Wybrane mierniki Strategii Grupy PZU 2020

Raport Roczny 2017 > Strategia > Wybrane mierniki Strategii Grupy PZU 2020
Wyniki 2017

Strategia

Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i rozwiązań mobilnych
Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i rozwiązań mobilnych
Wzrost wolumenu aktywów pod zarządzaniem oraz potencjał synergii w ramach możliwości połączenie TFI w ramach Grupy PZU
Wzrost wolumenu aktywów pod zarządzaniem oraz potencjał synergii w ramach możliwości połączenie TFI w ramach Grupy PZU
Ponadprzeciętny poziom rentowności ROE do roku 2020 (>20%)
Ponadprzeciętny poziom rentowności ROE do roku 2020 (>20%)
Jednolite polityki Zarządcze w strategicznych obszarach Grupy
Jednolite polityki Zarządcze w strategicznych obszarach Grupy
Wzrost kontrybucji segmentu bankowego, dzięki wyższemu wynikowi netto banków oraz realizacji efektów synergii z PZU
Wzrost kontrybucji segmentu bankowego, dzięki wyższemu wynikowi netto banków oraz realizacji efektów synergii z PZU
Obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej, jako główna ambicja Grupy w obszarze CSR
Obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej, jako główna ambicja Grupy w obszarze CSR
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

1 ROE przypisane jednostce dominującej
2 Działalność bezpośrednia
3 PZU łącznie z TUW PZUW oraz LINK4
4 Dane na koniec Q3 2017
5 Koszty administracyjne PZU i PZU Życie
6 Środki własne po pomniejszeniu o przewidywane dywidendy i podatki od aktywów i podatki od aktywów
7 Wynik netto PZU Inwestycje na poziomie skonsolidowanym
8 Urocznione przychody placówek własnych i oddziałów uwzględniające przychody od PZU Zdrowie
9 Bez kosztów jednorazowych; rentowność liczona od sumy przychodów placówek i składki zarobionej
10 Wynik ekonomiczny z działalności inwestycyjnej z różnicami kursowymi od własnych dłużnych papierów wartościowych
11 Dane na koniec Q3 2017 roku, dane nieaudytowane

Facebook Twitter Google Plus All