46. Aktywa i zobowiązania warunkowe

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Aktywa i zobowiązania warunkowe31 grudnia 201731 grudnia 2016
Aktywa warunkowe, w tym:640
- otrzymane gwarancje i poręczenia640
Zobowiązania warunkowe58 97816 364
- z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych14 53612 979
- z tytułu kredytów i pożyczek w transzach29 7661 195
- udzielone poręczenia i gwarancje7 5741 514
- roszczenia ubezpieczeniowe sporne711429
- inne roszczenia sporne212195
- pozostałe, w tym:6 17952
- gwarantowanie emisji papierów wartościowych3 492-
- faktoring899-
- limit intra – day114-
- akredytywy i promesy818-
- potencjalne zobowiązania wynikające z umów kredytowych zawartych przez Grupę Kapitałową Armatura3027

Sekcja zawiera:

Facebook Twitter Google Plus All