47.5 Postępowanie przeciwko Pekao o stwierdzenie nieważności i ewentualne uchylenie uchwał walnego zgromadzenia Pekao

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 47. Sprawy sporne > 47.5 Postępowanie przeciwko Pekao o stwierdzenie nieważności i ewentualne uchylenie uchwał walnego zgromadzenia Pekao
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

W 2017 roku nadal toczyło się postępowanie przeciwko Pekao z powództwa mniejszościowego akcjonariusza Pekao o stwierdzenie nieważności i ewentualnie uchylenie uchwał Nr 5 i Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao z 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekao za 2016 rok oraz udzielenia Członkowi Zarządu Pekao absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. Wskazana przez powoda wartość przedmiotu sporu tego postępowania wynosi 170 989 mln zł. W opinii Pekao powództwo jest bezpodstawne a podana przez powoda wartość przedmiotu sporu nieprawidłowa, co zostało potwierdzone (w zakresie wartości przedmiotu sporu) postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 września 2017 roku, na mocy którego wartość przedmiotu sporu ustalono na 7 tys. zł (wartość ta jest aktualna także na 31 grudnia 2017 roku).

Facebook Twitter Google Plus All