Polityka różnorodności stosowana do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta

Raport Roczny 2017 > Ład korporacyjny > Polityka różnorodności stosowana do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta
Wyniki 2017

Ład Korporacyjny

Promowanie różnorodności  i dbałość o równe traktowanie pracowników
Promowanie różnorodności i dbałość o równe traktowanie pracowników
Budowa kultury organizacyjnej ze szczególnym  poszanowaniem godności osobistej pracowników
Budowa kultury organizacyjnej ze szczególnym poszanowaniem godności osobistej pracowników
Zbiór dobrych praktyk fundamentem norm etycznych w Grupie PZU, we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania
Zbiór dobrych praktyk fundamentem norm etycznych w Grupie PZU, we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania
Transmisje video z konferencji wynikowych i wydarzeń korporacyjnych
Transmisje video z konferencji wynikowych i wydarzeń korporacyjnych
Program antykorupcyjny mający na celu ograniczenie ryzyko korupcji i wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych
Program antykorupcyjny mający na celu ograniczenie ryzyko korupcji i wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych
Sprawny i przyjazny pracownikom system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości
Sprawny i przyjazny pracownikom system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

PZU jest spółką z udziałem Skarbu Państwa, w związku z tym dobór osób wchodzących w skład organów zarządzających odbywa się z uwzględnieniem zapisów ustawowych odnoszących się do tego typu podmiotów.

PZU stosuje dobre praktyki promujące różnorodność i dba o równe traktowanie pracowników.

W ramach prowadzonej polityki HR w zakresie kultury organizacyjnej szczególne znaczenie przypisuje się poszanowaniu praw człowieka, w tym przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji, zapewnieniu równości szans wszystkich pracowników bez względu na pozycję zawodową w Grupie PZU, płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy przy poszanowaniu prawa do wolności zrzeszania się i strajku.

Poszanowanie indywidualności, propagowanie równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji w praktyce realizowane jest przy wsparciu procedur oraz inicjatyw:

  • przeciwdziałanie mobbigowi – wspiera Procedura Antymobbingowa przewidująca powołanie Komisji Antymobbingowej do badania każdego sygnału o niewłaściwych zachowaniach mogących mieć znamiona mobbingu;
  • zapewnienie równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałanie dyskryminacji – wspiera procedura „zgłoś incydent”, umożliwiająca przekazanie przez pracownika informacji o naruszeniu zasady, za pośrednictwem platformy intranetowej.

Ponadto, dla wszystkich pracowników dostępne jest szkolenie e-learningowe „Mobbing – aspekty prawne i psychologiczne”, w którym poza aspektem mobbingu znalazły się również elementy dot. dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu.

Dodatkowo w ramach szkoleń okresowych bhp dla pracowników, w tym menedżerów znalazły się elementy dotyczące psychologicznego środowiska pracy.

PZU zapewnia pracownikom równe szanse na rozwój w zakresie doskonalenia umiejętności, awansu oraz wynagradzania, kierując się indywidualnym potencjałem pracowników, ich osiągnięciami i wynikami pracy.

Ważnym aspektem kultury organizacyjnej jest poszanowanie godności osobistej pracowników.

Zasady wspierające różnorodność i równe traktowanie obejmują wszystkie etapy kariery zawodowej w PZU, począwszy od procesu rekrutacyjnego, poprzez okres trwania stosunku pracy (warunki zatrudnienia, dostęp do szkoleń i aktywności rozwojowych, możliwości awansu), aż po finalizację współpracy.

Wolę stosowania polityki różnorodności PZU potwierdziło dołączając w 2013 roku do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Facebook Twitter Google Plus All