Krótka charakterystyka Grupy PZU

Raport Roczny 2017 > Działalność > Krótka charakterystyka Grupy PZU
Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
Chcemy towarzyszyć klientom, aby ułatwić im dokonywanie właściwych wyborów, które ochronią ich przyszłość oraz to co jest dla nich najcenniejsze.
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Grupa PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (Grupa PZU, Grupa) jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Od 2010 roku spółka PZU jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie – od debiutu – znajduje się w czołówce najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek.

Grupa PZU zarządza ponad 300 mld zł aktywów, świadcząc usługi w pięciu krajach. Badania znajomości marki potwierdzają, że PZU jest najbardziej rozpoznawalną marką w Polsce (spontaniczna rozpoznawalność marki PZU to 88%, wspomagana - 100%).

Spółki Grupy są aktywne nie tylko w ubezpieczeniach na życie i majątkowych, ale także w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości. W ramach partnerstw strategicznych współpracują z liderami różnych branż, tworząc produkty przeznaczone dla ich klientów. Na przykład współpracując z firmami z branży telekomunikacyjnej i energetycznej PZU oferuje ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz usługi assistance dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Dodatkowo, w ramach partnerstw strategicznych w 2018 roku Grupa rozpoczęła współpracę z LOT oraz Allegro.

Strategiczną ambicją Grupy jest nowe podejście do budowania relacji z klientem, które będzie skutkować integracją wszystkich obszarów działalności wokół klienta. Dzięki temu możliwe będzie dostarczanie produktów i usług dobrze dopasowanych do potrzeb klienta, w odpowiednim dla niego miejscu i czasie oraz kompleksowe reagowanie na inne jego potrzeby. Wsparciem tego procesu jest wykorzystanie narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, big data i rozwiązaniach mobilnych, które przyczynią się do budowy trwałej przewagi technologicznej, w zakresie zintegrowanej obsługi klienta.

PZU jest organizacją działającą na dużą skalę, świadomą swojego dużego wpływu społecznego oraz rosnących oczekiwań różnych interesariuszy, w tym m.in. klientów, pracowników, inwestorów, partnerów, ekspertów branżowych, otoczenia społecznego, szeregu instytucji i organizacji. Dlatego też, zarządzanie relacjami z interesariuszami i ich wpływem na otoczenie biznesowe realizowane jest w sposób świadomy i zrównoważony. PZU jest spółką otwartą na oczekiwania społeczne. W realizowanych działaniach dąży do kreowania trendów i konstruowania rozwiązań biznesowych w odpowiedzialny sposób. Angażuje się również w działania na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonują klienci i pracownicy Grupy. Zrównoważone zarządzanie dla Grupy PZU to świadomy wybór prowadzenia biznesu, który pozwala budować długoterminową wartość firmy w etyczny i transparentny sposób, uwzględniający potrzeby i oczekiwania interesariuszy. 

Pozycja rynkowa spółek Grupy PZU

Dobre praktyki [GRI 102-16] [GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]

Fundamentem norm etycznych w Grupie PZU jest zbiór dobrych praktyk, których celem jest kształtowanie kultury organizacyjnej firmy we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania. Grupy kapitałowe banków Pekao i Alior stosują wypracowany przez siebie katalog norm etycznych, który w wielu obszarach jest zgodny z praktykami przyjętymi w Grupie PZU.

Główną funkcją Dobrych Praktyk PZU jest definiowanie zachowania i sposobu postępowania wobec wszystkich interesariuszy spółki, w sposób oparty na szacunku i zaufaniu. Jest to jednocześnie dokument, który stanowi wspólny mianownik dla kultury korporacyjnej, dla wszystkich spółek w Grupie. Dzięki systemowej zgodności fundamentalnych pryncypiów, wszelkie działania i procesy realizowane oparte są na spójnych przesłankach, zapewniając tym samym wysoki standard operacyjny Grupy.

Zgodnie z filozofią zarządczą, zbiór Dobrych Praktyk definiowany był w ramach PZU i PZU Życie, a następnie kolejno adaptowany przez spółki grupy kapitałowej, włączając spółki zagraniczne. W ujęciu praktycznym zawiera on fundamentalne wartości dla funkcjonujących w Grupie PZU polityk i regulaminów, w zakresie związanym z:

 • rzetelnością, uczciwością i odpowiedzialnością w relacjach z klientami i otoczeniem,
 • działalnością prewencyjną, dobroczynną i sponsoringową,
 • relacjami międzyludzkimi, innowacyjnością, bezpieczeństwem w miejscu pracy,
 • szacunkiem dla jednostki,
 • ochroną informacji oraz danych osobowych,
 • przeciwdziałaniem korupcji.

Na bazie przyjętych powyższych założeń, opracowano następujące wytyczne dla polityk wdrażanych w Grupie:

 • Kontakt z klientem opiera się na zaufaniu.
 • Uczciwie informujemy klientów o ofertach PZU.
 • Chronimy dane osobowe wszystkich osób, w szczególności dane klientów, pracowników, kontrahentów i użytkowników naszych stron internetowych.
 • Dbamy o bezpieczeństwo i chronimy urządzenia elektroniczne, które udostępnia nam PZU.
 • Chronimy wszystkie zasoby, również informacje, które są własnością intelektualną PZU.
 • Przestrzegamy prawa przy zawieraniu umów, w szczególności zasad uczciwej konkurencji i ochrony konsumentów.
 • Działamy tak, aby naszej marce nie stawiano zarzutów o naruszenie prawa ochrony znaków towarowych.
 • Obowiązkiem każdego z nas jest odpowiedzialne postępowanie i unikanie sytuacji, w wyniku których powstałby konflikt interesów rozumiany jako sprzeczność interesu własnego z interesem PZU.
 • Nie tolerujemy korupcji. Nie przekazujemy, ani nie przyjmujemy niedozwolonych prezentów lub korzyści w relacjach z kontrahentami, ich pracownikami i pełnomocnikami lub innymi osobami.
 • Datki dobroczynne i sponsoring odbywają się wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych PZU.
 • Pracownicy nie mogą używać nazwy PZU w żadnych przedsięwzięciach ani inicjatywach o charakterze politycznym. Zabronione jest wspieranie kandydatów i partii politycznych ze środków, które są własnością PZU.

