Pozostałe

Wyniki 2017

Ład Korporacyjny

Promowanie różnorodności  i dbałość o równe traktowanie pracowników
Promowanie różnorodności i dbałość o równe traktowanie pracowników
Budowa kultury organizacyjnej ze szczególnym  poszanowaniem godności osobistej pracowników
Budowa kultury organizacyjnej ze szczególnym poszanowaniem godności osobistej pracowników
Zbiór dobrych praktyk fundamentem norm etycznych w Grupie PZU, we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania
Zbiór dobrych praktyk fundamentem norm etycznych w Grupie PZU, we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania
Transmisje video z konferencji wynikowych i wydarzeń korporacyjnych
Transmisje video z konferencji wynikowych i wydarzeń korporacyjnych
Program antykorupcyjny mający na celu ograniczenie ryzyko korupcji i wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych
Program antykorupcyjny mający na celu ograniczenie ryzyko korupcji i wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych
Sprawny i przyjazny pracownikom system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości
Sprawny i przyjazny pracownikom system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu PZU, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU oraz sprawozdanie finansowe PZU i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy PZU oraz Emitenta oraz ich wyniki finansowe, oraz że sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej PZU i PZU zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy PZU i Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd PZU oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. – dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania finansowego PZU, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tych sprawozdań, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu finansowym PZU, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami publicznymi

Spółki z Grupy PZU współpracują m.in. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBRD), Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. W ramach emisji obligacji podporządkowanych, o czym mowa poniżej, EBRD nabył 300 mln zł papierów wartościowych.

W 2017 roku Bank Pekao podpisał dwie umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach Europejskiego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych.

Informacje o zawartych umowach znaczących zawartych pomiędzy akcjonariuszami

Zarząd PZU nie posiada wiedzy o umowach zawartych, pomiędzy akcjonariuszami, do dnia wydania niniejszego Sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej PZU i PZU, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Informacje o zawartych znaczących umowach

30 czerwca 2017 roku PZU wyemitował obligacje podporządkowane o nominalnej wartości 2,25 mld zł. Wykup obligacji nastąpi 29 lipca 2027 roku, z możliwością wcześniejszej spłaty 29 lipca 2022. 

8 grudnia 2016 roku PZU i PFR podpisały umowę z UniCredit S.p.A. dotyczącą kupna 32,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,6 mld zł.

Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje

8 listopada 2017 roku zawarto umowę zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz umowę ramową zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji pomiędzy PZU a Alior Bankiem (Raport bieżący nr 64/2017). Limit zaangażowania z tytułu gwarancji wynosi maksymalnie 5 mld zł (słownie: pięć miliardów złotych) i obowiązuje przez okres 3 lat.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

W ramach Grupy PZU, spółki wzajemnie udzielają pożyczek. Poniżej przedstawiono listę pożyczek udzielonych w 2017 roku jednostkom powiązanym emitenta:

Kwota data udzielenia data zapadalności pożyczkobiorca pożyczkodawca
60 mln zł 2017-03-20 2019-03-15 PORTFEL2 PH5 sp. z o.o. PZU
20 mln zł 2017-03-20 2019-03-15 2 PB 4 Sp. z o.o. PZU
20 mln zł 2017-03-20 2019-03-15 2 PM 1 sp. z o.o. PZU
500 mln zł 2017-06-02 2017-06-27 PZU PZU Życie
2,5 mln funtów 2017-11-29 2021-11-30 PZU Corporate Member Limited PZU

Podatkowa Grupa Kapitałowa

25 września 2014 roku pomiędzy spółkami Grupy PZU została podpisana umowa Podatkowej Grupy Kapitałowej obejmująca: PZU, PZU Życie, LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PZU Centrum Operacji SA, PZU Pomoc SA, Ogrodowa-Inwestycje Sp. z o.o., Ipsilon Sp. z o.o., Ardea Alba SA w likwidacji, TFI PZU SA, PZU Zdrowie SA, PZU Finanse sp. z o.o., PZU LAB SA, Omicron Bis SA. PGK powołana została na okres 3 lat – od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku.

