Zaangażowanie społeczne

Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów

GRIs:

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Ambicje „Nowe PZU” 2020
– zaangażowanie finansowe w działalność społeczną
> na poziomie powyżej 50 mln zł rocznie

Jednym z ważniejszych aspektów działalności Grupy PZU, w obszarze zaangażowania społecznego, jest obszar prewencji. Podjęte akcje i działania przyczyniają się do redukcji przyjmowanego ryzyka. Ponadto, PZU aktywnie zajmuje się szeroko pojętą działalnością sponsoringową i charytatywną (poprzez Fundacje PZU).

Uczciwość jest dla nas ważna - „Uczciwość to dla nas więcej niż tylko działanie zgodne z prawem. To także przyznanie się do popełnionych błędów i wyciąganie z nich wniosków. To również umiejętność i odwaga prezentowania własnych opinii, wywiązywanie się z podjętych zobowiązań, otwarte wyrażanie uznania oraz wątpliwości.”

 

 

Obszary działań prewencyjnych w Grupie PZU

W Grupie PZU podejście zarządcze do zaangażowania społecznego zostało zdefiniowane w opublikowanej w październiku 2016 roku „Strategii zaangażowania społecznego PZU 2017-2020”, której wdrożenie było ukierunkowane zarówno na cele biznesowe jak i społeczne. Strategiczne filary zaangażowania społecznego PZU zostały określone jako: bezpieczeństwo (drogowe, publiczne, w wymiarze lokalnym), zdrowie, kultura, eksperckość.

Grupa PZU realizuje działania społeczne za pośrednictwem spółek z Grupy, zgodnie z przyjętą „Polityką współpracy ze społecznościami lokalnymi i działań charytatywnych”. Jako priorytetowe obszary społeczne traktuje: bezpieczeństwo (w tym pomoc ofiarom wypadków, osobom niepełnosprawnym), integrację społeczną (np. obejmującą edukację, młodzież, itp.) i środowisko. Z uwagi na autonomię spółek z Grupy, polityki w tym zakresie mają charakter zindywidualizowany w zależności od charakteru rynku na którym działa dany podmiot.

W 2017 roku w Grupie Pekao nie było sformalizowanego podejścia do społecznego zaangażowania, każda ze spółek prowadziła niezależne działania.

Bank realizuje politykę w obszarze działalności sponsoringowej i charytatywnej zgodnie z wewnętrzną regulacją. Działalność charytatywna realizowana jest przez Fundację Banku Pekao imienia dr. Mariana Kantona. Cele statutowe fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury.

Poza działalnością realizowaną za pośrednictwem fundacji, bank bezpośrednio współpracuje z kilkoma organizacjami pożytku publicznego. W 2017 roku wśród wspieranych instytucji znalazła się między innymi Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Grupie Alior Bank nie ma formalnych polityk regulujących wpływ na otoczenie społeczne, niemniej jednak działanie w myśl społecznej odpowiedzialności biznesu towarzyszy grupie niemal od początku istnienia. Szczególnym obszarem działań grupy jest kultura wyższa. W obszarze społecznej odpowiedzialności bank utożsamia to jako zobowiązanie do wspierania inicjatyw promujących kulturę oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie dostępności do wartości kulturalnych czy sportowych.

Bezpieczeństwo na drodze

Z uwagi na charakter działalności i strukturę biznesu, najważniejszym obszarem dla realizowanych działań jest bezpieczeństwo na drodze. Działania w tym obszarze realizowane są poprzez:

 • edukację i szkolenie użytkowników dróg: konferencje, zakup sprzętu, wymiana doświadczeń i wsparcie wiedzą ekspercką;
 • likwidacje następstw nieszczęśliwych wypadków (wsparcie dla poszkodowanych, tj. objęcie opieką psychologiczną dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi - Stowarzyszeniem Misie Ratują Dzieci, Fundacją Nagle Sami, Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom - SPiNKa);
 • kampanie społeczne i akcje prewencyjne (akcje prewencyjne służące podniesieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym: programy telewizyjne dotyczące bezpieczeństwa, projekty ogólnopolskie promujące bezpieczne zachowania na drodze).

Programy pomocowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Działania w wymiarze zaangażowania społecznego realizowane są również w oddziałach zagranicznych. Lietuvos Draudimas, działający na Litwie oraz Estonii, wdrożył Politykę charytatywną i sponsoringową, w której odzwierciedlone zostały grupowe cele związane z bezpieczeństwem. Już po raz 18 z rzędu spółka włączyła się w inicjatywę „Zabezpiecz mnie”. Wspólnie ze wszystkimi gminami Litwy spółka stara się zwrócić uwagę kierowców na bezpieczną drogę dzieci do szkoły. Akcja corocznie odbywa się we wrześniu, ponieważ miesiąc ten, mimo spadku o połowę liczby wypadków w ciągu ostatnich 10 lat, wciąż pozostaje najniebezpieczniejszym miesiącem w roku. W ramach inicjatywy, we wrześniu Lietuvos Draudimas bezpłatnie ubezpiecza każdego ucznia przez miesiąc.

