Bankowość (Bank Pekao, Alior Bank)

Raport Roczny 2017 > Działalność > Kondycja Grupy > Bankowość (Bank Pekao, Alior Bank)
Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Sytuacja na rynku

Polski sektor bankowy jest największym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, posiadając aktywa o wartości ponad 1 782 mld zł. Według stanu na koniec grudnia 2017 roku w Polsce funkcjonowało 35 krajowych banków komercyjnych, 553 banki spółdzielcze oraz 29 oddziałów instytucji kredytowych.

Sytuacja sektora bankowego w 2017 roku pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się ożywienie gospodarki oraz funkcjonowanie banków w środowisku niskich stóp procentowych. W roku 2017 roku, sektor bankowy wypracował zysk netto na poziomie 13,6 mld zł wobec 13,9 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (spadek o 2,3%). Obniżenie wyników finansowych nastąpiło głównie na skutek sprzedaży udziałów w VISA Europe. Z wyłączeniem tego zdarzenia zrealizowany wynik finansowy netto byłby wyższy niż zrealizowany w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na kształtowanie się wyniku netto sektora miały głównie wpływ wzrost wyniku z tytułu działalności bankowej (do 24,9 mld zł, tj. o 4,1% więcej w porównaniu do 2016 roku), który nastąpił w rezultacie istotnie wyższego wyniku odsetkowego (o 12,1%), przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu wyniku z tytułu opłat i prowizji (o 9,1%).

Na rekordowy wynik odsetkowy okresie od stycznia do grudnia 2017 roku w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego wpłynął spadek kosztów odsetkowych (o 2,1% r/r) przy jednoczesnym wzroście przychodów z tytułu odsetek (o 7,9% r/r). Wynik taki został osiągnięty dzięki zarówno wysokiej marży odsetkowej (do 2,38%) jak i rosnącej bazie kredytowej (głównie w obszarze kredytów dla przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych). Stabilnemu rozwojowi akcji kredytowej sprzyja utrzymujące się ożywienie, poprawa sytuacji na rynku pracy i nastrojów konsumentów, dobra sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw, rekordowo niskie stopy procentowe oraz stabilna jakość portfela kredytowego.

Koszty działania banków (bez uwzględnienia amortyzacji i rezerw) w analizowanym okresie, w ujęciu rok do roku wzrosły o 4,3% do 33 mld zł. Wzrost ten był spowodowany zwiększeniem się poziomu kosztów pracowniczych (o 5,8% do 16,6 mld zł) oraz wzrostem kosztów ogólnego zarządu (o 2,8% do 16,4 mld zł). Należy jednak zauważyć, że widoczna jest kontynuacja procesu optymalizacji zatrudnienia i sieci sprzedaży oraz rozwoju bankowości elektronicznej prowadząca do stopniowej redukcji zatrudnienia i sieci sprzedaży.

Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w 2017 roku w porównaniu do roku ubiegłego wzrosło o 7,8% i wyniosło 8,2 mld zł.

Wartość aktywów sektora bankowego w 2017 roku kształtowała się na poziomie 1 782 mld zł i była o 4,1% (tj. 70,4 mld zł) wyższa od poziomu z końca 2016 roku.

Należności brutto od sektora niefinansowego na koniec 2017 roku w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 3,2% i wyniosły 1 045 mld zł. Głównymi obszarami wzrostu były należności od przedsiębiorstw (+6,1% r/r) oraz należności od gospodarstw domowych (+1,7% r/r).

Wielkość funduszy własnych sektora bankowego dla współczynników kapitałowych, wyliczona zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu CRR, wyniosła na koniec września 2017 roku 187,3 mld zł i w porównaniu do końca września 2016 roku wzrosła o 8,9%.

Łączny współczynnik kapitałowy sektora bankowego ukształtował się na koniec września 2017 roku na poziomie 18,65% (wzrost o 1,1 p.p. w stosunku do końca września 2016 roku), a współczynnik kapitału podstawowego Tier I na koniec wyżej wymienionego okresu wyniósł 17,22% (wzrost w porównaniu z końcem września 2016 roku o 1,2 p.p.). Wzrost jest wynikiem stałego zalecania utrzymania mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalszego wzmocniania.

