Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2017

Oprogra- mowanie, licencje i podobne wartościZnaki towaroweRelacje z klientamiWartości niematerial- ne w toku wytwarza- niaInne wartości niema- terialneWartości niematerial- ne, razem
Wartość brutto na początek okresu1 509274623177682 651
Zmiany (z tytułu):8033331 2688272 493
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie122--2472371
- zmiana składu grupy4723401 28564102 171
- przeniesienia240--(241)1-
- sprzedaż i likwidacja(22)---(4)(26)
- różnice kursowe i pozostałe(9)(7)(17)12(2)(23)
Wartość brutto na koniec okresu2 3126071 891259755 144
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu(772)-(345)-(49)(1 166)
Zmiany (z tytułu):(245)-(264)-(4)(513)
- amortyzacja za okres(269)-(278)-(9)(556)
- sprzedaż i likwidacja22---426
- różnice kursowe i pozostałe2-14-117
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu(1 017)-(609)-(53)(1 679)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu(16)---(6)(22)
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne---(11)5(6)
Inne zmiany3--3-6
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu(13)--(8)(1)(22)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu1 2826071 282251213 443
   

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2016

Oprogra- mowanie, licencje i podobne wartościZnaki towaroweRelacje z klientamiWartości niematerial- ne w toku wytwarza- niaInne wartości niema- terialneWartości niematerial- ne, razem
Wartość brutto na początek okresu1 269269573175602 346
Zmiany (z tytułu):24055028305
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie38--2152255
- zmiana składu grupy46-422-90
- przeniesienia177--(179)2-
- sprzedaż i likwidacja(22)--(19)-(41)
- różnice kursowe i pozostałe158(17)41
Wartość brutto na koniec okresu1 509274623177682 651
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu(656)-(248)-(38)(942)
Zmiany (z tytułu):(116)-(97)-(11)(224)
- amortyzacja za okres(137)-(90)-(9)(236)
- sprzedaż i likwidacja22----22
- różnice kursowe i pozostałe(1)-(7)-(2)(10)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu(772)-(345)-(49)(1 166)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu(8)--(3)-(11)
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne(9)---(6)(15)
Inne zmiany1--3-4
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu(16)---(6)(22)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu721274278177131 463

Znaki towarowe, jako wartości niematerialne o nieokreślonym czasie użytkowania poddano testowi na utratę wartości łącznie z CGU, do których należą. Przeprowadzone testy nie wykazały konieczności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości. Dodatkowe informacje o testach zaprezentowano w punkcie 26.3.

Amortyzacja wartości niematerialnych według miejsca wykazania w skonsolidowanym rachunku zysków i strat1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych3124
Koszty akwizycji3434
Koszty administracyjne21088
Pozostałe koszty operacyjne 1)28190
Amortyzacja, razem556236

1) W tym amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek w kwocie 278 mln zł (w 2016 roku: 90 mln zł).

Facebook Twitter Google Plus All