Podsumowanie strategii grupy „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia”

Raport Roczny 2017 > Strategia > Podsumowanie strategii grupy „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia”
Wyniki 2017

Strategia

Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i rozwiązań mobilnych
Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i rozwiązań mobilnych
Wzrost wolumenu aktywów pod zarządzaniem oraz potencjał synergii w ramach możliwości połączenie TFI w ramach Grupy PZU
Wzrost wolumenu aktywów pod zarządzaniem oraz potencjał synergii w ramach możliwości połączenie TFI w ramach Grupy PZU
Ponadprzeciętny poziom rentowności ROE do roku 2020 (>20%)
Ponadprzeciętny poziom rentowności ROE do roku 2020 (>20%)
Jednolite polityki Zarządcze w strategicznych obszarach Grupy
Jednolite polityki Zarządcze w strategicznych obszarach Grupy
Wzrost kontrybucji segmentu bankowego, dzięki wyższemu wynikowi netto banków oraz realizacji efektów synergii z PZU
Wzrost kontrybucji segmentu bankowego, dzięki wyższemu wynikowi netto banków oraz realizacji efektów synergii z PZU
Obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej, jako główna ambicja Grupy w obszarze CSR
Obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej, jako główna ambicja Grupy w obszarze CSR
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

13 kwietnia 2017 roku, Rada Nadzorcza PZU powierzyła pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PZU SA Pawłowi Surówce – dotychczasowemu Prezesowi spółki PZU Życie (ŁAD KORPORACYJNY). Zarząd PZU pod nowym kierownictwem dokonał przeglądu i aktualizacji strategii.

Głównym wektorem zmiany stało się nowe podejście do budowy relacji z klientem, skutkujące integracją wszystkich obszarów firmy wokół klienta. Transformacja w kierunku spółki usługowo-doradczej pozwoli skutecznie zadbać o przyszłość klientów i kompleksowo zaspokoić ich potrzeby, w zakresie ochrony życia, zdrowia, majątku, oszczędności i finansów. Wpłynie także na osiągnięcie ambitnych celów finansowych i zbudowanie pozycji najbardziej innowacyjnej instytucji w branży finansowej. To podejście zdefiniowało filozofię działania w ramach nowej strategii. W rezultacie zidentyfikowano m.in: większy niż dotychczas zakładano potencjał wykorzystania nowych technologii w zakresie analizy i wykorzystania danych, wysoki potencjał w zakresie zintegrowanej obsługi klienta oraz nowo powstające szanse i zagrożenia związane ze zmianami regulacyjnymi i demograficznymi.

Nabycie znacznego pakietu akcji Banku Pekao stworzyło nowe możliwości współpracy. 7 czerwca 2017 roku, nastąpiła finalizacja transakcji, ogłoszonej w grudniu 2016 roku. PZU, wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju, nabyło od włoskiego UniCredit pakiet 32,8% akcji Pekao za kwotę 10,6 mld zł. Była to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. Dzięki tej strategicznej inwestycji, PZU stało się największą grupą finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, posiadającą w swojej strukturze dwa banki, odgrywające ważną rolę na krajowym rynku finansowym. W rezultacie przed PZU pojawiły się nowe możliwości rozwoju, szczególnie w zakresie integracji i koncentracji usług wokół klienta, na każdym etapie jego rozwoju osobistego i zawodowego.

Ta transakcja to był kamień milowy dla PZU. Ta transakcja nas zmieniła, otworzyła nowe horyzonty, uczyniła nas największą spółka finansową w Europie Środkowo- Wschodniej.”– Paweł Surówka, Prezes PZU, 9 stycznia 2018

PZU stanęło przed wyzwaniem adaptacji do nowych warunków, w sposób który nie tylko pozwoli na osiągnięcie ambitnych celów, w perspektywie kilku najbliższych lat, ale również zapewni solidne fundamenty do budowy trwałej przewagi technologicznej w horyzoncie długoterminowym.