Istotne umowy

Nabycie akcji Banku Pekao

W wyniku rozliczenia 7 czerwca 2017 roku transakcji kupna od UniCredit S.p.A. (Unicredit) przez PZU oraz PFR S.A. (PFR), 86 090 172 akcji Banku Pekao, stanowiących 32,8% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 86 090 172 głosów, stanowiących 32,8% ogólnej liczby głosów, PZU oraz PFR łącznie przekroczyły próg 25% ogólnej liczby głosów w banku.

Rozliczenie wynikało z podpisanej 8 grudnia 2016 roku PZU i PFR umowy z UniCredit dotyczącej kupna 32,8% akcji Pekao za łączną kwotę 10,6 mld zł. Cena zawierała także zapłatę za nabyte prawo do dywidendy za rok 2016, czyli łącznie 456 mln zł. Cena nabycia jednej akcji wyniosła 123 zł. Była to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. Nabycie akcji Banku Pekao wiązało się z aspiracjami PZU wyrażonymi w strategii Grupy do 2020 roku, gdzie zakładano osiągnięcie aktywów w wysokości co najmniej 140 mld zł w sektorze bankowym oraz 50 mld zł aktywów w zarządzaniu na rzecz osób trzecich. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy PZU i PFR, podmioty te będą współpracować w celu zapewnienia efektywnej realizacji strategii rozwoju Banku Pekao, utrzymując aktualny profil niskiego ryzyka, solidny poziom rentowności oraz stabilną politykę długoterminową w zakresie wypłat dywidendy z zysku.

Istotą porozumienia było określenie zasad współpracy PZU i PFR po realizacji nabycia akcji Banku Pekao od UniCredit oraz praw i obowiązków jako akcjonariuszy banku, w szczególności w zakresie ustalania sposobu wspólnego wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji, a także prowadzenia wspólnej długoterminowej polityki w zakresie działalności banku dla osiągnięcia wskazanych powyżej celów. W szczególności PZU i PFR zobowiązały się wobec siebie do głosowania „za” podejmowaniem uchwał o podziale zysku i wypłacie dywidendy, na zasadach i w granicach określonych mającymi zastosowanie przepisami prawa i rekomendacjami KNF oraz zgodnie z dotychczasową praktyką banku.

Współpraca Banku Pekao i Alior Bank

23 października 2017 roku Bank Pekao i Alior Bank podpisały list intencyjny dotyczący woli podjęcia wstępnych rozmów dotyczących potencjalnych strategii współpracy, które mogłyby zostać wypracowane w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy oraz klientów. Podjęcie wstępnych rozmów oraz przeprowadzenie stosownych analiz, z uwzględnieniem wymiany informacji poprzedzonej uzyskaniem odpowiednich autoryzacji, będzie miało na celu ocenienie zasadności tej współpracy w oparciu o różne scenariusze.

Współpraca banków z PZU oraz PZU Życie

Ponadto w ramach współpracy Pekao oraz Alior Bank z Grupą PZU, obecne działania dziela się na 4 obszary:

 • Bancassurance: w ramach PZU i PZU Życie przeszkolono i prze-certyfikowano na OFWCA ponad 6,1 tys. pracowników Banku Pekao, a w 2017 roku za pośrednictwem Alior Bank realizowano już sprzedaż.
 • Assurbanking: PZU w kilkudziesięciu oddziałach wspiera sprzedaż Konta Pekao, a 5 marca 2018 uruchomiono pilotaż w 3 oddziałach, w których pracownicy PZU aktywnie oferują do Banku Konto Przekorzystne.
 • Współpraca: 20 listopada w Nowym Jorku odbyło się i trwało dwa dni Polskie Forum Inwestycyjne. Jest to inicjatywa mająca na celu wspierać ekspansję międzynarodową polskich firm. Forum zostało zorganizowane przez PZU SA, Bank Pekao SA i J.P. Morgan
 • Synergie operacyjne: zrealizowano synergie kosztowe w obszarach IT, administracji i bezpieczeństwa mających realne przełożenie na koszty PZU i Banku Pekao.

