Wyniki finansowe emitenta – PZU (PSR)

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Komentarz do osiągniętych wyników > Wyniki finansowe emitenta – PZU (PSR)
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

W 2017 roku emitent (PZU) uzyskał wynik techniczny na poziomie 1 218 mln zł wobec 537 mln zł w poprzednim roku co oznacza przeszło dwukrotny wzrost rok do roku. Zysk netto wyniósł 2 434 mln zł wobec 1 573 mln zł w 2016 roku (wzrost o 54,7%). Nie uwzględniając dywidendy otrzymanej od PZU Życie, zysk netto PZU wyniósł 1 005 mln zł i był wyższy o 256 mln zł w porównaniu do 2016 roku.

W ramach poszczególnych pozycji wyniku netto PZU odnotował:

 • wzrost składki przypisanej brutto do poziomu 12 433 mln zł, tj. o 16,4% w porównaniu z poprzednim rokiem głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych jako efekt wzrostu średniej składki (w następstwie stopniowo wprowadzanych zmian w taryfie) oraz w ubezpieczeniach pozostałych szkód rzeczowych. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 11 181 mln zł i była o 21,4% wyższa niż w 2016 roku;
 • wyższy poziom odszkodowań i świadczeń kształtujący się na poziomie 7 169 mln zł, co oznacza wzrost o 16,6% w porównaniu z 2016 rokiem. Główną zmianę odnotowano w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych jako pochodną wzrostu portfela ubezpieczeń oraz w ubezpieczeniach od szkód spowodowanych żywiołami;
 • wyższy wynik netto z działalności inwestycyjnej o 95 mln zł w efekcie wyższej dywidendy od PZU Życie kompensowany jednorazowym efektem realizacji wyniku z wyceny jednostek uczestnictwa PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Universum w 2016 roku, który do momentu umorzenia jednostek ujmowany był poprzez zmianę kapitału z aktualizacji wyceny;
 • wyższe koszty akwizycji z uwzględnieniem prowizji reasekuracyjnych (wzrost o 270 mln zł) związane głównie ze wzrostem bezpośrednich kosztów akwizycji w następstwie rosnącego portfela ubezpieczeń. Czynnikiem mającym pozytywny wpływ na poziom kosztów akwizycji była zgodnie z wymogami ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zmiana zasad wynagradzania ubezpieczających w umowach grupowych – od 1 kwietnia 2016 roku koszty za administrowanie ujmowane są w kosztach administracyjnych;
 • spadek kosztów administracyjnych do poziomu 693 mln zł względem 724 mln zł w 2016 roku przede wszystkim jako efekt stosowania dyscypliny kosztowej zarówno w działalności bieżącej jak i projektowej.

W 2017 roku PZU zebrał składki brutto o wartości 12 433 mln zł, czyli o 16,4% więcej niż w 2016 roku. Składały się na nie przede wszystkim:

 • składki z tytułu ubezpieczeń OC komunikacyjnych stanowiące 42,4% portfela ubezpieczeń PZU (38,1% w poprzednim roku). W 2017 roku wartość ich była o 29,4% wyższa niż w poprzednim roku, głównie jako efekt wzrostu średniej składki w następstwie wprowadzanych w 2016 roku zmian w taryfie oraz wyższej liczby ubezpieczeń;
 • składki z tytułu ubezpieczeń AC z udziałem 25,3% w całości składki przypisanej brutto PZU (czyli o 0,6 p.p. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku) - przyrost (+13,8% r/r) związany ze wzrostem liczby ubezpieczeń, jak i stopniowym wprowadzaniem podwyżek;
 • składki z tytułu ubezpieczeń od ognia i szkód majątkowych, stanowiące 19,2% portfela składki PZU. W 2017 roku udział ich w portfelu ubezpieczeń nie uległ zmianie, natomiast wartość była wyższa o 16,7% w stosunku do poprzedniego roku – efekt wyższej sprzedaży ubezpieczeń rolnych (w szczególności dotowanych upraw rolnych) oraz mieszkaniowych;
 • składki z tytułu ubezpieczeń NNW i pozostałych, których udział wynosił 7,3% (spadek o 3,1 p.p. w stosunku do 2016 roku). W ramach tej kategorii ubezpieczeń zanotowano spadek wartości składki z ubezpieczeń świadczenia pomocy oraz różnych strat finansowych, w wyniku dołączenia do TUW PZUW kilku dotychczasowych partnerów strategicznych oraz zakończenie współpracy z dużym klientem w ramach obligatoryjnej kwotowej umowy reasekuracji czynnej.