Nie chcemy bronić zdobytych pozycji rynkowych, jak to miało miejsce do tej pory, ale rozwijać się w nowych obszarach. Musimy na nowo zdefiniować naszą misję i nasze relacje z klientami.” – Paweł Surówka, Prezes PZU, 1 grudnia 2017

Nowe technologie zmieniają branżę ubezpieczeniową

Nowe podejście będzie determinowało stopniową zmianę modelu ubezpieczyciela (zajmującego się głównie wyceną i transferem ryzyka) na model firmy usługowo-doradczej (działającej w oparciu o technologiczny know-how). Pozwoli to klientowi na optymalizację decyzji na wszystkich etapach jego życia. Docelowo przełoży się to na rosnące zaufanie i lojalność wobec marki pierwszego wyboru jaką będzie PZU, w zakresie usług ubezpieczeniowych, finansowych i zdrowotnych.

PZU będzie firmą opartą o pracę na danych. Spółką usługowo-doradczą, która specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem dotyczącym klientów. (…) Partnerem na całe życie, który doradza klientowi przy wszystkich poważniejszych decyzjach.” – Paweł Surówka, Prezes PZU dla Forbes, luty 2018

Opublikowana 9 stycznia 2018 roku Strategia Grupy PZU na lata 2017-2020: „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia” jest również odpowiedzią na postępujące zmiany społeczne i technologiczne, które diametralnie wpływają na branżę ubezpieczeniową. Celem PZU jest wykorzystanie możliwości wynikających z transformacji rynku ubezpieczeniowego, lepsze adresowanie potrzeb i poprawa satysfakcji obecnych klientów, a także dotarcie do segmentów ceniących sobie rozwiązania cyfrowe.

Marzy mi się PZU, które funkcjonuje w telefonie nastolatka. (…) Jeżeli PZU będzie „fajną” spółką dla młodych ludzi, będzie to oznaczało, że wygraliśmy przyszłość”. – Paweł Surówka, Prezes PZU dla Forbes, luty 2018

Nowe podejście zostało oparte na transformacji technologicznej, która dotknie niemalże wszystkich obszarów funkcjonowania Grupy. Jednocześnie będzie ona podstawą dla integracji wszystkich usług oferowanych przez spółki z Grupy.

Chcemy być najbardziej innowacyjną spółką finansową w całej Europie. Stawiamy na współpracę z tymi, którzy zajmują się innowacjami. Staramy się wspierać start-upy, czy fundusze inwestujące w nowe technologie. Nasza nowa strategia pokaże, jak chcemy wykorzystywać nowe technologie do starego biznesu ubezpieczeniowego.” – Paweł Surówka, Prezes PZU, 8 grudnia 2017

Uwolnienie pełnego potencjału Grupy PZU ma na celu jak najlepsze wykorzystanie kapitału powierzonego przez akcjonariuszy, w sposób gwarantujący zarówno wzrost wartości jak i zapewnienie utrzymania atrakcyjnego strumienia dywidend. Dlatego też, Zarząd PZU zobowiązał się do kontynuacji polityki dywidendowej przyjętej w 2016 roku, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie nie mniejszym niż 50% zysku netto. Zdefiniowane ambitne cele wzrostowe, koncentracja na podnoszeniu efektywności kosztowej oraz wykorzystanie potencjału wszystkich obszarów działalności będą skutkować dynamicznym wzrostem na poziomie zysku netto, wyrażonym wskaźnikiem zwrotu z kapitału ROE przekraczającym 22% (do 2020 roku).

Chcemy, by inwestorzy cenili PZU za dyscyplinę i przewidywalność w dzieleniu się zyskami, ale także dostrzegali element wzrostowy, który płynie z wymienionych powyżej inicjatyw. PZU pozostanie jedną z najbardziej stabilnych i rentownych grup finansowych na świecie.” – Paweł Surówka, Prezes PZU dla Forbes, luty 2018

W zakresie ekspansji zagranicznej PZU stawia na rozwój organiczny. Ambicją Grupy jest osiągnięcie do 2020 roku 8% udziału składki przypisanej brutto z rynków zagranicznych, w łącznym przypisie oraz pozycja lidera na każdym rynku, na którym działa. Podejście do akwizycji będzie oportunistyczne. PZU będzie monitorował rynek pod kątem interesujących celów akwizycyjnych. Podstawowymi celami będą spółki ubezpieczeniowe, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów: spółka znajduje się w TOP3 na danym rynku, działa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i osiąga satysfakcjonujące założenia dotyczące poziomu rentowności. PZU dopuszcza też akwizycje podmiotów z sektora poza ubezpieczeniowego (np. spółek asset management, banków, podmiotów z segmentu ochrony zdrowia, pośredników usług finansowych).

Facebook Twitter Google Plus All