19. Koszty akwizycji

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Koszty akwizycji obejmują koszty związane z zawieraniem i odnawianiem umów ubezpieczenia. Do bezpośrednich kosztów akwizycji zalicza się między innymi koszty prowizji pośredników ubezpieczeniowych, koszty wynagrodzeń pracowników związane z zawieraniem umów ubezpieczenia, koszty atestów, ekspertyz, badań związanych z ryzykiem przyjmowanym. Do pośrednich kosztów akwizycji zalicza się koszty związane z reklamą i promocją produktów ubezpieczeniowych oraz koszty związane z badaniem wniosków i wystawianiem polis.

Zgodnie z zasadą memoriału, część kosztów akwizycji rozlicza się w czasie, zgodnie z zasadami opisanymi w punktach 29.1.1 i 29.1.1 29.1.2.

Koszty akwizycji według rodzaju1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Zużycie materiałów i energii2727
Usługi obce8395
Podatki i opłaty56
Koszty pracownicze549509
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych2323
Amortyzacja wartości niematerialnych3434
Inne, w tym:2 2662 167
- prowizje w działalności ubezpieczeniowej2 2002 092
- reklama5968
- pozostałe77
Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji(86)(248)
Koszty akwizycji, razem2 9012 613

Facebook Twitter Google Plus All