W przypadku umowy PGK spółką dominującą i reprezentującą PGK jest PZU. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o CIT, PGK rozlicza się z Urzędem Skarbowym w cyklach miesięcznych. PZU dokonuje wpłat zaliczek do US z tytułu podatku CIT, należnych od całej PGK PZU, a spółki wchodzące w jej skład przekazują na wskazany rachunek bankowy PZU kwotę swojego udziału w zaliczkach.

20 września 2017 roku podpisano umowę podatkowej grupy kapitałowej na lata podatkowe 2018 – 2020. Zgodnie z umową w skład podatkowej grupy kapitałowej wejdą PZU, PZU Życie, LINK4, PZU CO, PZU Pomoc SA, Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o., PZU Zdrowie SA, PZU Finanse sp. z o.o., PZU LAB SA, Ipsilon sp. z o.o., Omicron Bis SA, Tulare Investmets Sp. z o.o, Battersby Investments SA.

Zgodnie z przedmiotową umową w skład nowej podatkowej grupy kapitałowej nie wejdą TFI PZU oraz Ardea Alba SA w likwidacji, które znajdowały się w składzie PGK powołanej na lata 2015 – 2017.

Sprawy sporne

W 2017 roku i do dnia podpisania niniejszego sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej PZU i PZU nie wystąpiły postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań albo wierzytelności PZU lub jednostki od niego bezpośrednio lub pośrednio zależnej, których jednostkowa wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych PZU. Opis spraw sądowych oraz postępowań przed Prezesem UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) zawarto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU oraz w sprawozdaniu finansowym PZU za 2017 rok.

Na 31 grudnia 2017 roku wartość wszystkich 214 133 spraw toczących się przed sądami, organami właściwymi dla postępowań arbitrażowych lub organami administracji publicznej prowadzonych w podmiotach z Grupy PZU wynosiła łącznie 6 722 mln zł (w tym 145 931 spraw o łącznej wartości 3 474 mln zł prowadzona była w PZU). W kwocie tej 3 979 mln zł dotyczy zobowiązań, a 2 743 mln zł wierzytelności spółek z Grupy PZU, co stanowiło odpowiednio 29,3% i 20,2% kapitałów własnych PZU wg PSR (w tym 3 071 mln zł to zobowiązania a 403 mln zł wierzytelności Emitenta stanowiące odpowiednio 22,6% oraz 3,0% jego kapitałów własnych wg PSR).

Ocena zarządzania zasobami finansowymi, z uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom

PZU znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej i spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa nakładane na niego przez UoU i KNF. Stabilna perspektywa ratingowa Emitenta potwierdza, że PZU posiada mocną pozycję biznesową, dysponuje wysokim poziomem kapitałów własnych oraz pozostaje konkurencyjnym podmiotem na rynku ubezpieczeniowym.

Nabycie akcji własnych w roku obrotowym

Bank Pekao w ramach działalności handlowej realizuje transakcje na akcjach i kontraktach terminowych na akcje PZU. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Bank Pekao posiadał 100 akcji PZU.

PZU nie posiadał akcji własnych na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Transakcje z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe

W ramach powiązań kapitałowych i biznesowych, spółki z Grupy PZU wzajemnie świadczą usługi. Z wyłączeniem spółek z Podatkowej Grupy Kapitałowej, transakcje zawarte są na warunkach rynkowych.

Sezonowość lub cykliczność działalności

Działalność PZU nie podlega sezonowości lub cykliczności w stopniu uzasadniającym stosowanie sugestii zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

Prognozy finansowe

Grupa Kapitałowa PZU nie publikowała prognoz dotyczących wyników finansowych.

Facebook Twitter Google Plus All