Działalność Grupy Kapitałowej Pekao

Na czele Grupy Kapitałowej Pekao stoi Bank Pekao, uniwersalny bank komercyjny, oferujący pełny zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadzący działalność głównie w Polsce. Grupa Kapitałowa Pekao obejmuje instytucje finansowe działające na rynkach: bankowym, zarządzania aktywami, funduszy emerytalnych, usług maklerskich, doradztwa transakcyjnego, leasingu i faktoringu.

Bank Pekao jest od 2017 roku częścią Grupy PZU, największej instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Celami strategicznymi banku ogłoszonymi w ramach nowej strategii na lata 2018-2020 „Siła Polskiego Żubra” jest osiągnięcie pozycji lidera rentowności w polskim sektorze bankowym poprzez wejście na ścieżkę inteligentnego wzrostu w modelu biznesowym opartym o wysoką efektywność i jakość procesów. Rozwój biznesu oparty jest o silną pozycję kapitałową i płynnościową przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem oraz dalszej poprawie efektywności kosztowej.

Ponadto bank będzie realizować możliwe synergie wynikające ze współpracy w ramach Grupy PZU, co ogłosił w 2017 roku. Wytyczony kierunek innowacyjności, może być też dla banku obszarem do partnerstw z liderami technologii, innymi instytucjami finansowymi oraz firmami konsumenckimi.

Produkty i usługi

Bank oferuje konkurencyjne na rynku polskim produkty i usługi, wysoki poziom obsługi klientów oraz rozwiniętą sieć oddziałów i bankomatów, z dogodnym dostępem na terenie całego kraju, a także z profesjonalnym centrum obsługi telefonicznej oraz konkurencyjną platformą bankowości internetowej i mobilnej dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i mikro firm.

Segmentacja klienta

Model biznesowy banku oparty jest na segmentacji klientów wyodrębniającej następujące grupy:

 • Bankowość Detaliczna – obsługująca klientów indywidualnych oraz mikro-przedsiębiorstwa za pomocą wiodącej sieci oddziałów i placówek partnerskich wsparta wykorzystaniem kanałów zdalnych,
 • Bankowość Prywatna – obsługująca klientów zamożnych i prowadząca doradztwo inwestycyjne w ramach centrów bankowości prywatnej oraz kanałów zdalnych,
 • Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (‘SME’) – nowo powstały segment skoncentrowany na obsłudze jednego z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Klienci obsługiwani są przez doradców przy wsparciu specjalistów produktowych. Obsługa prowadzona jest w uniwersalnych oddziałach detalicznych, a także w wyspecjalizowanych Centrach Klienta Biznesowego. Klientom oferowane są profesjonalne produkty i usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb bazujące na rozwiązaniach produktowych sprawdzonych w bankowości korporacyjnej i dostosowanych do potrzeb segmentu SME,
 • Bankowość Korporacyjna – segmentacja klientów obejmuje średnie i duże firmy (segmentacja ze względu na przychody firm), podmioty sektora publicznego, instytucje finansowe oraz branżę nieruchomości komercyjnych. Klienci obsługiwani są przez doradców przy wsparciu specjalistów produktowych, co pozwala na optymalizację poziomu usług i kosztów obsługi. Doradcy klienta koncentrują się na zapewnieniu wysokiej jakości usług, efektywnej obsługi przy zastosowaniu najlepszych praktyk i zintegrowanych narzędzi zarządzania sprzedażą.

Pekao TFI

W ramach Grupy kapitałowej Pekao działa również Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Pekao TFI). Pekao TFI jest najstarszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce dostarczającym klientom nowoczesne produkty finansowe udostępniając możliwości inwestowania na największych światowych rynkach kapitałowych. Od wielu lat tworzy programy oszczędnościowe, w tym także programy oferujące możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego. W ofercie Pekao TFI dostępna jest również usługa zarządzania portfelami. Na koniec 2017 roku spółka posiadała aktywa w zarządzaniu w wysokości 18,4 mld zł dając tym samym udział w rynku na poziomie 6,6%.