W roku 2017 działalność lokacyjna PZU koncentrowała się na kontynuacji realizacji założeń strategicznych, w szczególności optymalizacji rentowności działalności lokacyjnej poprzez większą dywersyfikację portfela lokat, jak również zapewnieniu finansowania transakcji zakupu udziałów w Banku Pekao.

W 2017 roku wynik na działalności inwestycyjnej PZU wyniósł 1 973 mln zł wobec 1 878 mln zł w 2016 roku. Po wyłączeniu wpływu dywidendy otrzymanej z PZU Życie wynik netto na działalności inwestycyjnej wyniósł 544 mln zł wobec 1 053 mln zł w poprzednim roku. Do spadku wyniku przyczynił się głównie efekt jednorazowy wyniku zrealizowanego w 2016 roku na jednostkach uczestnictwa PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Universum w kwocie 764 mln zł, który do momentu umorzenia jednostek ujmowany był poprzez zmianę kapitału z aktualizacji wyceny.

W grudniu 2017 roku wartość portfela lokat PZU wynosiła 36 576 mln zł wobec 31 375 mln zł na koniec 2016 roku. Wzrost wartości portfela to przede wszystkim efekt emisji obligacji podporządkowanych przez PZU na kwotę 2 250 mln zł w czerwcu 2017 roku, wyższych przepływów pieniężnych w związku z dynamicznym rozwojem portfela ubezpieczeń, jak również wypracowanego wyniku inwestycyjnego. W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszeniu uległ udział dłużnych papierów wartościowych i innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu, na co wpływ miało głównie zapadanie części portfela obligacji w 2017 roku.

W roku 2017 PZU nie stosował rachunkowości zabezpieczeń.

W 2017 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu stanu rezerw PZU wyniosła 7 169 mln zł co oznacza wzrost o 16,6% w stosunku do 2016 roku.

Do zmiany wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się następujące czynniki:

 • wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych będący efektem rozwoju portfela ubezpieczeń oraz wyższej częstości szkód z OC przy jednoczesnym wzroście średniej wypłaty;
 • wyższa szkodowość w grupie ubezpieczeń od szkód spowodowanych żywiołami oraz odpowiedzialności cywilnej będąca w znacznej mierze następstwem wystąpienia licznych szkód powodowanych przez siły natury w sierpniu (orkan Ksawery) i grudniu (orkan Grzegorz) oraz zgłoszeniem kilku dużych roszczeń (w tym kilku w ramach reasekuracji czynnej ze spółkami Grupy);
 • niższy poziom szkód w grupie pozostałych szkód rzeczowych, w tym znacznie niższy poziom roszczeń z ubezpieczeń upraw rolnych - w analogicznym okresie 2016 roku wystąpienie licznych szkód powodowanych przez przymrozki i wymarzanie oziminy.

W 2017 roku koszty akwizycji (bez prowizji reasekuracyjnych) wyniosły 2 138 mln zł i wzrosły o 15,2% w stosunku do poziomu z 2016 roku. Przyrost ten wynikał głównie ze wzrostu bezpośrednich kosztów akwizycji (prowizji) będących konsekwencją wzrostu sprzedaży.

Koszty administracyjne PZU w 2017 roku ukształtowały się na poziomie 693 mln zł, czyli były o 4,3% niższe w relacji do poprzedniego roku. Na ich poziom wpłynęło głównie utrzymania dyscypliny kosztowej w zakresie działalności bieżącej oraz optymalizacji kosztów działalności projektowej.

Saldo pozostałych przychodów i kosztów technicznych w 2017 roku było ujemne i wyniosło 177 mln zł. Względem roku 2016 zanotowano gorszy wynik o 8 mln zł, m.in. w wyniku znacznie wyższego poziomu spisań oraz odpisów aktualizujących wartość należności.

