Rozwój pracowników

Raport Roczny 2017 > Działalność > Pracownicy > Rozwój pracowników
Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów

GRIs:

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Jesteśmy odpowiedzialni - „Staramy się uważnie i odpowiedzialnie zarządzać wiedzą pracowników. Doskonale znamy strukturę prawną i biznesową firmy, co pozwala nam efektywnie działać.”

Opracowanie oferty działań rozwojowych dla pracowników poprzedzone jest badaniem potrzeb szkoleniowych w poszczególnych pionach biznesowych w organizacji. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój wiedzy specjalistycznej (szkolenia niezbędne do wykonywania codziennych zadań i realizacji celów biznesowych). Dużą wagę przykłada się też do rozwoju kompetencji interpersonalnych oraz menedżerskich – niezbędnych do efektywnej współpracy z zespołami. Mając na uwadze różne potrzeby proponuje się pracownikom szeroki wachlarz narzędzi rozwojowych:

W 2016 roku (w PZU i PZU Życie) zakończył się szereg realizowanych centralnie kompleksowych programów rozwojowych ukierunkowanych na rozwój przywództwa i umiejętności kierowniczych. Odpowiadając na oczekiwania organizacji w 2017 roku koncentrowano się przede wszystkim na podnoszeniu poziomu wiedzy specjalistycznej w ramach poszczególnych obszarów biznesowych.

Nasza wiedza i pomysły - „Chronimy wszystkie nasze zasoby, również informacje, które są własnością intelektualną firmy. Bazy danych, rejestry i archiwa są zarządzane zgodnie z prawem oraz wewnętrznymi uregulowaniami PZU.

Zasoby intelektualne stanowią wyjątkową wartość dla firmy.

Wyróżniają nas na rynku, zapewniają unikatową ofertę produktową i są podstawą sukcesów rynkowych PZU.”

Centralnym programem rozwojowym realizowanym w II półroczu 2017 roku i obejmującym blisko 1 500 uczestników z całej Polski był PLUS. To program rozwoju kompetencji firmowych – Profesjonalizm Ludzie Umiejętności. W programie uczestniczą pracownicy, którym menedżerowie w ramach rocznej oceny okresowej wskazali luki kompetencyjne. W 2017 roku zastosowano nowe podejście do tego programu, proponując pracownikom 10 tematów szkoleniowych, z których 9 było realizowanych wewnętrznie w ramach autorskich programów szkoleniowych.

Wdrażając ideę współodpowiedzialności za rozwój zawodowy (wg zasady 70–20–10, która zakłada, że 70% rozwoju kompetencji następuje w wyniku doświadczeń zdobywanych w miejscu pracy, 20% w ramach wymiany wiedzy, a 10% w ramach formalnych szkoleń) zaproponowano pracownikom „Strefę Rozwoju” - intranetowy przewodnik po wszystkich dostępnych w organizacji narzędziach rozwojowych oraz proponowanych aktywnościach do samodzielnego doskonalenia się. PZU mając na uwadze obserwowane trendy rynkowe wzmacnia obszar narzędzi e-learnigowych oraz webinarów, promując wykorzystanie platformy Webex w organizacji oraz poszerzając katalog szkoleń w formie e-learningów.

Spółki z Grupy Pekao stwarzają możliwości dokształcania się oraz zapewniają dostęp do różnorodnych form szkolenia swoim pracowników. W banku programy edukacyjne obejmują: szkolenia klasowe, szkolenia w miejscu pracy, szkolenia elektroniczne, coaching, a także system Wirtualnych Klas umożliwiający przekazywanie wiedzy na odległość w formie zdalnych webinarów. Dodatkowo w 2017 roku bank uruchomił system szkoleń przez pracowników dla pracowników, który pozwala szerzyć wiedzę specjalistyczną.

Na koniec 2017 roku w spółkach Grupy Pekao (z wyłączeniem Pekao TFI, Pekao Financial Services oraz Pekao Investment Banking) prowadzone były programy zarządzania talentami. Jeden z programów, realizowany w ramach Grupy – Talent Management Review - program rozwoju i oceny pracowników z potencjałem menadżerskim, to trzyletnia Ścieżka Rozwoju Kompetencji Menadżerskich. Ścieżka wyznaczała pewne ogólne zasady, w ramach których każdy Talent dobierał indywidualne działania rozwojowo-szkoleniowe istotne na danym etapie rozwoju. Każdy uczestnik – Talent co roku przechodził etap: renominacji, samooceny, oceny menadżera i udzielania informacji zwrotnej.

Alior Bank udostępnia pracownikom szeroki wybór programów szkoleniowych prowadzonych zarówno przez trenerów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Oferta obejmuje szkolenia produktowe, sprzedażowe oraz jakości obsługi, z umiejętności interpersonalnych oraz menedżerskich. W ramach ścieżek rozwoju w sieci sprzedaży oferowane są szkolenia, których realizacja stanowi jedno z kryteriów awansu.

Dodatkowo w ramach kultury dzielenia się wiedzą przez pracowników powstał projekt Podziel się wiedzą. Inicjatywa skupia wszystkich pracowników chętnych do prowadzenia szkoleń specjalistycznych oraz warsztatów w ramach organizacji. Każdy pracownik, który dołączy do programu otrzymuje wsparcie ze strony Zespołu Szkoleń w postaci dedykowanych warsztatów rozwijających umiejętności prezentacyjne oraz trenerskie.

Facebook Twitter Google Plus All