Równocześnie uczestniczące gminy umieszczają specjalne żółte znaki - symbol inicjatywy - na najniebezpieczniejszych przejściach dla pieszych, w pobliżu szkół.

Aby zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa dzieci na drodze, każdego roku Lietuvos Draudimas realizuje nową aktywność wyróżniającą się innym elementem innowacji. W 2017 roku zdecydowano się na pionierskie rozwiązanie.

Wilno stało się pierwszym europejskim miastem instalującym Mówiące Przejście dla Pieszych. Piesi, próbujący przejść na czerwonym świetle, słyszą ostrzeżenia nagrane przez znane osoby. Dużo więcej uwagi poświęcono także mniejszym miastom, w których brakuje nawet podstawowej infrastruktury związanej z bezpieczeństwem. Regionalną kampanię medialną zrealizowano w ponad 60 gminach, a w 12 z nich zorganizowano imprezy z udziałem szkół. W rezultacie, uczniowie szkół podstawowych otrzymali ponad 12 tysięcy kamizelek bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo publiczne

Działania związane z podnoszeniem bezpieczeństwa publicznego realizowane są poprzez wsparcie służb ratowniczych i współpracę z:

 • Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR);
 • Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (WOPR);
 • Grupą Specjalną Płetwonurków RP (GSPRP);
 • Ochotniczą Strażą Pożarną (OSP), Państwową Strażą Pożarną (PSP) i Policją.

PZU jest zaangażowane m.in. w doposażanie w/w służb w nowoczesny sprzęt. Wsparciem tych działań są ogólnopolskie kampanie i akcje prewencyjne (Bezpieczne lato z PZU, Bezpieczna zima z PZU). Wysoka aktywność PZU w tym obszarze przekłada się bezpośrednio na redukcję ryzyka, poprzez wzrost skuteczności akcji ratowniczych.

Szkolenia

Wsparcie działalności statutowej służb ratunkowych to tylko wycinek działań PZU. Drugim ważnym elementem jest organizowanie akcji edukacyjnych i szkoleń we współpracy z tymi służbami.

Wieloletnia współpraca z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR), przełożyła się m.in. na lepsze rozpoznanie aktualnych problemów zimowej turystyki górskiej i szans przeżycia jakie daje wciąż bardzo rzadkie w Polsce korzystanie przez turystów z tzw. lawinowego ABC (detektor lawinowy, sonda, łopata lawinowa). Aby zwiększyć świadomość turystów i umiejętność korzystania z tego sprzętu PZU zaangażowało się w organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Freeskiingu i TOPR szkolenia lawinowe.

Podczas szkoleń przekazywana jest wiedza nt. planowania wycieczek górskich, unikania zagrożenia lawinowego oraz zasad postępowania po zejściu lawiny. Uczestnicy biorą udział w pozorowanych, partnerskich akcjach ratunkowych z wykorzystaniem detektorów, poznają sposoby poszukiwania zasypanych przez lawinę oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w wypadkach lawinowych. Ponadto, dzięki współpracy PZU z Tatrzańskim Parkiem Narodowym (TPN) powstało Lawinowe Centrum Treningowe PZU na Kalatówkach, które stanowi centrum szkoleniowe dla turystów.

Zwolennicy letnich górskich wycieczek mogą wziąć udział w Akademii Górskiej z PZU. Ideą projektu jest promocja bezpieczeństwa w górach, a celem - organizacja praktycznych warsztatów z autorytetami z dziedziny górskiej: ratownikami TOPR, instruktorami Polskiego Związku Alpinizmu (PZA) i przewodnikami Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich. W Akademii może wziąć udział każdy interesujący się letnimi aktywnościami górskimi, takimi jak turystyka czy wspinaczka.

Poznanie problemów środowiska górskiego przyczyniło się do stworzenia nowego produktu ubezpieczeniowego Bezpieczny Powrót, który został stworzony we współpracy z Polskim oferowane członkom organizacji Alpenverein. PZU skutecznie przejmuje klientów Alpenverein, adresując ofertę, nie tylko na największe rynki, ale też nisze, takie jak właśnie ubezpieczenia górskie dla taterników, wspinaczy sportowych, czy skitourowców.

