Fundusze inwestycyjne (TFI PZU)

Raport Roczny 2017 > Działalność > Kondycja Grupy > Fundusze inwestycyjne (TFI PZU)
Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Sytuacja na rynku

Na koniec grudnia 2017 roku środki zarządzane przez krajowe fundusze inwestycyjne wyniosły blisko 279 mld zł wobec 259 mld zł na koniec roku poprzedniego – co oznacza wzrost o ponad 7,7%.

W 2017 roku, zgodnie z szacunkami serwisu Analizy Online, saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych oferowanych przez TFI na krajowym rynku wyniosło ponad 14 mld zł. Największym zainteresowaniem klientów cieszyły się fundusze gotówkowe i pieniężne (z napływami prawie 8 mld zł i wzroście aktywów o ponad 9 mld zł), fundusze dłużne (do których wpłaty wyniosły prawie 4 mld zł, a ich aktywa wzrosły w ciągu roku o ponad 4 mld zł) oraz mieszane (do których klienci wpłacili ponad 3 mld zł, a aktywa urosły aż o blisko 5 mld zł).

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych - udział w aktywach stan na 31.12.2017 roku (w %)

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Dzięki dobrej koniunkturze rynkowej ponad 4 mld zł wzrost aktywów odnotowały fundusze akcyjne, mimo że klienci wypłacili z nich niecały 1 mld zł. To był trudny rok dla funduszy niepublicznych – ich aktywa stopniały o ponad 3 mld zł.

W ramach grupy PZU na rynku funkcjonują 3 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: Pekao TFI, Money Makers z Grupy Alior Bank. ROZ 3.4 BANKOWOŚĆ, oraz TFI PZU.

Działalność TFI PZU

W ramach Grupy PZU, działalność na rynku funduszy inwestycyjnych prowadzi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU). Oferuje ono produkty i usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych – w tym dodatkowe programy inwestycyjno-oszczędnościowe w ramach III filaru systemu ubezpieczeń społecznych: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Pracownicze Plany Oszczędnościowe (PPO), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Zakładowe Programy Inwestycyjne (ZPI) oraz Grupowe Plany Emerytalne (GPE), w ramach których dostępne są dodatkowo Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Na koniec 2017 roku TFI PZU posiadało w swej ofercie 30 funduszy i subfunduszy, z czego 23 były oferowane klientom spoza Grupy.

Na koniec grudnia 2017 roku, TFI PZU zarządzało aktywami netto w wysokości prawie 20 mld zł, co oznacza blisko 7,1% udział w rynku. Tym samym TFI PZU jest jednym z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce - na 31 grudnia 2017 roku zostało sklasyfikowane na trzeciej pozycji w Polsce według raportów IZFiA (Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami). TFI PZU jest także liderem w segmencie pracowniczych programów emerytalnych wśród instytucji działających na tym rynku - z aktywami netto w wysokości ponad 4 mld zł.

Aktywa netto TFI PZU (w mld zł)

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Spadek łącznej wartości aktywów netto TFI PZU na koniec 2017 roku wynikał głównie z umorzeń dokonanych zarówno przez Grupę PZU z funduszy: PZU FIZ Forte, PZU FIZ Medyczny, PZU Dłużny Rynków Wschodzących i PZU Energia Medycyna Ekologia, jak i umorzeń klientów zewnętrznych.

Niemniej, nie uwzględniając powyższego efektu, TFI PZU zanotowało wzrost wartości aktywów klientów zewnętrznych w 2017 roku, który wynikał przede wszystkim z:

  • aktywnej sprzedaży funduszy i subfunduszy – ze szczególnym wyróżnieniem wzrostu aktywów w funduszu PZU FIZ Akord opartego o strategię Global Macro,
  • dalszego zwiększania sieci dystrybucji i efektywności współpracy z dystrybutorami,
  • wprowadzenia nowych Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Grupowych Planów Emerytalnych,
  • pozyskania aktywów zagranicznych banków.

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które będą miały wpływ na działalność funduszy inwestycyjnych w 2018 roku

Kondycja rynku funduszy inwestycyjnych i ich wyniki zależeć będą przede wszystkim od:

  • rozwoju sytuacji geopolitycznej – potencjalne konflikty zbrojne (Syria, Korea Południowa);
  • wzrostu globalnego protekcjonizmu – NAFTA, cła w wymianie handlowej USA-Chiny;
  • sytuacji politycznej – w tym wyborów we Włoszech, Brazylii, Meksyku;
  • sytuacji makroekonomicznej, a przede wszystkim tempa wzrostu gospodarczego oraz ścieżki inflacyjnej (ewentualnej inflacji płacowej) w krajach rozwiniętych;
  • działań banków centralnych (FED, ECB, Bank of Japan) i tempa zacieśniania polityki monetarnej;
  • koniunktury panującej na rynkach finansowych.
Facebook Twitter Google Plus All