Działalność zagraniczna

Raport Roczny 2017 > Działalność > Kondycja Grupy > Działalność zagraniczna
Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Rynek litewski

Według Banku Litwy składka przypisana brutto na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniosła 561 mln euro w 2017 roku i wzrosła o 21,2% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dynamika rynku została w dużej mierze wygenerowana przez ubezpieczenia komunikacyjne (stanowiące 62,1% rynku), których sprzedaż wzrosła o 29,8%. Przy czym ubezpieczenia OC wzrosły o 38,3%, a ubezpieczenia AC o 18,1%. Wyższa składka przypisana w ubezpieczeniach komunikacyjnych to przede wszystkim wzrost średniej składki na rynku.

W sektorze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na koniec 2017 roku działało 13 spółek (w tym 9 oddziałów towarzystw ubezpieczeń zarejestrowanych w innych państwach członkowskich UE).

Największym zakładem ubezpieczeń na Litwie pod względem łącznej składki przypisanej brutto z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych pozostaje Lietuvos Draudimas. Udział spółki w rynku na koniec 2017 roku wynosił 31,0%. Uwzględniając ostatnie transkacje nabycia, łączny udział czterech największych zakładów w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych stanowił 80,5%.

Składka brutto zgromadzona przez litewskie zakłady ubezpieczeń na życie wyniósła 231 mln euro w 2017 roku, co oznacza spadek o 6,2% w porównaniu do ubiegłego roku. Istotny wpływ na spowolnienie dynamiki rynku miały zmiany legislacyjne ograniczające ulgę podatkową do 2 tys. euro od początku 2017 roku.

W strukturze ubezpieczeń na życie dominowały ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, stanowiące 59,2% wartości portfela. Tradycyjne ubezpieczenia na życie stanowiły 19,3% przypisu składki.

W sektorze ubezpieczeń na życie na koniec 2017 roku działało 8 spółek. Litewski rynek ubezpieczeń na życie charakteryzuje się wysoką koncentracją. Na koniec roku udział trzech największych zakładów ubezpieczeń na życie w łącznej składce przypisanej brutto wynosił 60,4%.

Rynek łotewski

Łotewski rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych odnotował składkę przypisaną brutto w wysokości 237 mln euro na koniec III kwartału 2017 roku. To o blisko 31 mln euro więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, tj. o 14,8%.

Największy udział w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych mierzony składką przypisaną brutto miały ubezpieczenia komunikacyjne, których pozycję wzmocnił dodatko wzrost cen na rynku. Ubezpieczenia komunikacyjne AC stanowiły 24,2% rynku, a OC 23,7%. Znaczącą pozycję w strukturze produktowej posiadają także ubezpieczenia zdrowotne (19,3% udziału w rynku) oraz majątkowe (18,3% udziału w rynku).

W 2017 roku na krajowym rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych funkcjonowało 11 towarzystw ubezpieczeń, 64,9% rynku było w posiadaniu 4 największych ubezpieczycieli.

Rynek estoński

W 2017 roku zakłady ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych prowadzące działalność w Estonii odnotowały wzrost składki przypisanej brutto o 11,1% wobec 8,4% w 2016 roku. Łącznie składka przypisana brutto wyniosła 336 mln euro, z czego 89,4 mln euro, tj. 26,6% zgromadziły oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w Estonii.

W strukturze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w 2017 roku dominowały ubezpieczenia komunikacyjne, które stanowiły 61,2% w tym ubezpieczenia AC komunikacyjne stanowiące 32,7%. Ubezpieczenia majątkowe zgromadziły 25,5% składki przypisanej brutto na rynku.

W sektorze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na koniec 2017 roku działało 12 spółek (w tym 4 oddziały zagranicznych towarzystw ubezpieczeń), z których 4 największe spółki posiadały 70,1% udziału w rynku.

Działalność spółek PZU w krajach bałtyckich

Od listopada 2014 roku Grupa PZU działa na litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych poprzez Lietuvos Draudimas, który od maja 2015 roku jest właścicielem oddziału PZU Estonia.

Lietuvos Draudimas jest liderem ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na Litwie z udziałem rynkowym na poziomie 31,0%. W 2017 roku odnotował wzrost składki przypisanej brutto o 27,0% w porównaniu do roku poprzedniego osiągając poziom 174 mln euro. Największy wzrost odnotowano w ubezpieczeniach komunikacyjnych (37,1% r/r), w związku ze wzrostem stawek ubezpieczeniowych w regionie.

Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie prowadzona jest na Litwie przez UAB PZU Lietuva Gyvybës Draudimas – „PZU Litwa Życie”. Zebrana składka przypisana wyniosła 14 mln euro, co oznacza wzrost o 15,9% w porównaniu do roku ubiegłego. Największy wzrost sprzedaży odnotowano w ubezpieczeniach na życie i dożycie, które wzrosły o 15,9% w porównaniu z 2016 rokiem. Udział PZU Litwa Życie w rynku ubezpieczeń na życie wynosił 5,9% (w porównaniu z 4,8% w 2016 roku).

Na Łotwie Grupa PZU prowadzi działalność poprzez AAS Balta, który wszedł w skład Grupy w czerwcu 2014 roku, a następnie (w maju 2015 roku) przejął oddział PZU Litwa funkcjonujący na łotewskim rynku od 2012 roku. Łączny udział w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych osiągnął na koniec III kwartału 2017 roku poziom 27,2% a przypis składki brutto wyniósł 65 mln euro (89 mln euro na koniec 2017 roku).

Od maja 2015 roku jednostka prowadząca działalność w Estonii jest oddziałem Lietuvos Draudimas i powstała z połączenia dwóch podmiotów - oddziału litewskiej spółki PZU, który został zarejestrowany w 2012 roku oraz nabytego w 2014 roku estońskiego oddziału, który prowadził swoją działalność pod marką Codan. Udział w estońskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł 15,6% w 2017 roku (14,5% w 2016 roku). Zgromadzona składka przypisana brutto wyniosła 52 mln euro.

Rynek ukraiński

Ukraiński rynek ubezpieczeniowy po 3 kwartałach 2017 roku odnotował wzrost składki przypisanej brutto o 26,4%, osiągając poziom 31 mld hrywien. Składka zgromadzona z tytułu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniosła 29 mld hrywien, co oznacza wzrost o 28,5% w porównaniu do 3 kwartałów 2016 roku. Wzrost ten był efektem przede wszystkim podwyższenia taryf dla ubezpieczeń obowiązkowych, podniesienia sum ubezpieczeniowych będących następstwem deprecjacji waluty lokalnej a także wzrostu inflacji. Ubezpieczenia komunikacyjne (34,4% udziału w rynku) odnotowały wzrost przypisu składki o 13,6%, w tym ubezpieczenie Zielona Karta o 4,0%. Zakłady ubezpieczeń na życie w analogicznym okresie zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 2 mld hrywien co oznacza wzrost 1,7% w porównaniu do 3 kwartałów 2016 roku.

Ukraiński rynek ubezpieczeniowy jest rozdrobniony – na koniec września 2017 roku działało na nim 296 zakładów ubezpieczeń (z czego 34 oferowały ubezpieczenia na życie). Niezależnie od wciąż olbrzymiej liczby zakładów ubezpieczeń, 100 największych zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych generowało 97,7% składki przypisanej brutto, w przypadku 20 największych zakładów ubezpieczeń na życie było to 99,8% przypisu.

Na rynku ukraińskim Grupa PZU prowadzi działalność ubezpieczeniową poprzez dwie spółki: PrJSC IC PZU Ukraine (w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych) – „PZU Ukraina” oraz PrJSC IC PZU Ukraine Life (ubezpieczenia na życie) – „PZU Ukraina Życie”. Ponadto spółka LLC SOS Services Ukraine pełni funkcje w zakresie assistance.

W 2017 roku składka przypisana brutto zebrana przez PZU Ukraina wyniosła 1 288 mln hrywien, tj. była o 14,9% wyższa niż w roku poprzednim. Wzrost ten wynikał zarówno ze zwiększenia składki uzyskanej za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych (banków i agencji turystycznych) jak i poprzez własne kanały dystrybucji. Szczególną rolę dla zwiększania przypisu odegrały ubezpieczenia komunikacyjne, których dynamika sprzedaży ukształtowała się na poziomie 21,8%. Składka przypisana brutto zebrana przez PZU Ukraina Życie w 2016 roku wyniosła 300 mln hrywien i była wyższa o 25,2% w porównaniu do 2016 roku. Wzrost ten osiągnięto głównie w kanale bancassurance i brokerskim, w szczególności dzięki sprzedaży ubezpieczeń na życie i dożycie.

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku PZU Ukraina pozyskał 3,3% (spadek o 0,4 p.p. w stosunku do trzech kwartałów 2016 roku) składki przypisanej brutto ukraińskiego sektora ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, co dało mu piąte1 miejsce na rynku. Z kolei na rynku ubezpieczeń na życie PZU Ukraina Życie zajmował po trzech kwartałach 2017 roku czwarte2 miejsce z udziałem w rynku na poziomie 10,4% (wzrost o 1,9 p.p. w stosunku do ubiegłego roku).

1 Insurance TOP, Ukraiński kwartalnik ubezpieczeniowy, #4(60)2017
2 Insurance TOP, Ukraiński kwartalnik ubezpieczeniowy, #4(60)2017

Facebook Twitter Google Plus All