Relacje inwestorskie PZU

Raport Roczny 2017 > Akcje i obligacje > Relacje inwestorskie PZU
Wyniki 2017

Akcje i obligacje

Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Wskaźnik C/Z (cena / zysk): 12,51 i C/WK (cena/wartość księgowa): 2,49
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie na poziomie 34,4%
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Stopa dywidendy dla akcji PZU na koniec 2017: 3,32% (1,40 zł na akcję)
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Rating (S&P Global Ratings): A- z perspektywą stabilną
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami PZU: 75,6 mln zł
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU: 18,0% i 4,4%
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Dążąc do spełnienia najwyższych standardów w zakresie ładu informacyjnego oraz wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjnym różnych grup interesariuszy, Zarząd PZU podejmuje liczne

działania w obszarze relacji inwestorskich zmierzające do zwiększania transparentności spółki i zapewnienia równego dostępu do informacji. Dlatego PZU konsekwentnie stosuje „Zasady prowadzenia polityki informacyjnej PZU względem uczestników rynku kapitałowego”.

Struktura akcjonariatu PZU

Na dzień 31 grudnia 2017 roku jedynym akcjonariuszem posiadającym pakiet ponad 5% akcji PZU był Skarb Państwa RP (34,2% kapitału zakładowego) 

Według badania przeprowadzonego na koniec 2017 roku, struktura akcjonariatu PZU pozostawała stabilna i zdywersyfikowana, przy nieznacznym wzroście udziału inwestorów zagranicznych (+1,3 p.p.).

W strukturze inwestorów z Polski, istotna zmiana dotyczyła udziału inwestorów indywidualnych, który wzrósł o 2,2 p.p. do 8,2% (70,8 mln akcji). Był to rekordowy wynik porównywalny z IPO PZU, w którym inwestorzy indywidualni objęli ok. 70 mln akcji. Ta zmiana strukturalna jest w znacznej mierze odwzorowaniem ogólnego trendu na GPW. W I połowie 2017 roku udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku regulowanym wzrósł do 18% (+5 p.p.), tj. najwyżej od 5 lat. Udział inwestorów indywidualnych zlokalizowanych poza granicami Polski pozostał bez zmian w stosunku do roku 2016 i wyniósł 1,1%.

Struktura akcjonariatu PZU - główne grupy inwestorów

Na koniec 2017 roku odnotowano spadek udziału polskich inwestorów instytucjonalnych o 3,5 p.p, który był spowodowany m.in. zmniejszeniem zaangażowania przez OFE i TFI. Ich udział na koniec 2017 roku wyniósł odpowiednio 18,0% (-1,1 p.p.) i 4,4% (-0,9 p.p.).

Struktura geograficzna akcjonariatu PZU (inwestorzy instytucjonalni)

Inwestorzy z Ameryki Północnej 2014-2017

Kolejny rok z rzędu wzrósł udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie PZU (+1,3 p.p. w 2017 roku vs +1,2 p.p. w 2016 roku). Zmiana w tej grupie to głównie zasługa kapitału płynącego z Ameryki Północnej, którego udział zwiększył się o 0,9 p.p. r/r i wyniósł 12,9%. Widoczna była także zmiana strukturalna w tej podgrupie, gdzie swoją dominującą pozycję umocnili inwestorzy z USA, stanowiący na koniec roku 94,5% (+2,5% r/r).

W przypadku akcjonariuszy instytucjonalnych z Europy (z wyłączeniem polskiego Skarbu Państwa) widoczny był dalszy wzrost (+1,1 p.p.) inwestorów z siedzibą w Wielkiej Brytanii, których udział na koniec 2017 roku wyniósł 22,0%. O 2,1 p.p. wzrosło także zaangażowanie inwestorów z Holandii do poziomu 3,5%.

Komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego

W 2017 roku PZU transmitowało na żywo wszystkie kluczowe wydarzenia korporacyjne:

 • wyniki finansowe Grupy PZU (za 2016 rok, I kwartał 2017 roku, I półrocze 2017 roku oraz III kwartały 2017 roku);
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
 • dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 • ogłoszenie przez PZU i PFR finalizacji transakcji nabycia 32,8% akcji Banku Pekao SA.

W 2017 roku, PZU po raz kolejny zaprezentował najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia i plany w formie Raportu Rocznego online http://raportroczny2016.pzu.pl/. Użytkownicy dostali do dyspozycji narzędzia pozwalające na wielopłaszczyznową analizę zdarzeń korporacyjnych i makroekonomicznych. W raporcie znalazły się interaktywne infografiki, animacje oraz materiały video, które w zwięzły sposób prezentują działalność Grupy PZU w 2016 roku.

