Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Zysk na jedną akcję1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone)
Zysk netto przypisywany właścicielom jednostki dominującej2 9101 935
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych863 519 608863 510 930
Liczba akcji wyemitowanych863 523 000863 523 000
Średnia ważona liczba akcji własnych (w posiadaniu jednostek objętych konsolidacją)3 39212 070
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych)3,372,24

W 2017 i w 2016 roku nie wystąpiły transakcje ani zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku przypadającego na jedną akcję.

Facebook Twitter Google Plus All