W 2017 roku saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było ujemne i wynosiło 217 mln zł wobec również ujemnego w 2016 roku na poziomie 362 mln zł. Począwszy od połowy 2014 roku saldo pozostałych kosztów operacyjnych było obciążone kosztami odsetek oraz zmianą wyceny z tytułu różnic kursowych od pożyczki zaciągniętej od PZU Finance AB na łączną kwotę 850 mln euro (500 mln euro w lipcu 2014 roku oraz 350 mln euro w październiku 2015 roku). W 2017 przychody z tytułu różnic kursowych od otrzymanej pożyczki PZU Finance AB (publ.) wyniosły 217 mln zł wobec kosztu w 2016 roku w kwocie 138 mln zł. Dodatkowo, na poziom pozostałych kosztów operacyjnych istotny wpływ miał podatek od aktywów – obciążenie z tego tytułu w 2017 roku wyniosło 178 mln zł (wzrost o 30 mln zł wobec 2016 roku).

31 grudnia 2017 roku suma bilansowa PZU wynosiła 42 388 mln zł i była o 13,6% wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 2016 roku.

Głównym elementem aktywów PZU były lokaty osiągające łączną wartość 36 576 mln zł (wzrost o 16,6% w porównaniu do stanu na koniec 2016 roku), co stanowiło 86,3% sumy bilansowej PZU, wobec 84,1% na koniec poprzedniego roku. Z wyłączeniem lokat w jednostkach podporządkowanych, poziom ten był niższy o 9,3%. Główną przyczyną wzrostu wartości lokat w jednostkach podporządkowanych było objęcie w lipcu 2017 roku akcji Pekao reprezentujące ok. 20% ogólnej liczby głosów.

Należności PZU, ukształtowały się na poziomie 2 315 mln zł i stanowiły 5,5% aktywów. Dla porównania, na koniec 2016 roku wynosiły 2 252 mln zł (6,0% aktywów PZU). Największy przyrost odnotowano w wartości należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich będący konsekwencją dynamicznego przyrostu portfela ubezpieczeń (głównie komunikacyjnych). Aktywa trwałe w postaci wartości niematerialnych i prawnych, wartości firmy oraz rzeczowych aktywów trwałych zostały wykazane w bilansie w wysokości 463 mln zł. Stanowiły one 1,1% aktywów.

Na 31 grudnia 2017 roku PZU posiadał 982 mln zł środków pieniężnych (2,3% aktywów). Rok wcześniej wartość ich ukształtowała się na poziomie 1 148 mln zł.

Na koniec 2017 roku głównym składnikiem pasywów PZU były rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Osiągnęły one wartość 19 969 mln zł, co stanowiło 47,1% pasywów. Ich udział w bilansie spadł o 3,0 p.p. wobec 2016 roku, natomiast wartościowo wzrosły o 1 254 mln zł, w szczególności ze względu na wyższe rezerwy składek w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Na koniec 2017 roku kapitały własne osiągnęły wartość 13 583 mln zł i stanowiły 32,0% pasywów (spadek o 0,5 p.p.).

Należności warunkowe wyniosły 4 616 mln zł wzrosły o 259 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Składały się na nie m.in: otrzymane gwarancje i poręczenia, weksle z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych oraz inne należności warunkowe obejmujące głównie zabezpieczenia w formie hipoteki na majątku dłużnika i inne należności warunkowe.

Saldo zobowiązań warunkowych spadło o 145 mln zł względem roku ubiegłego. Spadek zanotowano głównie w pozycji udzielonych gwarancji i poręczeń (gdzie wykazano m.in. gwarancję udzieloną spółce zależnej PZU Finance AB) oraz innych zobowiązaniach, gdzie wykazano głównie zobowiązania z tytułu niewypłaconych transz pożyczek.

W 2017 roku PZU osiągnął zwrot z kapitałów własnych na poziomie 18,9%. Wskaźnik ROE był wyższy o 6,1 p.p. w stosunku do ubiegłego roku.

W latach 2014 - 2017 stopa zwrotu z kapitału (ROE) wynosiła średnio 17,9%.

