Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Przychody netto z inwestycji1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone)
Przychody odsetkowe, w tym:8 2653 793
Kredyty bankowe6 1502 416
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży551182
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności921811
Pożyczki395300
Skupione wierzytelności8312
Pochodne instrumenty zabezpieczające9129
Należności4221
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych3222
Przychody z dywidend, w tym:4066
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania3144
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu619
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży33
Przychody z tytułu nieruchomości inwestycyjnych262241
Różnice kursowe589120
Pozostałe, w tym:(105)(109)
Koszty działalności inwestycyjnej(28)(29)
Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych(104)(93)
Pozostałe2713
Przychody netto z inwestycji, razem9 0514 111

Facebook Twitter Google Plus All