Nowe produkty i usługi

Od połowy 2017 roku klienci banku mogą korzystać z nowego serwisu mobilnego Pekao24 na przeglądarki w telefonach komórkowych, który oprócz zmiany wizualnej, przyjaznej nawigacji i intuicyjnej obsługi, zawiera funkcje znane klientom z aplikacji Pekao24 na tablety i z serwisu internetowego: podsumowanie wydatków wg kategorii, możliwość skorzystania z oferty kredytowej „na klik” oraz możliwość wymiany walut po preferencyjnych kursach. W 2017 roku bank udostępnił kolejne funkcje – teraz każdy użytkownik serwisu może przeglądać kursy walut i korzystać z wygodnego kalkulatora do szybkiego określenia wartości przewalutowania. Serwis pozwala również rozłożyć na raty spłatę zadłużenia karty kredytowej Elastyczna.

Bank systematycznie rozszerza zakres usług możliwych do zrealizowania poprzez zdalne kanały dostępu. W 2017 roku uruchomił nowe formy kontaktu klienta z bankiem za pomocą czatu, połączenia wideo lub połączenia audio, które są dostępne po zalogowaniu do bankowości internetowej Pekao24. W 2017 roku Bank Pekao we współpracy z PZU udostępnił możliwość zakupu ubezpieczeń za pośrednictwem strony internetowej bankowości elektronicznej: Pekao24 oraz serwisu mobilnego. Oferta obejmuje ubezpieczenia dostępne w portalu Moje PZU: PZU Dom, PZU Wojażer, PZU Auto.

W 2017 roku Bank podpisał dwie umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) w ramach programu EaSI (Europejski Program na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych) na kredyty objęte gwarancjami EFI dla start- upów (firm działających na rynku do 2 lat). Umowy dotyczą objęcia 80% gwarancją EFI zarówno kapitału, jak i odsetek kredytów dla takich klientów. Ponadto Bank aktywnie uczestniczy w programie gwarancji de minimis zarządzanym przez BGK skierowanym do mikro i małych firm.

Strategia

Do najbardziej istotnych wydarzeń, jakie miały miejsce w 2017 roku należy zaliczyć przede wszystkim:

 • przyjęcie kierunków strategicznych na lata 2018-2020 8 listopada 2017 roku Bank Pekao ogłosił przyjęcie strategii inteligentnego wzrostu, która uczyni bank liderem rentowności i efektywności w Polsce. Celem Banku Pekao jest osiągnięcie rentowności liczonej wskaźnikiem Return on Equity na poziomie 14% – jednym z najwyższych w polskim sektorze bankowym. Bank zamierza wygenerować ponad 3 mld zł zysku netto w roku 2020 i obniżyć współczynnik Koszty/Dochody (C/I) do poziomu poniżej 40%. Obecna pozycja kapitałowa pozwala na zakładany dynamiczny wzrost skali biznesu przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźników wypłacalności oraz jednocześnie wypłatę 100% z zysku netto za lata 2017 i 2018.
 • zakup Pekao PTE 17 października 2017 roku Pekao nabył 35% akcji Pekao PTE za łączną cenę 8 mln zł. W wyniku transakcji Pekao posiada 100% udziału w Pekao PTE.
 • zakup PIM oraz Xelion 11 grudnia 2017 roku Pekao nabył 14 746 akcji PIM, stanowiących 51% akcji PPIM i zapewniających 51% udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PIM. W rezultacie Pekao posiada 100% udziału w kapitele własnym PIM oraz pośrednio 100% udziału w kapitale własnym Pekao TFI. W efekcie Grupa Pekao uznaje, że uzyskała kontrolę nad tymi spółkami i objęła je konsolidacją. Ponadto, 11 grudnia 2017 roku Pekao nabył 50% udziałów Xelion zapewniających 50% w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Xelion. Konsekwencją transakcji nabycia była zmiana nazwy Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na Pekao TFI S.A. (Pekao TFI) jak i nazw funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI.

