33.2 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 33. Aktywa finansowe > 33.2 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, które nabyto z zamiarem utrzymania i Grupa PZU jest w stanie utrzymać je do terminu zapadalności.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w zamortyzowanym koszcie, a wyniki wyceny ujmuje w pozycji „Przychody netto z inwestycji”.

Informacje o zasadach tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości zaprezentowano w punkcie 33.6.2.

Ze względu na zmianę celu wykorzystania aktywów od 1 stycznia 2015 roku dokonano przeklasyfikowania części aktywów wykazywanych do tej pory jako aktywa dostępne do sprzedaży do aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności. Wartość bilansowa aktywów na moment reklasyfikacji wynosiła 84 mln zł. Wartość bilansowa na 31 grudnia 2017 roku wynosi 79 mln zł.

Opisane powyżej przeniesienie było jedynym przeklasyfikowaniem instrumentów finansowych z grup wykazywanych w wartości godziwej do grup wykazywanych wg kosztu lub zamortyzowanego kosztu dokonanym w latach 2015 - 2017.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności31 grudnia 201731 grudnia 2016
Dłużne papiery wartościowe21 23717 346
Rządowe21 00617 117
Krajowe20 64116 741
Oprocentowanie stałe19 27715 793
Oprocentowanie zmienne1 364948
Zagraniczne365376
Oprocentowanie stałe365376
Pozostałe231229
Notowane na rynku regulowanym102103
Oprocentowanie stałe102103
Nienotowane na rynku regulowanym129126
Oprocentowanie stałe31-
Oprocentowanie zmienne98126
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, razem21 23717 346

Facebook Twitter Google Plus All