapitały
Model biznesowy
Wartość dla interesariuszy

Kapitały

Finansowy

Środki akcjonariuszy, kapitały własne, kapitały obce

 • 317 405 mln zł - skonsolidowane aktywa
 • 37 601 mln zł - kapitały własne grupy
 • 5 319 mln zł – obligacje podporządkowane

Ludzki

Pracownicy, agenci i pośrednicy, ich kompetencje, wiedza, umiejętności, wartości i postawy

 • 41 391 pracowników grupy
 • 10 521 agentów spółek ubezpieczeniowych

Organizacyjny

Procesy, procedury, mechanizmy i struktury, a także infrastruktura i systemy IT umożliwiające efektywne funkcjonowanie grupy

 • Ład korporacyjny w grupie
 • Dobre praktyki
 • Wspólne polityki grupowe
 • Plany ciągłości działania (BCP)

Intelektualny

Inwestycje w nowe rozwiązania i innowacje, umożliwiające rozwój, a także wiedza organizacji, doświadczenie, wykorzystywane technologie

 • Centra innowacji PZU, Alior Bank
 • Inwestycje w start-upy z branży finansowej i ubezpieczeniowej
 • Know-how w ubezpieczeniach, bankowości, inwestycjach i opiece zdrowotnej
 • Własne doświadczone zespoły IT
 • 71,5% pracowników z wyższym wykształceniem
 • Obszerne zbiory / bazy danych
 • Zaawansowane systemy zarządzania ryzykiem

Społeczny (Marka)

Reputacja, relacje i współpraca z klientami, społecznościami i innymi interesariuszami

 • 200 lat historii Grupy PZU
 • Wartość marki PZU 1 981,1 mln zł (wg Rankingu marek Rzeczpospolitej)
 • Najwyższa rozpoznawalność marki PZU wśród ubezpieczycieli w Polsce (88% rozpoznawalność spontaniczna, 100% wspomagana rozpoznawalność marki PZU)
 • Rzecznik Klientów i Rada Klientów w PZU


Naturalny

Zasoby naturalne odnawialne i nieodnawialne, użytkowane w działalności (zużycie):

 • 129 168,2 MWh - energii elektrycznej
 • 5 296,8 ton paliw (benzyna, olej napędowy)
 • 648 756,4 GJ - energii cieplnej
 • Woda

Model biznesowy

Dostarczamy unikalną ofertę

 • Potencjał największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Zrozumiałe, dopasowane do potrzeb produkty, zapewniające bezpieczeństwo finansowe klienta
 • Szeroka i wielokanałowa sieć dystrybucji
 • Ekosystem partnerstw strategicznych
 • Szybka i sprawna obsługa, indywidualne podejście do klienta

Budujemy trwałe relacje

 • Długoterminowe partnerstwo
 • Kompleksowa oferta oparta na wiedzy o kliencie i jego realnych potrzebach
 • Unikalne doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem dla klienta

Ograniczamy ryzyko

 • Zarządzanie poziomem bezpieczeństwa finansowego, operacyjnego i regulacyjnego
 • Ochrona zrównoważonego wzrostu wartości Grupy PZU
 • Ochrona wartości i reputacji Grupy PZU
 • Zabezpieczenie zachowania najwyższych standardów postępowania we wszystkich obszarach działalności

Odpowiedzialnie zarządzamy bilansem

 • Efektywna alokacja aktywów i zobowiązań
 • Adekwatność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
 • Zapewnienie płynności
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kapitałowego

Zdrowie

Ochrona zdrowotna - oferowanie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej, profilaktyka, prewencja, promowanie zdrowego stylu życia

Inwestycje

Ochrona bezpieczeństwa finansowego – pomnażanie oszczędności, programy budowania kapitału

Bankowość

Prowadzenie czynności bankowych w tym przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów i pożyczek, prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych i świadczenie usług płatniczych

Rozwiązania mobilne

Produkty i usługi dostępne dla klienta zawsze i wszędzie, gdzie sobie tego życzy

Big data

Dostęp do ogromnych zbiorów danych, umiejętność ich błyskawicznej analizy i wykorzystania

Sztuczna inteligencja

Metody oceny ryzyka i taryfikacji, marketing i prewencja uproszczenie procesów

Ubezpieczenia

Ochrona przed skutkami zdarzeń losowych – wycena ryzyka, kalkulacja i inwestowanie składek, wypłata odszkodowań

