Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU

Raport Roczny 2017 > Akcje i obligacje > Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU
Wyniki 2017

Akcje i obligacje

Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

3 października 2016 roku Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwałę (Raport Bieżący 61/2016 z 4 października 2016 roku) w sprawie zatwierdzenia Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2016 – 2020 („Polityka”).

Wprowadzenie Polityki wynikało z wdrożenia od 1 stycznia 2016 roku Dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 listopada 2009 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), z późniejszymi zmianami, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 11 września 2015 roku oraz wygaśnięcia „Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013 – 2015” zaktualizowanej w maju 2014 roku.

Zgodnie z Polityką, Grupa PZU dąży do:

 • efektywnego zarządzania kapitałem, poprzez optymalizację wykorzystania kapitału z perspektywy Grupy;
 • maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje;
 • zapewnienia wystarczających środków finansowych na pokrycie zobowiązań Grupy wobec klientów.

Polityka zarządzania kapitałem opiera się na następujących zasadach:

 • zarządzanie kapitałem (w tym kapitałem nadwyżkowym) Grupy PZU na poziomie PZU jako podmiotu dominującego;
 • utrzymanie docelowych współczynników wypłacalności na poziomie 200% dla Grupy PZU, PZU oraz PZU Życie (wg Wypłacalność II);
 • utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej Grupy PZU na poziomie nie wyższym niż 35%;
 • zapewnienie środków na rozwój i akwizycje w najbliższych latach;
 • brak emisji akcji przez PZU w okresie obowiązywania Polityki.

Polityka dywidendowa Grupy PZU opiera się na następujących zasadach:

 • Grupa PZU dąży do efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego, w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje;
 • wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd podmiotu dominującego, wypłacanej przez PZU za dany rok obrotowy, ustalana jest w oparciu o skonsolidowany wynik finansowy Grupy PZU przypisany jednostce dominującej, przy czym:
  • nie więcej niż 20% powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych;
  • nie mniej niż 50% podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy;
  • pozostała część zostanie wypłacona w ramach rocznej dywidendy lub powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) w przypadku realizacji w danym roku istotnych nakładów związanych z realizacją założeń Strategii Grupy PZU, w tym w szczególności w ramach transakcji fuzji i przejęć;

z zastrzeżeniem iż:

 • zgodnie z planami Zarządu oraz własną oceną ryzyk i wypłacalności podmiotu dominującego środki własne podmiotu dominującego oraz Grupy PZU po deklaracji lub wypłacie dywidendy, pozostają na poziomie, który zapewnia spełnienie warunków określonych w polityce kapitałowej;
 • przy określeniu dywidendy uwzględniane są rekomendacje organu nadzoru w zakresie dywidendy. 

Polityka dywidendowa i kapitałowa Grupy PZU

Zysk i dywidenda na akcję PZU 2010 - 2017

* w 2013 roku miała miejsce wypłata dywidendy z kapitałów nadwyżkowych (2 zł na akcję)
** do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania z działalności Zarząd nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za 2017 rok
Źródło: PZU

Wypłaty dywidendy i całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR) PZU (2010 - 2017)

Wartość księgowa na akcję i skumulowana dywidenda brutto na akcję PZU (zł)

* w 2013 roku miała miejsce wypłata dywidendy z kapitałów nadwyżkowych (2 zł na akcję)

Wypłata dywidendy z zysku za 2016 rok

29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 1 208 932 200,00 zł, tj. 1,40 zł na jedną akcję. Dniem, według którego ustalono listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty, był 29 września 2017 roku. Dywidenda została wypłacona 19 października 2017 roku.

Rekomendacja KNF dla wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok

Podobnie jak we wcześniejszych latach, 5 grudnia 2017 roku, Komisja Nadzoru Finansowego zajęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 roku (pobierz).

Zgodnie z zaleceniem organu nadzoru, dywidendę powinny wypłacić tylko zakłady ubezpieczeń spełniające określone kryteria finansowe. Jednocześnie wypłata dywidendy powinna zostać ograniczona maksymalnie do 75% wysokości zysku wypracowanego w 2017 roku, przy czym pokrycie wymogów kapitałowych dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę powinno utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%. Jednocześnie KNF dopuszcza wypłatę dywidendy równą całemu wypracowanemu w 2017 roku zyskowi o ile pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na 31 grudnia 2017 roku oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% dla zakładów prowadzących działalność w dziale II.

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania z działalności Grupy PZU, Zarząd nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za 2017 rok.

Dywidenda wypłacona przez PZU z zysku za lata obrotowe 2013-2017

 20172016201520142013
Skonsolidowany zysk przypisany jednostce dominującej (w mln zł)2 9101 9352 3432 9683 293
Jednostkowy zysk PZU SA (w mln zł)2 4341 5732 2492 6375 106
Wypłacona dywidenda za rok (w mln zł)***1 2091 7962 5914 663
Dywidenda na 1 akcję za rok (w zł)***1,402,083,005,40**
Dywidenda na 1 akcję wg. daty ustalenia prawa (w zł)1,402,083,003,404,97
Współczynnik wypłaty dywidendy ze skonsolidowanego zysku przypisanego jednostce dominującej***62,5%76,7%87,3%89,1%*
Stopa dywidendy w roku **3,3%6,3%8,8%7,0%11,1%
TSR (Total Shareholders Return) ***31,2%3,7%(23,8)%15,8%14,1%

* dywidenda z kapitałów nadwyżkowych wypłacona w 2013 roku (2 zł na akcję), nieuwzględniona przy współczynniku wypłaty dywidendy
** stopa liczona jako dywidenda wg. daty ustalenia prawa do dywidendy wobec ceny akcji na koniec raportowanego roku
*** do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania z działalności Zarząd nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za 2017 rok

   

Facebook Twitter Google Plus All