Współpraca z dostawcami

Raport Roczny 2017 > Działalność > Kondycja Grupy > Współpraca z dostawcami
Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów

GRIs:

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Współpraca z dostawcami w ramach Grupy PZU oparta jest na wzajemnym zaufaniu, szacunku oraz profesjonalizmie. Grupa PZU dąży do budowania długofalowych relacji, w ramach wieloletnich porozumień, które gwarantują odpowiednią jakość. W szczególności doceniani są dostawcy, którzy stosują sprawdzone praktyki rynkowe i reprezentują najwyższy poziom etyki zawodowej.

Jasne zasady wyboru dostawców - „Przestrzegamy prawa przy zawieraniu umów. Nasze decyzje zakupowe opieramy wyłącznie na kryteriach ceny, jakości, parametrów technicznych i przydatności.

Unikamy transakcji, które ze względu na swój charakter lub sposób prowadzenia negocjacji handlowych mogłyby budzić wątpliwości lub sprawiać wrażenie niewłaściwych lub nielegalnych.”

Procedura wyboru dostawców obejmuje kryteria społeczne i środowiskowe, które wpisują się w obszar zarządzania społeczną odpowiedzialnością. Biuro Zakupów zajmuje się zakupami towarów i usług na potrzeby Grupy PZU – m.in. administracyjnych, doradczych, budowlano-remontowych oraz z obszaru IT. W procesie wyboru dostawców towarów i usług najważniejszą zasadą jest konkurencyjność, dlatego większa ilość zakupów realizowana jest w drodze przetargu.

Fundamentem przejrzystości procesu zakupowego są wewnętrzne regulacje, które definiują organizację tego procesu, poziomy decyzyjne, a także role uczestników. Przy doborze dostawców stosowana jest „Procedura wyboru dostawców”, „Zasady zawierania umów”, a także „Dobre Praktyki PZU”. Gwarantują one, że proces zakupowy będzie realizowany w sposób transparentny i optymalny.

W Grupie PZU realizowane są następujące inicjatywy, które wpływają na wzrost efektywności praktyk zakupowych:

  • spójne podejście oraz integracja Grupy PZU,
  • wymiana doświadczeń w ramach Grupy PZU w celu stosowania sprawdzonych na rynku i najbardziej efektywnych praktyk zakupowych,
  • analiza dostawców pod kątem terminowości, jakości oraz współpracy w danym obszarze,
  • systematyczne badanie satysfakcji usług świadczonych przez dostawców wśród klientów wewnętrznych Grupy PZU.

W Banku Pekao wybór dostawcy jest uzależniony od kryteriów środowiskowych i społecznych. W przypadku przeprowadzanych postępowań przetargowych (powyżej 1 mln euro) dostawcy są zobowiązani do wypełnienia Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w której zawarte są m. in. informacje uwzględniające aspekty środowiskowe, społeczne, a także kwestii przestrzegania praw człowieka. W ten sposób podejmowane są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego oraz zapobiegania łamaniu praw człowieka przez partnerów biznesowych grupy. Dodatkowo, przeprowadzając przetargi, bank weryfikuje potencjalnych oferentów pod względem ryzyka korupcji oraz w zakresie list sankcyjnych (listy sankcyjne USA i UE) i ostrzeżeń publicznych KNF. Polityka banku realizowana jest także w CDM Pekao, Centrum Bankowości Bezpośredniej oraz Centrum Kart.

W Alior Banku podmioty przystępujące do udziału w postępowaniu zakupowym są zobowiązane do złożenia specjalnego załącznika do oferty - Oświadczenia „Etyka Biznesu”, stanowiącego element oceny formalno-prawnej dostawcy. Podpisując się pod tym dokumentem oferent oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności przestrzega przepisów obowiązującego prawa oraz zasad etycznego postępowania, m.in. w zakresie: kryteriów środowiskowych, społecznych czy poszanowania praw człowieka.

W 2017 roku powyższa praktyka stosowana była wyłącznie w Alior Banku, w 2018 roku planowane jest przyjęcie jej również w pozostałych spółkach z grupy.

Facebook Twitter Google Plus All