Wartość dla interesariuszy

Inwestorzy i udziałowcy

 • 21,1% zwrotu z kapitału (ROE) dla akcjonariuszy jednostki dominującej
 • Całkowity zwrot z akcji (TSR) w 2017 roku - 31,2% dla akcjonariuszy PZU; 9,8% dla akcjonariuszy Pekao, wzrost kursu akcji Alior Bank w 2017 roku o 47%
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa – współczynnik wypłacalność II dla PZU na poziomie 237% (po 9M 2017 roku)
 • Wysokie standardy Ładu Korporacyjnego – obecność w RESPECT Index (PZU od 2012 roku, Pekao od 2016 roku), przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
 • A-/stabilna - Rating S&P Global Ratings dla PZU – jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki

Klienci

 • 13 019 mln złotych wypłaconych odszkodowań i świadczeń
 • 169 457 mln zł należności od klientów z tytułu kredytów
 • Wysoka jakość produktów i usług – wskaźnik lojalności klientów (NPS) wyższy niż u konkurencji (dla PZU)
 • Nagrody za jakość obsługi: Instytucja roku 2017 za jakość obsługi w placówkach i kanałach zdalnych dla PZU, Złoty laur klienta dla LINK4, Najlepszy dostawca usług finansowania handlu w Polsce dla Pekao
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu - dostępność produktów i usług dla klientów w każdym miejscu i czasie (postępujący proces usuwania barier architektonicznych, obsługa w języku migowym, dostępność on-line)


Pracownicy i partnerzy biznesowi

 • Konkurencyjny rynkowo, motywacyjny system wynagrodzeń oraz szeroki zakres dodatków pozapłacowych (benefity)
 • Atrakcyjne miejsce pracy oferujące przyjazne środowisko i atmosferę oraz szanse na rozwój - 17 godzin szkoleń w ciągu roku w przeliczeniu na pracownika
 • Poszanowanie różnorodności - 57,5% kobiet na stanowiskach kierowniczych
 • Sygnatariusz Karty Różnorodności (PZU)
 • Programy szkoleń i wsparcia w sprzedaży
 • Elitarny Klub Agenta oraz Elitarna Grupa Doradcza
 • Nagrody i wyróżnienia HR (m.in. dla PZU: HR Najwyższej Jakości, Praktyki i Staże Najwyższej Jakości, LINK4: Best quality employer, Inwestor w kapitał ludzki, Pekao: Top Employer 2017)

Społeczności lokalne i dostawcy

 • 10 807 godzin spędzonych na wolontariacie przez pracowników grupy
 • 74 441 tys. zł przekazanych na cele społeczne (m.in. dla instytucji, szpitali, miast) w tym 12 000 tys. zł na Fundację PZU
 • Realizacja programów edukacyjnych i społecznych na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, kultury i ochrony jej dziedzictwa
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Programy prewencyjne
 • Brak zobowiązań przeterminowanych, 97% faktur z terminem płatności do 30 dni (PZU)

Administracja centralna i organizacje pozarządowe

 • 1 353 mln zł bieżącego podatku dochodowego od zysku skonsolidowanego Grupy PZU za 2017 rok
 • Brak kar za naruszenie przepisów ochrony środowiska (PZU, Alior)
 • Dzielenie się wiedza ekspercką, współpraca w ramach debat i konferencji publicznych
 • Aktywności na rzecz rozwoju biznesu, nauki i nowych technologii
 • Współpraca legislacyjna z Polską Izbą Ubezpieczeń (PZU)

Rekordowe wyniki

Na wykresach poniżej można zaobserwować potwierdzenie oświadczeń Prezesa Grupy PZU oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wskazujące na rekordowe wyniki za rok 2017.
Zobacz, jak udany był ten rok, ile udało nam się osiągnąć w porównaniu do ubiegłego roku!
Możesz także przeczytać komentarze naszego CFO i CEO PZU Życie.

