37.2 Pozostałe kapitały

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

37.2.1 Zasady rachunkowości

Akcje własne nabyte i zatrzymane przez konsolidowane jednostki Grupy PZU wykazuje się w cenie nabycia. W pozycji „Kapitał zapasowy” ujmuje się:

  • efekt dystrybucji zysku, zgodnie z regulacjami prawnymi kraju siedziby spółki (w Polsce zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych) oraz statutów spółek Grupy PZU;
  • kapitał powstały przy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, uprzednio przeniesionych z nieruchomości własnych, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 31;
  • różnicę pomiędzy zmianą wartości udziału niekontrolującego a wartością godziwą zapłaty w transakcjach z udziałowcami niekontrolującymi.

W pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” ujmowane są skutki:

  • przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii aktywów dostępnych do sprzedaży;
  • przeszacowania wartości nieruchomości do ich wartości godziwej na dzień ich przekwalifikowania z nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzeby do nieruchomości inwestycyjnych;
  • wyceny instrumentów zabezpieczających, w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie; po uwzględnieniu korespondującej zmiany aktywów lub rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

Pozycja „Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych” obejmuje kwoty wynikające ze wzrostu lub obniżenia wartości bieżącej zobowiązań z tytułu określonych świadczeń na skutek zmian założeń aktuarialnych i korekt założeń aktuarialnych ex post –demograficznych (np. umieralności, wskaźnika rotacji pracowników) oraz finansowych (np. stopy dyskontowej czy prognozowanej stopy wzrostu wynagrodzeń).

„Różnice kursowe z przeliczenia” zawierają różnice powstałe na skutek przeliczeń danych finansowych podmiotów zagranicznych według kursów walutowych, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.5.

37.2.2 Dane ilościowe

Pozostałe kapitały31 grudnia 201731 grudnia 2016
Akcje własne-(1)
Kapitał zapasowy11 82410 758
Sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej538538
Podział wyników spółek Grupy PZU11 23110 106
Pozostały55114
Kapitał z aktualizacji wyceny157106
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży7825
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych8589
Jednostki wyceniane metodą praw własności11
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych(7)(9)
Pozostałe kapitały rezerwowe55
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych43
Różnice kursowe z przeliczenia(73)(2)
Lietuvos Draudimas AB(13)40
AAS Balta-12
PZU Ukraina(51)(49)
PZU Ukraina Życie(10)(8)
Pozostałe13
Pozostałe kapitały, razem11 91710 869

Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Stan na początek okresu25129
Zmiany53(104)
- zmiana wartości godziwej132(130)
- sprzedaż(79)26
Stan na koniec okresu7825

Facebook Twitter Google Plus All