46.1 Udzielenie przez PZU lub jednostki zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 46. Aktywa i zobowiązania warunkowe > 46.1 Udzielenie przez PZU lub jednostki zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

W 2017 roku ani PZU, ani jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki, ani nie udzieliły gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu – jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych PZU, za wyjątkiem transakcji opisanej poniżej.

Umowa zlecenia o okresowe udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych

8 listopada 2017 roku PZU zawarł z Alior Bankiem umowę zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą w rozumieniu Rozporządzenia CRR („Umowa gwarancji”). Dodatkowo, PZU zawarł umowę ramową zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji zabezpieczających wykonanie zobowiązań PZU na rzecz Alior Banku.

Przedmiotem Umowy gwarancji jest określenie zasad udzielania przez PZU gwarancji w ramach przyznanego limitu zaangażowania, na zlecenie i na rzecz Alior Banku. Limit zaangażowania z tytułu gwarancji udzielanych na podstawie umowy wynosi maksymalnie 5 mld zł. Limit ma charakter odnawialny, co oznacza, że wygaśnięcie gwarancji udzielonych w ramach limitu odnawia go o „uwolnioną” kwotę pomniejszoną o kwoty ewentualnych wypłat z gwarancji. Maksymalny okres obowiązywania gwarancji udzielonej w ramach umowy wynosi 3 lata plus okres na zgłaszanie roszczeń. Udział własny Alior Banku w wymagalnych należnościach z tytułu wierzytelności kredytowych wynosi 10%.

Na wysokość wynagrodzenia za udzielenie gwarancji będzie miała wpływ między innymi wysokość sumy gwarancyjnej, jakość portfela zabezpieczonego gwarancją, amortyzacja portfela oraz premia za kontrgwarancję.

Umowa gwarancji przewiduje kary umowne, jakie mogą być należne PZU od Alior Banku w razie naruszenia określonych zobowiązań Alior Banku wynikających z Umowy gwarancji. Umowa gwarancji nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego sumę kar umownych.

Umowa ramowa zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji określa zasady udzielania na zlecenie PZU kontrgwarancji wystawianych na rzecz Alior Banku. Dostępny limit kontrgwarancji wynosi 2,6 mld zł. Dostępny limit będzie pomniejszany każdorazowo przy udzieleniu każdej kolejnej kontrgwarancji o sumę gwarancyjną wskazaną w tej kontrgwarancji, przy czym dostępny limit kontrgwarancji będzie miał charakter odnawialny, co oznacza, że wygaśnięcie kontrgwarancji spowoduje odnowienie limitu.

Facebook Twitter Google Plus All