Jednym z podstawowych mierników efektywności i sprawności działania firmy ubezpieczeniowej jest wskaźnik mieszany COR (ang. Combined Ratio), który w PZU utrzymuje się w ostatnich latach na poziomie świadczącym o wysokiej rentowności.

Wskaźniki sprawności działania zostały zaprezentowane poniżej.

Wskaźniki sprawności działania20172016201520142013
1. Wskaźnik odszkodowań i świadczeń brutto (prosty)
(odszkodowania i świadczenia brutto/ składka przypisana brutto) x 100%
67,3% 63,7% 66,9% 69,5% 67,9%
2. Wskaźnik odszkodowań i świadczeń na udziale własnym
(odszkodowania i świadczenia netto /składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
70,0% 68,4% 68,2% 70,3% 68,7%
3. Wskaźnik kosztów działalności segmentów ubezpieczeniowych
(koszty działalności ubezpieczeniowej/składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
21,1% 22,5% 23,3% 22,2% 20,5%
4. Wskaźnik kosztów akwizycji segmentów ubezpieczeniowych
(koszty akwizycji/składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
14,0% 14,3% 14,1% 13,4% 12,3%
5. Wskaźnik kosztów administracyjnych segmentów ubezpieczeniowych
(koszty administracyjne/składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
7,2% 8,3% 9,2% 8,8% 8,1%
6. Wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych
(odszkodowania i świadczenia netto + koszty działalności ubezpieczeniowej) / składka zarobiona na udziale własnym x 100%
89,6% 94,9% 94,5% 95,7% 87,8%
7. Marża zysku operacyjnego w ubezpieczeniach na życie (zysk operacyjny / składka przypisana brutto) x 100% 19,3% 25,3% 22,3% 24,4% 22,3%
8. Wskaźnik koszty/dochody - działalność bankowa 47,7% 44,4% - - -

Podstawowe wskaźniki efektywności Grupy PZU20172016201520142013
Rentowność kapitałów (ROE) - przypadające jednostce dominującej
(uroczniony zysk netto / średni stan kapitałów własnych) x 100%
21,1% 14,9% 18,0% 22,6% 24,1%
Rentowność kapitałów (ROE) - skonsolidowane
(uroczniony zysk netto / średni stan kapitałów własnych) x 100%
15,5% 14,7% 16,6% 22,6% 24,1%
Rentowność aktywów (ROA)
(uroczniony zysk netto / średni stan aktywów) x 100%
1,9% 2,1% 2,7% 4,6% 5,6%

Wskaźniki sprawności działania20172016201520142013
1. Wskaźnik odszkodowań i świadczeń brutto (prosty)
(odszkodowania i świadczenia brutto/ składka przypisana brutto) x 100%
60,9% 58,8% 61,2% 65,5% 61,2%
2. Wskaźnik odszkodowań i świadczeń na udziale własnym
(odszkodowania i świadczenia netto /składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
64,1% 66,7% 63,8% 66,2% 62,2%
3. Wskaźnik kosztów działalności ubezpieczeniowej
(koszty działalności ubezpieczeniowej/składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
25,2% 27,9% 29,4% 28,5% 25,0%
4. Wskaźnik kosztów akwizycji*
(koszty akwizycji/składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
19,0% 20,1% 19,9% 19,3% 16,9%
5. Wskaźnik kosztów administracyjnych
(koszty administracyjne/składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
6,2% 7,9% 9,5% 9,2% 8,2%
6. Wskaźnik mieszany (COR)
(odszkodowania i świadczenia netto + koszty działalności ubezpieczeniowej) / składka zarobiona na udziale własnym x 100%
89,3% 94,7% 93,2% 94,7% 87,3%

* po uwzględnieniu otrzymanych prowizji reasekuracyjnych

Podstawowe wskaźniki efektywności PZU20172016*201520142013
Rentowność kapitałów (ROE)
(uroczniony zysk netto / średni stan kapitałów własnych) x 100%
18,9% 12,8% 18,2% 21,4% 39,7%
Rentowność aktywów (ROA)
(uroczniony zysk netto / średni stan aktywów) x 100%
6,1% 4,3% 6,3% 8,1% 17,0%

* dane przekształcone

   

Facebook Twitter Google Plus All