Działalność Grupy kapitałowej Alior Bank

Na czele Grupy kapitałowej stoi Alior Bank. Alior jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Bank prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe, aranżację emisji obligacji korporacyjnych oraz świadczy inne usługi finansowe.

Alior Bank jest jedną z najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. To miejsce dla ludzi, którzy mają pomysły i odwagę biznesową, by wyznaczać nowe standardy bankowości. W ofercie banku są usługi i produkty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów instytucjonalnych. Oferta banku łączy zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami – dzięki temu Alior Bank systematycznie wzmacnia pozycję rynkową i od lat konsekwentnie wyznacza nowe kierunki rozwoju polskiej bankowości.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Alior Bank obsługiwał 3,8 mln klientów indywidualnych. Wzrost liczby klientów w 2017 roku wynikał ze wzrostu organicznego Alior Banku oraz połączenia z wydzieloną częścią Banku BPH.

Produkty i usługi

Działalność banku jest prowadzona w różnych pionach, które oferują określone produkty i usługi przeznaczone dla określonych segmentów rynku. Bank aktualnie prowadzi działalność w następujących segmentach branżowych:

 • Klient indywidualny (segment detaliczny)
 • Klient biznesowy (segment biznesowy)
 • Działalność skarbowa

Z uwagi na specyfikę działalności prowadzonej w ramach segmentu detalicznego, bank wyróżnia trzy dodatkowe obszary segmentu detalicznego posiadające dedykowaną ofertę dla wyodrębnionej grupy klientów:

 • klientów masowych (osoby, których nie zakwalifikowano do grupy klientów zamożnych lub klientów Private Banking);
 • klientów zamożnych (osoby z miesięcznymi wpływami na rachunki osobiste w kwocie ponad 5 tys. zł lub posiadające aktywa o wartości ponad 100 tys. zł);
 • klientów Private Banking (osoby z aktywami o wartości ponad 1 mln zł lub aktywami inwestycyjnymi powyżej 0,5 mln zł).

Money Makers TFI

W ramach Grupy kapitałowej Alior Bank działa Money Makers TFI S.A. (Money Makers). Spółka ta powstała w 2010 roku, a działalność pierwotnie koncentrowała się na usługach związanych z asset management. Współpraca Alior Banku ze spółką zależną Money Makers dotyczy trzech obszarów: asset management (zarządzanie portfelami klientów indywidualnych/ private banking), ofert ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, a także zarządzania subfunduszami Alior SFIO. Od 5 stycznia 2017 Money Makers TFI S.A. jest notowany na rynku alternatywnym warszawskiej giełdy (NewConect). 

W 2017 roku do istotnych nowych produktów i usług w ofercie handlowej Grupy Alior Banku należały:

 • wdrożenie procesu wideoweryfikacji, dzięki któremu użytkownicy bez konieczności wychodzenia z domu mogą otworzyć konto zdalnie w procesie wideo rozmowy;
 • wdrożenie Konta Jakże Osobistego – unikalne konto, które elastycznie dopasowuje się do potrzeb klienta;
 • wdrożenie płatności mobilnych w technologii HCE;
 • wdrożenie procesu sprzedaży pożyczki w nowym systemie bankowości internetowej;
 • wdrożenie procesu sprzedaży pożyczki w bankowości mobilnej;
 • Gwarancja FG POIR (Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) – od września 2017 roku w ofercie jest gwarancja z FG POIR, kierowana do klientów realizujących innowacyjne projekty inwestycyjne. Alior Bank jako pierwszy w Polsce udziela klientom kredytów zabezpieczonych tą gwarancją;
 • Pożyczka szerokopasmowa - Alior jako pierwszy podpisał umowę z BGK w zakresie finansowania dostępu do szybkiego Internetu. Na jej podstawie proponuje klientom z branży telekomunikacyjnej tzw. pożyczkę szerokopasmową, czyli finansowanie inwestycyjne dla rozwoju sieci światłowodowych. Oferta pożyczek szerokopasmowych zostanie wkrótce rozszerzona o finansowanie płynnościowe dla firm telekomunikacyjnych z sektora MŚP.