PZU wspólnie z Państwową Strażą Pożarną realizuje projekt edukacyjny Bezpieczny Dom, który jest skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Celem projektu jest edukacja na temat bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia pożarem. Program szkoleniowy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma na celu omówienie, w jakich sytuacjach pojawia się ogień i jak w takich okolicznościach powinno się zachowywać. Następnie uczniowie w bezpiecznych warunkach mają możliwość doświadczenia symulacji pożaru. Uczestnicy szkolenia, wchodząc do specjalnie zaadaptowanej sali i stykając się z symulacją pojawienia się ognia, mogą wykorzystać w praktyce nabytą wcześniej wiedzę, np. skorzystać z telefonu i wezwać fachową pomoc, użyć gaśnicy czy ewakuować się w bezpieczny sposób.

AAS Balta realizuje projekt „Baw się bezpiecznie”, którego celem jest edukowanie na temat zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu nad wodą. W ramach projektu na publicznych obiektach pływackich umieszczono informacyjne tablice z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Projekt został zrealizowany we współpracy z lokalną administracją. Spółka bierze też udział w akcji Łotewskiej Policji Państwowej „Superbohaterowie się nie gubią”, której celem jest promowanie bezpieczeństwa dzieci.

Kolejnym wymiarem aktywności na rzecz bezpieczeństwa są działania w wymiarze lokalnym. To z jednej strony działania koncentrujące się na budowie więzi społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie:

 • wsparcie finansowe służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w zakładach pracy;
 • edukacja w obszarze BHP, pierwszej pomocy i przeciwdziałania innym zagrożeniom;
 • działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciw kradzieżowego i przeciwpożarowego.

To również akcje społeczne na rzecz dzieci i młodzieży, mające na celu edukację w zakresie bezpieczeństwa drogowego, prowadzone na poziomie lokalnym z udziałem miejscowych instytucji kultury i placówek oświatowo-kulturalnych.

Promocja zdrowia

Zdrowie to kolejny ważny obszar społecznego zaangażowania. Celem PZU w tym zakresie jest promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. Najbardziej rozpoznawalnym elementem działań w tym obszarze jest wspieranie biegów masowych (m.in. PZU Maraton Warszawski, PZU Półmaraton Warszawski, PZU Cracovia Maraton, PZU Cracovia Półmaraton). To również dbałość o zdrowie i życie Polaków, tj. wspieranie organizacji prozdrowotnych (pomoc szpitalom i placówkom ochrony zdrowia, hospicjom, fundacjom i innym podmiotom pomagającym ratować życie i zdrowie).

Spółka PZU Zdrowie w 2017 roku podejmowała szereg działań wewnątrz i na zewnątrz Grupy PZU, promujących postawy prozdrowotne. Była obecna m.in. podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (marzec 2017 roku), w Strefie Zdrowia w PZU Tower (marzec 2017 roku), podczas VI Forum Pacjentów Onkologicznych odbywającego się pod hasłem: „Wyzwania w onkologii”, podczas VI Kongresu HR Spółek Giełdowych, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, gdzie PZU Zdrowie pokazywała w jaki sposób opieka medyczna wzmacnia wizerunek pracodawcy na rynku pracy. Mobilna Strefa Zdrowia PZU odwiedziła też kilkanaście szkół podstawowych - uczniowie mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, w tym z porad fizjoterapeuty, okulisty i dietetyka.

W 2017 roku podejmowane były działania ukierunkowane na trwałe zmiany postaw i zachowań, czego najlepszym przykładem jest akcja „Podziel się kilometrem”. Każdy kto zdecyduje się pobiec w specjalnej strefie sportowej, nie tylko aktywnie i zdrowo spędza czas, ale pomaga podopiecznym różnych organizacji pozarządowych na rzecz których przekazywane są fundusze: 10 zł za 1 przebiegnięty kilometr.

W ramach Mobilnej Strefy Zdrowia PZU dzieci z rejonów na Pomorzu dotkniętych przez sierpniowe nawałnice skorzystały z bezpłatnych badań profilaktycznych. Specjalnie sprowadzony z Czech truck, który zamienił się w przychodnię lekarską na kołach, w ciągu miesiąca odwiedził 17 miejscowości na Pomorzu. W Mobilnej Strefie Zdrowia PZU uczniowie szkół podstawowych mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji: dietetyka, okulisty, specjalisty z dziedziny fizjoterapii.

Po wykonaniu badań lekarze przekazywali rodzicom lub opiekunom informację dotyczącą stanu zdrowia dzieci w formie specjalnie przygotowanej książeczki zdrowia, którą każde dziecko zabierało do domu. Informacja ta jest wskazówką dla rodziców jak zadbać o zdrowie swojego dziecka.

Działania wspierające promocje zdrowia realizowane są również przez TUW PZUW. W ostatnim roku było to m.in. wsparcie programu (pod patronatem Ministerstwa Zdrowia) mającego na celu poprawę jakości w ochronie zdrowia i zmniejszenie ryzyka medycznego hospitalizowanych pacjentów (szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej (personel medyczny-pacjent), zdarzeń niepożądanych, zakażeń szpitalnych oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji szpitalnej). Towarzystwo pomogło również, w ramach przedsięwzięcia prewencyjnego „Poprawa bezpieczeństwa prowadzenia porodu”, w zakupie aparatu USG dla potrzeb Sali Porodowej Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie.