Zobacz więcej
Wyniki finansowe
Kurs akcji
Zrównoważony rozwój
Biznes
Wyniki finansowe
22.8 mld zł Składka przypisana brutto
22,8 mld zł 2017
20,2 mld zł 2016
18,4 mld zł 2015
8.5 mld zł Wynik inwestycyjny
8,5 mld zł 2017
3,5 mld zł 2016
1,7 mld zł 2015
5.5 mld zł Wynik operacyjny
5,5 mld zł 2017
3,0 mld zł 2016
2,9 mld zł 2015
2.9 mld zł Zysk netto j. dominującej
2,9 mld zł 2017
1,9 mld zł 2016
2,3 mld zł 2015
408 mln zł Wynik netto banków przypisany PZU
408 mln zł 2017
181 mln zł 2016
21.1% Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
21,1% 2017
14,9% 2016
18,0% 2015
89.6% Wskaźnik mieszany (COR)
89,6% 2017
94,9% 2016
94,5% 2015
26.6% Marża w ub. grupowych i IK
26,6% 2017
25,8% 2016
22,4% 2015
211% Solvency II
211% 2017
250% 2016
310% 2015
Kurs akcji
42.16 Cena akcji
42,16 zł 2017
33,21 zł 2016
34,02 zł 2015
36.4 mld zł Kapitalizacja
36,4 mld zł 2017
28,7 mld zł 2016
29,4 mld zł 2015
31.2% Całkowita stopa zwrotu (TSR)
31,2% 2017
3,7% 2016
-23,8% 2015
3.3% Stopa dywidendy
3,3% 2017
6,3% 2016
8,8% 2015
3.4 Zysk na akcję (EPS)
3,4 zł 2017
2,3 zł 2016
2,7 zł 2015
1.4 Dywidenda na akcję (DPS)
1,4 zł 2017
2,1 zł 2016
3,0 zł 2015
16.9 Wartość księgowa na akcję (BVPS)
16,9 zł 2017
15,1 zł 2016
15,0 zł 2015
12.5 C/Z
12,5 2017
14,7 2016
12,6 2015
2.5 C/WK
2,5 2017
2,2 2016
2,3 2015
Zrównoważony rozwój
12 mln zł Darowizny przekazane Fundacji PZU
12 mln zł 2017
2 mln zł 2016
62 mln zł Łączna wartość środków przekazanych na cele społeczne w ciągu roku inne niż te przekazane na Fundację PZU
62 mln zł 2017
74 mln zł 2016
10.807 Liczba godzin pracy wolontariuszy
10,807 2017
8,923 2016
66% Placówki własne dostosowane do potrzeb klientów niepełnosprawnych
66% 2017
58% 2016
8.4 mld zł Wartość inwestycji w spółki społecznie odpowiedzialne, notowane w RESPECT Index
8,4 mld zł 2017
7,5 mld zł 2016
41.391 Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień bilansowy
41,391 2017
27,090 2016
17 Liczba godzin szkoleń w ciągu roku w przeliczeniu na pracownika (w etatach)
17 2017
20 2016
69 % kobiet zatrudnionych w Grupie PZU
69 2017
64 2016
0 Liczba uprawdopodobnionych przypadków korupcji zgłoszonych organom ścigania
0 2017
2 2016
Biznes
36.6% Udział w rynku majątkowym i pozostałym osobowym
36,6% 2017
36,1% 2016
34,3% 2015
45.8% Udział w rynku ubezpieczeń na życie (składka okresowa)
45,8% 2017
45,1% 2016
43,9% 2015
30.6 mld zł Aktywa w zarządzaniu - klienta zewnętrznego (TFI i OFE PZU)
30,6 mld zł 2017
27,0 mld zł 2016
25,3 mld zł 2015
21.1 mld zł Aktywa w zarządzaniu (TFI i OFE Pekao)
21,1 mld zł 2017
19,1 mld zł 2016
18,1 mld zł 2015
255.0 mld zł Aktywa bankowe w Grupie PZU
255,0 mld zł 2017
61,0 mld zł 2016
40,0 mld zł 2015
1.5 mln Liczba umów PZU Zdrowie
1,5 mln 2017
1,3 mln 2016
1,0 mln 2015
Tomasz Kulik CFO Goupy PZU

Grupa PZU już drugi rok z rzędu zanotowała ponadprzeciętny dwucyfrowy (+13,0%) wzrost przypisu składki. Jednocześnie liczba czynnych polis w OC komunikacyjnym wzrosła o 0,2 mln do 9,1 mln. Pozytywnie do wyniku Grupy kontrybuował wynik inwestycyjny, który wzrósł o 52,4% do 1 855 mld zł (z wyłączeniem działalności bankowej), będący rezultatem m.in. znaczącej poprawy na portfelach akcyjnych, jak również pozyskania wysokomarżowych ekspozycji korporacyjnych...

