5.3 Objaśnienie różnic między rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2016 rok a niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 5.3 Objaśnienie różnic między rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2016 rok a niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

5.3.1 Rozliczenie nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH

W związku z zakończeniem procesu ostatecznego rozliczenia nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH dokonano retrospektywnego przekształcenia danych na 31 grudnia 2016 roku. Dodatkowe informacje związane z tym rozliczeniem przedstawiono w punkcie 2.4.5.

5.3.2 Zmiana prezentacji przychodów osiąganych przez Money Makers TFI SA

W celu ujednolicenia prezentacji przychodów osiąganych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Grupie PZU przeniesiono przychody osiągane przez Money Makers TFI SA (jednostkę zależną Alior Banku) z pozostałych przychodów operacyjnych do przychodów z tytułu prowizji i opłat.

5.3.3 Zmiana prezentacji przychodów i kosztów odsetkowych w zakresie instrumentów pochodnych

W celu lepszego odzwierciedlenia ekonomicznego charakteru transakcji zawieranych na instrumentach pochodnych zmieniono prezentację przychodów i kosztów odsetkowych od tych instrumentów, dokonując kompensaty pomiędzy przychodami i kosztami odsetkowymi.

5.3.4 Zmiana prezentacji kosztów informatycznych Alior Banku w skonsolidowanym rachunku zysków i strat

W celu ujednolicenia prezentacji kosztów informatycznych, koszty ponoszone przez Alior Bank przeniesiono z pozostałych kosztów operacyjnych do kosztów administracyjnych.

5.3.5 Zmiana prezentacji należności z tytułu kaucji i wadiów

W celu lepszego odzwierciedlenia charakteru ekonomicznego należności z tytułu wpłaconych kaucji oraz wadiów, należności te przeniesiono z innych aktywów do należności.

5.3.6 Zmiana prezentacji kosztów usług świadczonych na rzecz banków

W celu lepszego odzwierciedlenia ekonomicznego charakteru ponoszonych kosztów, część kosztów usług nabywanych przez banki została przeniesiona z kosztów z tytułu prowizji i opłat do kosztów administracyjnych.

5.3.7 Wpływ różnic na skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W kolejnych tabelach zaprezentowano wpływ powyższych zmian na pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Aktywa31 grudnia 2016 (historyczne)Korekta31 grudnia 2016 (przekształcone)1 stycznia 2016 (historyczne)Korekta1 stycznia 2016 (przekształcone)
Inne aktywa8717 1)
(12) 2)
866813(12) 2)801
Aktywa finansowe105 300(14) 1)105 28689 229-89 229
Dostępne do sprzedaży11 63517 1)11 6527 745-7 745
Pożyczki54 365(31) 1)54 33443 326-43 326
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6249 1)633369-369
Należności5 703(51) 1)
12 2)
5 6643 33812 2)3 350
Aktywa, razem125 345(49) 1)125 296105 397-105 397

1) Zmiana opisana w punkcie 5.3.1
2) Zmiana opisana w punkcie 5.3.5

Kapitały i zobowiązania31 grudnia 2016 (historyczne)Korekta31 grudnia 2016 (przekształcone)1 stycznia 2016 (historyczne)  Korekta1 stycznia 2016 (przekształcone)
Kapitały      
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej13 010(12) 1)12 99812 924  -12 924
Niepodzielony wynik2 055(12) 1)2 0432 696-2 696
Zysk netto1 947(12) 1)1 935---
Udziały niekontrolujące4 117(31) 1)4 0862 194-2 194
Kapitały, razem17 127(43) 1)17 08415 118-15 118
Inne zobowiązania4 997(6) 1)4 9913 570-3 570
Zobowiązania, razem108 218(6) 1)108 21290 279-90 279
Kapitały i zobowiązania, razem125 345(49) 1)125 296105 397-105 397

1) Zmiana opisana w punkcie 5.3.1

Skonsolidowany rachunek zysków i strat1 stycznia - 31 grudnia 2016 (historyczne)Korekta1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone)
Przychody z tytułu prowizji i opłat8089 1)817
Przychody netto z inwestycji4 165(54) 2)4 111
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej357(22) 2)335
Pozostałe przychody operacyjne1 388(9) 1) (43) 3)1 336
Koszty z tytułu prowizji i opłat(285)12 4)(273)
Koszty odsetkowe(773)76 2)(697)
Koszty administracyjne(2 843)(68) 5) (12) 4)(2 923)
Pozostałe koszty operacyjne(2 128)68 5)(2 060)
Zysk z działalności operacyjnej3 034(43) 3)2 991
Zysk netto2 417(43) 3)2 374
- zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej1 947(12) 3)1 935
- zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących470(31) 3)439

1) Zmiana opisana w punkcie 5.3.2.
2) Zmiana opisana w punkcie 5.3.3.
3) Zmiana opisana w punkcie 5.3.1.
4) Zmiana opisana w punkcie 5.3.6.
5) Zmiana opisana w punkcie 5.3.4.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych1 stycznia - 31 grudnia 2016 (historyczne)Korekta1)1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone)
Zysk brutto3 031(43)2 988
Zmiana stanu należności od klientów z tytułu kredytów(5 190)31(5 159)
Zmiana stanu należności(2 338)39(2 299)
Zmiana stanu zobowiązań1 967(6)1 961
Pozostałe korekty3 163(21)3 142
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 237-4 237

1) Zmiana opisana w punkcie 5.3.1

Facebook Twitter Google Plus All