Działania adresowane do inwestorów instytucjonalnych

W 2017 roku przedstawiciele PZU uczestniczyli w:

 • 3 (w 2016: 2) non-deal roadshows w Nowym Jorku, Londynie i Edynburgu;
 • 12 (w 2016: 15) zagranicznych konferencjach finansowych z udziałem globalnych inwestorów instytucjonalnych;
 • 4 (w 2016: 5) konferencjach dla inwestorów instytucjonalnych w Warszawie;
 • licznych spotkaniach inwestorskich w siedzibie spółki: 1on1, spotkaniach grupowych i telekonferencjach.

W czasie, których miało miejsce 161 spotkań z 368 zarządzającymi.

Ponadto w 2017 roku PZU aktywnie spotykał się z inwestorami i analitykami w siedzibie spółki. Odbyło się ok. 80 spotkań i telekonferencji z ponad 200 inwestorami instytucjonalnymi oraz blisko 100 spotkań i telekonferencji z analitykami wydającymi rekomendacje dla akcji PZU.

Odwiedzone centra inwestycyjne w 2017 roku (liczba wizyt)

Działania adresowane do inwestorów indywidualnych

W 2017 roku PZU prowadził aktywny dialog z inwestorami indywidualnymi, w szczególności poprzez dostarczanie rzetelnej i aktualnej informacji na temat działalności PZU, branży ubezpieczeniowej oraz rynków finansowych. W tym zakresie PZU realizował zarówno projekty ukierunkowane na komunikację (m.in. raport online, newsletter, factsheet), jak i podejmował pro-aktywne działania mające na celu umożliwienie bezpośredniego kontaktu inwestorom z przedstawicielami Spółki, w tym m.in.:

 • po raz siódmy uczestniczył w największej w Polsce konferencji dla inwestorów indywidualnych zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: XXI edycji konferencji WallStreet w Karpaczu – największym spotkaniu inwestorów indywidualnych w Europie Środkowo- Wschodniej;
 • przeprowadził 4 czaty z inwestorami indywidualnymi z udziałem Członka Zarządu PZU, odpowiedzialnego za Pion Finansowy w Grupie PZU po każdorazowej publikacji kwartalnych wyników finansowych.

PZU również nieprzerwanie od 2012 roku uczestniczy w Programie „10 na 10 – komunikuj się skutecznie”, realizowanym przez Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, którego celem jest tworzenie wysokich standardów w zakresie komunikacji spółek giełdowych z inwestorami indywidualnymi.

Wyróżnienia i nagrody za działania RI

Działalność PZU w obszarze relacji inwestorskich jest wysoko oceniana zarówno przez inwestorów, analityków, jak i media. W 2017 roku PZU otrzymał w tej dziedzinie następujące nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda za największą wartość użytkową raportu rocznego, w kategorii Banki i Instytucje Finansowe, w konkursie The Best Annual Report organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków;
 • trzecie miejsce, dla Tomasz Kulika, w rankingu najlepszych CFO dla relacji inwestorskich w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej w badaniu Extel 2017;
 • trzecie miejsce dla zespołu Relacji Inwestorskich

w rankingu najlepszych relacji inwestorskich w Polsce, w badaniu Extel 2017.

Cele RI na 2018 rok

Główne cele relacji inwestorskich PZU na 2018 rok:

 • umacnianie dobrych relacji pomiędzy Zarządem PZU, a środowiskiem inwestorskim;
 • zapewnienie zrozumienia i aprobaty dla strategii biznesowej PZU wśród inwestorów i analityków;
 • zapewnienie pojemnego i szerokiego rynku dla akcji i obligacji PZU – poprzez kontynuację działań pro- inwestorskich mających na celu budowę zdywersyfikowanej (geograficznie, liczebnie i profilowo) bazy znających spółkę i dobrze poinformowanych inwestorów;
 • zapewnienie szerokiego pokrycia dla akcji PZU przez analityków banków inwestycyjnych i domów maklerskich (sell-side) oraz rzetelnej wyceny akcji PZU, poprzez dostarczenie analitykom wysokiej jakości informacji dotyczącej działalności PZU, trendów w branży, czynników wpływających na wyniki finansowe oraz informacji zwrotnej po analizie wydanych przez nich rekomendacji;
 • kreowanie standardów relacji inwestorskich, które mogą być wzorem do naśladowania dla innych spółek giełdowych;
 • dostarczanie Zarządowi PZU regularnej informacji zwrotnej na temat postrzegania PZU wśród uczestników rynku kapitałowego oraz szerokiej wiedzy o obecnych i potencjalnych akcjonariuszach spółki;
 • monitoring sentymentu inwestorów do akcji PZU oraz zmian w strukturze akcjonariatu w celu dostosowania najbardziej adekwatnych działań i narzędzi relacji inwestorskich;
 • wprowadzenie standardów w zakresie raportowania niefinansowego Grupy PZU.
Facebook Twitter Google Plus All