Rating

Wyniki 2017

Akcje i obligacje

Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Rating emitenta

Od 2004 roku PZU i PZU Życie podlegają regularnej ocenie ratingowej prowadzonej przez agencję ratingową S&P Global Ratings (S&P). Rating nadany PZU i PZU Życie jest oceną wynikającą z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej oraz sytuacji finansowej kraju. Rating zawiera również perspektywę ratingową (outlook), czyli przyszłą ocenę sytuacji spółki, w przypadku zaistnienia określonych okoliczności. Od 25 marca 2014 roku rating PZU jest o jeden stopień wyższy od ratingu Polski dla zadłużenia w walucie obcej.

27 października 2017 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingową dla PZU i jego głównych podmiotów zależnych z negatywnej na stabilną. Rating siły finansowej i kredytowej PZU pozostał na poziomie A-.

4 lipca 2017 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings potwierdziła rating siły finansowej i rating siły kredytowy dla PZU i jego głównych podmiotów zależnych na poziomie ‚A-’. Perspektywa ratingu pozostała bez zmian (negatywna). Potwierdzenie ratingu nastąpiło w związku z ogłoszeniem 30 czerwca 2017 roku emisji przez PZU długu podporządkowanego o wartości 2,25 mld zł.

28 marca 2017 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings potwierdziła rating siły finansowej i rating siły kredytowy dla PZU i jego głównych podmiotów zależnych na poziomie ‚A-’. Perspektywa ratingu pozostała bez zmian (negatywna).

Rating kraju

20 października 2017 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings podtrzymała ocenę ratingową Polski na poziomie BBB+/Stable/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walutach obcych oraz A-/Stable/A-2 dla odpowiednio długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie lokalnej.

Rating Polski

 ObecniePoprzednio
KrajRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacjiRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacji
Rzeczpospolita Polska
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie lokalnej)A- /Stabilna/2 grudnia 2016A- /Negatywna/15 stycznia 2016
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie zagranicznej)BBB+ /Stabilna/2 grudnia 2016BBB+ /Negatywna/15 stycznia 2016
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie lokalnej)A-22 grudnia 2016A-215 stycznia 2016
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie zagranicznej)A-22 grudnia 2016A-215 stycznia 2016
 

Rating PZU

 ObecniePoprzednio
Nazwa zakładuRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacjiRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacji
PZU
Rating siły finansowejA- /Stabilna/27 października 2017A- /Negatywna/31 października 2016
Rating wiarygodności kredytowejA- /Stabilna/27 października 2017A- /Negatywna/31 października 2016
PZU Życie
Rating siły finansowejA- /Stabilna/27 października 2017A- /Negatywna/31 października 2016
Rating wiarygodności kredytowejA- /Stabilna/27 października 2017A- /Negatywna/31 października 2016
 

Rating euroobligacji

20 czerwca 2014 roku agencja Standard & Poors’s przyznała rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie A- dla euroobligacji wyemitowanych przez PZU Finance AB. W październiku 2015 roku nastąpiła emisja obligacji PZU o wartości 350 mln euro. Obligacje te zostały zasymilowane i tworzą jedną serię z obligacjami o wartości nominalnej 500 mln euro wyemitowanymi przez PZU Finance AB (publ) 3 lipca 2014 roku, tzw. „tap”. 12 października 2015 roku analitycy S&P określili rating nowej emisji również na poziomie A-. 21 stycznia 2016 roku, w związku z obniżeniem ratingu PZU (co było konsekwencją odniżenia ratingu Polski), został również obniżony rating euroobligacji wyemitowanych przez PZU Finance AB (publ) do poziomu BBB+. Jest to nadal tzw. „rating inwestycyjny”.

Rating euroobligacji wyemitowanych przez PZU Finance AB (publ)

 ObecniePoprzednio
RatingData przyznania / aktualizacjiRatingData przyznania / aktualizacji
EUR 350 mln do 7 marca 2019BBB+21 stycznia 2016A-12 października 2015
EUR 500 mln do 7 marca 2019BBB+21 stycznia 2016A-20 czerwca 2014
 

Rating Alior Bank

5 września 2013 roku agencja Fitch Ratings Ltd. nadała Alior Bank rating podmiotu na poziomie BB z perspektywą stabilną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie, zgodnie z decyzją agencji z 16 lutego 2017 roku.

5 lutego 2018 roku agencja Fitch Ratings Ltd. utrzymała na poziomie BB rating podmiotu nadany Alior Bank zmieniając perspektywę ze stabilnej na pozytywną.

Rating (Fitch)
Alior Bank
Ocena długookresowaBB
Ocena krótkookresowaB
Viability Rating (VR)bb
Rating wsparcia (Support Rating)5
Perspektywapozytywna
 

Rating Pekao

Bank Pekao współpracuje z trzema wiodącymi agencjami ratingowymi: Fitch Ratings, S&P Global Ratings oraz Moody’s Investors Service. W przypadku dwóch pierwszych agencji oceny przygotowywane są na zlecenie Banku, na podstawie zawartych umów, natomiast z agencją ratingową Moody’s Investors Service, bank nie posiada zawartej umowy, a ocena przeprowadzana jest na podstawie publicznie dostępnych informacji oraz spotkań przeglądowych.

Bank Pekao posiada najwyższą ocenę viability przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną przyznaną przez S&P Global Ratings, najwyższą ocenę Baseline Credit Assessment oraz krótko- i długookresową ocenę ryzyka kredytowego kontrahenta przyznane przez Moody’s Investors Service („agencja Moody’s”), wśród banków ocenianych przez te agencje w Polsce.

20 października 2017 roku Fitch obniżył perspektywę długoterminowego ratingu banku Pekao do negatywnej ze stabilnej oraz podniósł rating wsparcia z 2 do 5. Według komunikatu agencji, zmiana perspektywy dla Pekao, odzwierciedla oczekiwanie wobec stopniowego zmniejszenia wskaźników kapitałowych. Natomiast zmiana poziomu wsparcia jest efektem zmiany struktury akcjonariatu. Były to jedyne zmiany w niżej przedstawionych ocenach ratingowych Pekao.

Rating (Fitch)
Pekao
Ocena długookresowaA-
Ocena krótkookresowaF2
Viability Rating (VR)a-
Rating wsparcia (Support Rating)5
Perspektywanegatywna

Rating (S&P Global Ratings)
Pekao
Ocena długoterminowa w walutach obcychBBB+
Ocena krótkoterminowa w walutach obcychA-2
Ocena długoterminowa w walucie krajowejBBB+
Ocena krótkoterminowa w walucie krajowejA-2
Perspektywastabilna
Ocena samodzielna (Stand-alone)bbb+

Rating (Moody's Investors Service Ltd.)
Pekao
Długookresowa ocena depozytówA2
Krótkookresowa ocena depozytówPrime-1
Baseline Credit Assessmentbaa1
Długookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahentaA1(cr)
Krótkookresowa ocena ryzyka kontrahentaPrime-1(cr)
Perspektywastabilna

Facebook Twitter Google Plus All