50.4 Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji Alior Banku

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 50. Pozostałe informacje > 50.4 Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji Alior Banku
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

23 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Alior Banku, wyraziła zgodę na otwarcie Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Banku („Program”) oraz upoważniła Zarząd Alior Banku m. in. do określania warunków emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu.

13 października 2017 roku KNF zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertami publicznymi oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji emitowanych w ramach Programu do obrotu na rynku regulowanym. Na podstawie prospektu Alior Bank może emitować zarówno obligacje zwykłe, jak i podporządkowane.

Rada Nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Alior Banku, wyraziła również zgodę na zaprzestanie emitowania obligacji w ramach dotychczasowego Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank SA, ustanowionego uchwałą Zarządu Alior Banku z 22 grudnia 2015 roku i zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Alior Banku z 28 grudnia 2015 roku oraz na jego zamknięcie.

Facebook Twitter Google Plus All