50.3 Restrukturyzacja zatrudnienia

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

9 marca 2017 roku Zarządy PZU i PZU Życie podjęły decyzję o kontynuacji procesu restrukturyzacji zatrudnienia w PZU i PZU Życie. 22 marca 2017 roku zawarto ze związkami zawodowymi działającymi w PZU i PZU Życie porozumienie dotyczące zakresu i zasad przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w PZU i PZU Życie. Plan zakładał, że proces zwolnień grupowych odbędzie się w terminie od 24 marca do 18 grudnia 2017 roku, restrukturyzacja obejmie 1944 osób, w tym redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie nie więcej niż 956 pracowników PZU i PZU Życie z różnych grup zawodowych.

Ostatecznie restrukturyzacja objęła 943 osoby, a liczba pracowników, którzy w ramach restrukturyzacji otrzymali wypowiedzenia umów o pracę lub porozumienia rozwiązujące (bez wcześniejszego złożenia propozycji nowych warunków zatrudnienia) wyniosła 570.

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2017 roku koszty związane z wypłatą świadczeń na rzecz zwalnianych pracowników wyniosły 39 mln zł. Pozostała rezerwa restrukturyzacyjna na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 24 mln zł (na wypłatę odpraw odroczonych w czaasie).

Facebook Twitter Google Plus All