Promocją zdrowego trybu życia, zajmowały się również spółki na Ukrainie. W ramach podjętych działań został zrealizowany międzynarodowy turniej piłki nożnej dla młodych osób niepełnosprawnych SENI CUP, półmaraton Run Ukraine w Kijowie, Bieg Wolności w Charkowie, Maraton z okazji Dnia Miasta Krematorska.

Bank Pekao jest wieloletnim partnerem największego męskiego turnieju tenisowego w Polsce – Pekao Szczecin Open. W ramach współpracy kontynuowano program szkoleniowy „Droga do Pekao Szczecin Open”, który promuje sport wśród dzieci i ich rodziców. Dodatkowo w ramach programu odkrywane są nowe tenisowe talenty, które w przyszłości mają szanse zostać zwycięzcami szczecińskiego challengera.

Kultura

Grupa PZU działa intensywnie również w obszarze kultury, realizując działania ukierunkowane na ochronę dziedzictwa narodowego i na nowoczesny patriotyzm. Przede wszystkim jest to mecenat nad najznamienitszymi instytucjami kultury w Polsce. To również podejmowanie się ogólnopolskich akcji związanych z upowszechnianiem kultury i sztuki narodowej. Innym wymiarem aktywności jest wspieranie nowoczesnego patriotyzmu i budowania tożsamości narodowej. W praktyce oznacza to m.in. ułatwianie społecznego dostępu do dóbr kultury narodowej, czego dobrym przykładem jest gotowość do finansowego wsparcia zakupu dzieł sztuki utraconych niegdyś z polskich zbiorów. To również włączanie się w prace środowisk eksperckich i opiniotwórczych. W ramach wpierania kultury, poprzez działania prowadzone przez PZU Litwa Życie, Grupa promuje polską kulturę na Litwie poprzez współpracę z Ambasadą RP w Wilnie. Spółka włączyła się także w organizację konferencji „Litwa i Polska: czego jeszcze nie wiemy?”. Konferencja stanowiła forum dyskusji wśród wybitnych litewskich i polskich biznesmenów na temat możliwości współpracy.

PZU Ukraina i PZU Ukraina Życie w 2017 roku zaangażowane były w około 20 przedsięwzięć o znaczeniu społecznym, m.in. związanych z mecenatem kultury (Etno Rock Festival Kozak Fest 2017 w Żółtych Wodach, Festiwal ART-Jazz w mieście Równe, Festiwal filmów polskich „Pod wysokim zamkiem” we Lwowie).

Bank Pekao od lat angażuje się we wsparcie inicjatyw kulturalnych, które realizuje na dwóch poziomach: ogólnopolskim – w ramach którego sponsoruje strategiczne wydarzenia mające istotny wpływ na polską kulturę, oraz lokalnym - wspierającym inicjatywy dedykowane społecznościom lokalnym.

W 2017 roku bank wspierał finansowo między innymi: Bank Pekao Project Room w Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski w Warszawie, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Gdański Festiwal Szekspirowski, Łódzkie Spotkania Baletowe, Teatr Polski we Wrocławiu, Festiwal Kompozytorów Polskich w Bielsku – Białej, Teatr imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatr Wielki w Poznaniu, Winobraniowe Spotkania Teatralne w Zielonej Górze, Gorzowskie Spotkania Teatralne oraz Filharmonię Lubelską.

W 2017 roku Grupa Alior Bank wspierała szereg wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, poniżej kilka wybranych inicjatyw:

 • w ramach współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, jako oficjalny sponsor, Alior Bank wspiera Reprezentację Polski w Piłce Nożnej. Wiele biletów zostało przekazanych osobom, które mają ograniczony dostęp do bezpośredniego uczestniczenia w piłkarskich rozgrywkach i dla których istotną barierą w tym dostępie są kwestie finansowe. Współpraca z PZPN zaowocowała też przekazaniem szeregu piłkarskich gadżetów, które stanowią wkład banku w akcje charytatywne;
 • ogólnopolski mecenat nad XIII Orszakiem Trzech Króli – bank sfinansował m.in. druk śpiewników i elementy identyfikacji zewnętrznej rozdawane bezpłatnie na terenie całego kraju;
 • mecenat Alior Banku nad III edycją festiwalu „Stolica Języka Polskiego” w Szczebrzeszynie. Wydarzenie, popularyzujące polską literaturę klasyczną i współczesną jako ważny element społecznej i narodowej tożsamości, osiągnęło rangę jednego z najważniejszych festiwali literackich w Polsce.
Facebook Twitter Google Plus All