BHP

Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów

GRIs:

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Bezpieczne środowisko pracy - „Pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom i dostawcom zapewniamy odpowiednie i bezpieczne warunki pracy. Wszędzie, gdzie prowadzimy działalność, przestrzegamy przepisów prawa, wymagań dotyczących środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa. Dbamy o bezpieczeństwo w pracy i natychmiast eliminujemy wszystkie sytuacje i okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie. W naszych placówkach pracownicy i ich klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.”

Sektor usług finansowych charakteryzuje się niskim ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynika to ze specyfiki pracy biurowej, która wiąże się z niewielkimi zagrożeniami. Obok, z reguły lekkich wypadków (potknięcia, poślizgnięcia, itp.), do których może dojść w biurach, notuje się również wypadki komunikacyjne związane z wykorzystaniem samochodów służbowych. Od strony formalnej zarządzanie bhp regulowane jest przez szereg wewnętrznych dokumentów. PZU i PZU Życie, tak jak inne spółki Grupy, wypełniają obowiązki prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (np. ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, analiza wypadków, szkolenie pracowników, itp.).

Mimo niewielkiej istotności zagrożeń bhp w sektorze usług ubezpieczeniowych, podejście do zarządzania kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy zdecydowanie wyróżnia PZU i PZU Życie na tle przeciętnych przedsiębiorstw w kraju. Dzięki wiedzy i umiejętnościom pracowników Zespołu BHP, nie realizuje on już tylko jednej z funkcji wsparcia podstawowych procesów przedsiębiorstwa. Zespół ten w znacznej części składa się z ratowników, a jego ambicją jest propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W przeprowadzanych przez Zespół BHP szkoleniach, uczestniczą pracownicy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie.

Dzięki warsztatowej formie przeprowadzanych szkoleń, cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród pracowników (w latach 2016-2017 przeprowadzono 157 szkoleń dla pracowników Grupy PZU). Powstała również nieformalna grupa osób, które komunikowały potrzebę regularnych szkoleń na bardziej zaawansowanym poziomie. Tak powstał Projekt AED. Jego głównym celem stało się utworzenie grup szybkiego reagowania, składających się z pracowników-ratowników AED.

Dodatkowo uruchomiono wewnętrzne „numery alarmowe”, pozwalające w sprawny sposób odnaleźć osobę przeszkoloną z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Obecność takich pracowników-ratowników udowodniła już kilka razy zasadność tego rozwiązania. Grupa licząca już ponad 50 osób przechodzi cykliczne szkolenia i warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy, rozwijające wiedzę, a także umiejętności pracy i koordynację działań. Za ten projekt Zespół BHP Grupy PZU otrzymał list gratulacyjny od Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w 2014 i 2015 roku.

Niezależnie od szkoleń wewnętrznych, pracownicy Zespołu BHP w PZU, chętnie włączają się w propagowanie pierwszej pomocy na zewnątrz. Akcje takie najczęściej mają miejsce w szkołach, przedszkolach lub realizowane są na rzecz organizacji społecznych. Tylko w latach 2016-2017, w ramach cyklicznych akcji zostało przeszkolonych ponad 11 000 osób spoza Grupy PZU. To kolejny przykład włączenia się wewnętrznego zespołu w działania prewencyjne na rzecz ogólnego bezpieczeństwa.

Zespół BHP realizował również wewnętrzne akcje takie jak:

„Wasze bezpieczeństwo jest w Twoich rękach”, czy też „Nie przeginaj… Zacznij ćwiczyć”. Pierwsza poświęcona była tematyce bezpieczeństwa kobiet w ciąży przy wykonywaniu pracy biurowej. Druga akcja, zachęcała do sportu i ćwiczeń fizycznych, mających na celu poprawę kondycji fizycznej i samopoczucia. Dodatkową akcją niebędącą w sposób bezpośredni związaną z zakładem pracy, była wewnętrzna akcja dotycząca bezpieczeństwa dzieci w domu, skierowana do rodziców. Co ważne, powyższe doświadczenia mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez osoby odpowiedzialne za ogólnopolskie kampanie społeczne, przyczyniać się do wzrostu skuteczności tych kampanii oraz angażowanych w nie środków z funduszy prewencyjnych.

Dla usprawnienia działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Banku Pekao działa Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zadaniem Komisji BHP jest:

  • dokonywanie przeglądu warunków pracy;
  • przeprowadzanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
  • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W pozostałych spółkach z Grupy Pekao za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiadają stworzone do tego jednostki/ biura działające według wewnętrznych regulacji spółek, dostosowanych do rodzaju prowadzonej działalności. 

W oddziałach (centrach medycznych) PZU Zdrowie oraz w spółkach bezpośrednio i pośrednio zależnych od PZU Zdrowie zdecydowana większość regulacji w zakresie BHP ma lokalny charakter, związany ze specyfiką ich działalności i rynku na którym funkcjonują (np. oczekiwań lokalnego oddziału NFZ).

W obszarze inwestycji (PTE PZU oraz TFI PZU) regulaminy wewnętrzne dotyczące kwestii pracowniczych są zbieżne z regulacjami obowiązującymi w PZU i PZU Życie, przy zachowaniu różnic wynikających ze specyfiki działalności spółki.

Facebook Twitter Google Plus All