Nowe, istotne działania

Do najbardziej istotnych wydarzeń, jakie miały miejsce w 2017 roku należy zaliczyć przede wszystkim:

 • 13 marca 2017 roku Alior Bank ogłosił strategię na lata 2017-2020 –„Cyfrowy Buntownik”. Wdrożenie strategii pozwoli utrzymać najwyższy poziom marży odsetkowej netto na rynku (4,5%), obniżyć wskaźnik C/I do 39% oraz zapewnić akcjonariuszom Alior Banku wzrost zwrotu z kapitału z 8% w 2016 roku do 14% w 2020 roku. Celem Alior Banku jest utrzymanie pozycji lidera innowacyjności w Polsce oraz znalezienie się w pierwszej piątce najbardziej innowacyjnych banków w Europie. W ciągu najbliższych 4 lat bank zainwestuje dodatkowe 400 mln zł w innowacyjne projekty technologiczne, poza zaplanowanymi wcześniej wydatkami na bieżące prace deweloperskie i utrzymanie systemów IT. Wydatki te będą motorem napędowym cyfrowej transformacji Alior Banku, w ramach której wysoce zmotywowani pracownicy przeprowadzą klientów indywidualnych i firmowych do świata cyfrowego, w sposób bezpieczny i przyjazny dla klientów, a dochodowy dla akcjonariuszy.
 • Ponadto w 2017 roku Alior Bank sfinalizował proces przejmowania aktywów wydzielonej części Banku BPH. W dniach od 24 do 26 marca 2017 roku zakończył się ostatni etap łączenia obu banków – fuzja operacyjna, polegająca na przeniesieniu danych ponad 2 700 tysięcy klientów przejętej części Banku BPH do systemów informatycznych Alior Banku. Proces został zakończony w niespełna pięć miesięcy od fuzji prawnej i tym samym była to najszybciej przeprowadzona do tej pory fuzja w Polsce.

Łączna wartość poniesionych kosztów integracji zamknęła się w 2017 roku kwotą 77 mln zł.

Alior Bank współpracuje także z podmiotami z Grupy PZU w celu realizacji synergii kosztowych i przychodowych. Współpraca ta dotyczyć może m.in. obszarów innowacji, kanałów cyfrowych, IT, nieruchomości, marketingu, projektów rozwojowych, zakupów i produktów finansowych.

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które będą miały wpływ na działalność banków w 2018 roku

Na sytuację sektora bankowego w 2018 roku wpływ będą mieć przede wszystkim:

 • funkcjonowanie w ustabilizowanym otoczeniu niskich stóp procentowych, które stwarza presję na poziom generowanej marży odsetkowej netto;
 • wysokie wymagania w zakresie kapitałów własnych oraz rozwiązania w zakresie najnowszych standardów rachunkowości (MSSF9), które prawdopodobnie będą mieć negatywny wpływ na poziom zakumulowanych w bankach kapitałów i mogą prowadzić do większej zmienności kosztów ryzyka;
 • potencjalne zmiany otoczenia prawnego, w tym głównie ustawowe rozwiązanie kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych, jak również potencjalna konieczność wniesienia w przyszłości dodatkowych opłat do BFG, mogą mieć niekorzystny wpływ na rentowność sektora bankowego; 
 • spowolnienie tempa wzrostu polskiej gospodarki, jak i zmiana uregulowań prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową wybranych klientów. Portfel kredytowy Alior Banku obejmuje zaangażowanie związane z finansowaniem kilkunastu projektów realizowanych przez firmy funkcjonujące na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • koszty dostosowań do licznych wymogów regulacyjnych (m.in. MIFID II, RODO czy PSD II).
 • zmiana otoczenia zewnętrznego oraz wydarzenia międzynarodowe mające wpływ na gospodarkę krajową.
Facebook Twitter Google Plus All