Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Nieruchomości inwestycyjne31 grudnia 201731 grudnia 2016
Grunty własne151145
Prawo wieczystego użytkowania gruntu327
Budynki i budowle2 1991 565
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu11
Nieruchomości inwestycyjne, razem2 3541 738

Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Wartość księgowa netto na początek okresu1 7381 172
Zwiększenia (z tytułu):918446
- zakup63138
- zmiana składu Grupy25-
- przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne-13
- przeniesienie z kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5830295
Zmniejszenia (z tytułu):(200)(13)
- sprzedaż i likwidacja(4)(4)
- przeniesienia do nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne(157)(5)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5(39)(4)
Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny do wartości godziwej(101)133
- odniesiony na wynik finansowy(101)126
- odniesiony na inne całkowite dochody-7
Różnice kursowe(1)-
Wartość księgowa netto na koniec okresu2 3541 738

Pozycja „Prawo wieczystego użytkowania gruntu” zawiera prawo do odpłatnego wykorzystywania gruntu przez okres do 99 lat. Prawo takie może być przedmiotem obrotu handlowego.

W pozycji „przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne” przedstawiono wartości wyceny nieruchomości wg wartości bilansowej (koszt historyczny pomniejszony o skumulowane umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości) na dzień przeniesienia, czyli dzień zmiany sposobu użytkowania.

Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych wynika z wycen przeprowadzonych głównie w 2017 roku przez niezależnych rzeczoznawców.

Facebook Twitter Google Plus All