48.4 Prezentacja transakcji z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 48. Transakcje z podmiotami powiązanymi > 48.4 Prezentacja transakcji z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Transakcje z jednostkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi ze Skarbem Państwa stanowiły w przeważającej większości umowy ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz ubezpieczeń na życie i kontraktów inwestycyjnych. Transakcje te są zawierane i rozliczane na warunkach możliwych do uzyskania przez klientów niebędących stronami powiązanymi. Należności i zobowiązania wobec stron powiązanych ze Skarbem Państwa z tytułu umów ubezpieczeniowych mają zazwyczaj charakter krótkoterminowy.

Grupa PZU z uwagi na użyteczność takiej informacji zdecydowała o ujawnieniu wartości przypisu składki oraz wolumenów z kontraktów inwestycyjnych wynikających z największych transakcji z jednostkami zależnymi Skarbu Państwa.

Składka przypisana brutto 1) od największych kontrahentów Grupy PZU będącymi jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa

Kontrahent1 stycznia - 31 grudnia 2017 rokuKontrahent1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku
Kontrahent 120Kontrahent 2169
Kontrahent 219Kontrahent 676
Kontrahent 38Kontrahent 79
Kontrahent 47Kontrahent 87
Kontrahent 57Kontrahent 92

Facebook Twitter Google Plus All