Zgodnie z założeniami strategicznymi, wzrost wolumenów przypisu składki realizowany był w warunkach wysokiej dyscypliny kosztowej (wskaźnik kosztów administracyjnych segmentów ubezpieczeniowych w Polsce spadł o 1,1 p.p. r/r do 7,0%) oraz dbałości o jakość pozyskiwanych ryzyk do portfela. Wskaźnik COR zmalał o 5,6 p.p. r/r do 89,3%. W rezultacie skonsolidowany wynik Grupy wzrósł o 78,3% r/r do 4,2 mld zł. Tak dobra rentowność, przy mocno rosnącym portfelu, to potwierdzenie wysokiej sprawności operacyjnej i poprawy efektywności struktur zarządzania w zakresie wykorzystania skali biznesu.

Zobacz więcej
Roman Pałac Prezes PZU Życie

Obszar zdrowotny jest jedną z najszybciej rozwijających się linii biznesowych Grupy PZU. Tylko w 2017 roku przychody wzrosły o ponad 25% do 456 mln zł, a liczba klientów przekroczyła 1,5 mln. Poprawie uległa marża EBITDA, która wzrosła o 1 p.p. do 8,2%
Z optymizmem oceniamy osiągnięcie 1 miliarda przychodów w biznesie zdrowotnym w trakcie realizacji strategii #nowePZU dzięki wykorzystaniu pełnego potencjału bazy klientów Grupy PZU, rozwojowi produktów ubezpieczeniowo-zdrowotnych i aktywizacji sieci sprzedaży.

W długim terminie przewagę konkurencyjną będziemy budować w oparciu o nowoczesne procesy obsługi pacjenta, uwzględniające najlepsze praktyki rynkowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne i medyczne oraz wysokie standardy jakości obsługi, w tym opiekę VIP. Kontynuowany będzie również rozwój sieci placówek własnych, m.in. poprzez projekty greenfield i M&A

Zobacz więcej

Nasze zaangażowanie

Chcemy podzielić się z Wami naszymi kluczowymi wskaźnikami społecznej odpowiedzialności biznesu.
To są nasze ambicje na 2020 rok, które zamierzamy zrealizować.

Zobacz więcej
Budowanie pozycji CSR
w branży

Cele

01.Obecność w indeksie giełdowym spółek odpowiedzialnych Respect Index

Poziom 2020

01.Obecność w indeksie na poziomie min. średnim dla branży

Klienci

Cele

01.Wskaźnik NPS klienta detalicznego w ubezpieczeniach vs. konkurencja

02.Wskaźnik terminowości rozpatrywania reklamacji

Poziom 2020

01.>konkurencji

02.95% do 28 dni

Pracownicy

Cele

01.Wskaźnik zaangażowania pracowników

02.Procent kobiet na stanowiskach kierowniczych

Poziom 2020

01.55%

02.min. 50%

Środowisko

Cele

01.Wdroż̇enie standardu Grupy „Zielone PZU”

Poziom 2020

01.Wdrożony w 100%

Zarządzanie ryzykiem

Cele

01.Ocena BION dla PZU i PZU życie

Poziom 2020

01.Poziom dobry

Działania społeczne

Cele

01.Zaangażowanie finansowe w działalność społeczną

Poziom 2020

01.>50 mln PLN rocznie

Dostawcy

Cele

01.Odsetek dostawców przestrzegających "Kodeksu dobrych praktyk CSR Dostawców PZU"

Poziom 2020

01.90% umów zawiera zobowiązanie do przestrzegania „Kodeksu dobrych praktyk CSR Dostawców PZU”

Mapa akcjonariuszy

Kolejny rok z rzędu wzrósł udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie PZU. Obejrzyj naszą interaktywna mapę akcjonariuszy.

Zobacz więcej
 • USA
 • Singapur
 • Polska
 • Wielka Brytania
 • Holandia
 • Kanada
 • Niemcy
 • Japonia
 • Chiny
 • Norwegia
 • Francja
 • Szwajcaria
 • Austria
 • Szwecja
 • Dania
 • Belgia
 • Estonia
 • Czechy
 • Włochy
 • Irlandia
 • Rumunia
 • Finlandia
 • Malta
 • Australia
 • Luksemburg
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Korea Południowa
 • Grecja
 • Słowacja
 • Litwa
 • Afryka Południowa
 • Łotwa
 • Chorwacja
 • Węgry
> 10 000 000 akcji
5 000 000 – 10 000 000 akcji
1 000 000 – 5 000 000 akcji
250 000 – 1 000 000 akcji
< 250 000 akcji
Inwestorzy
instytucjonalni