[GRI 102-12] Procesy realizowane w Grupie PZU bazują również na innych powszechnie uznanych standardach, takich jak m.in.:

 • Dobre praktyki spółek notowanych na giełdzie;
 • Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego;
 • Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji finansowych (w tym przez TFI PZU i PTE PZU);
 • Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych;
 • Zasady reklamowania usług ubezpieczeniowych.

W ramach Grupy Pekao funkcjonuje Karta Zasad, obowiązująca wszystkie spółki prowadzące działalność operacyjną. Karta zawiera zbiór podstawowych wartości korporacyjnych, tj.: równość, przejrzystość, szacunek, wzajemność, wolność i zaufanie oraz wskazuje pożądane wzorce zachowań wobec kolegów z pracy, klientów oraz dostawców, inwestorów i społeczności lokalnych.

W Grupie Alior Bank funkcjonuje Kodeks Etyki, który został wdrożony w czterech największych spółkach Grupy Kapitałowej: Alior Bank, Alior Leasing, Serwis Ubezpieczeniowy oraz Money Makers TFI. Kodeks etyki składa się z kilku części zawierających zasady postępowania wobec klienta, wobec pracowników, wobec kontrahentów, wobec rynku oraz społeczności lokalnych. Ponadto pracownicy w dokumencie tym znajdą informacje zachęcające do dbałości o środowisko naturalne. W 2017 roku w ramach Tygodnia Compliance w Grupie Alior Bank promowano wartości zawarte w Kodeksie.

W TFI PZU od 2006 roku obowiązuje dodatkowo, z nielicznymi wyłączeniami, „Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych” przygotowany i zatwierdzony przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. Kodeks stanowi dla TFI PZU istotne wsparcie w definiowaniu zasad, reguł moralnych, etycznych i poziomu należytej staranności w relacjach pomiędzy spółką, a innymi inwestorami instytucjonalnymi, TFI PZU i jego klientami oraz pomiędzy TFI PZU i emitentami instrumentów finansowych.

Interesariusze i formy dialogu

[GRI 102-43] Istotną rolę dla działalności Grupy PZU, zarówno w obszarze finansowym jak i pozafinansowym, stanowią jej interesariusze. Dzięki zaangażowaniu ich w proces dialogu, PZU pozyskuje użyteczne informacje, które mają duży wpływ na wiele obszarów prowadzonego biznesu (w szczególności planowanie strategiczne oraz zarządzanie wpływem na otoczenie). Wybór poszczególnych Grup dokonywany jest na bazie istotności relacji i siły powiązań z Grupą PZU.

W 2017 roku została uruchomiona nowa inicjatywa w obszarze dialogu z pracownikami, mająca na celu zwiększenie transparentności działań Zarządu PZU. W tym celu organizowane są spotkania pracowników z przedstawicielami Zarządu PZU, na których omawiane są wyniki finansowe za dany okres sprawozdawczy oraz stopień realizacji założeń strategicznych. W trakcie spotkań pracownicy mają możliwość zadawania pytań. Całe wydarzenie transmitowane jest na żywo w Intranecie. W 2017 roku odbyły się 3 takie spotkania, po publikacji wyników kwartalnych.

Interesariusze PZU [GRI 102-40], [GRI 102-44]

InteresariuszFormy dialoguCel dialogu
Pracownicy
 • rozmowy roczne/kwartalne;
 • spotkania wewnętrzne;
 • wewnętrzny portal/intranet;
 • skrzynki do wyjaśniania niejasności;
 • Rada pracowników i związki zawodowe;
 • wewnętrzne publikacje;
 • akcje informacyjne i poszerzające wiedzę o organizacji;
 • badanie zaangażowania;
 • spotkania z członkami Zarządu;
 • materiały video wyświetlane w siedzibie spółki.
 • słuchanie opinii pracowników;
 • zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju;
 • stworzenie satysfakcjonującego miejsca pracy;
 • budowanie zrozumienia dla realizacji strategii i osiąganych wyników;
 • aktywizacja pracowników do uczestnictw w nowych inicjatywach.
Klienci
 • strona internetowa;
 • badania satysfakcji i opinii;
 • Rada Klientów;
 • programy edukacji finansowej i ubezpieczeniowej;
 • Rzecznik Klienta.
 • zbieranie oczekiwań i opinii klientów;
 • uwzględnianie głosu klienta w projektowaniu rozwiązań biznesowych;
 • tworzenie produktów i usług dostosowanych do potrzeb klienta;
 • stworzenie przejrzystych warunków ofert i umów.
Dostawcy
 • spotkania z nowymi i dotychczasowymi dostawcami;
 • ankieta CSR.
 • wspieranie realizacji strategii Grupy i dostęp do innowacji;
 • kształtowanie standardów biznesowych w swoim otoczeniu i promowanie dobrych praktyk zakupowych.
Partnerzy biznesowi: agenci i brokerzy
 • coroczne, comiesięczne i bieżące spotkania z agentami;
 • ankiety satysfakcji i opinii;
 • portal komunikacji wewnętrznej dla agentów;
 • programy szkoleń i wsparcia w sprzedaży;
 • Elitarny Klub Agenta oraz Elitarna Grupa Doradcza.
 • prezentacja planów strategicznych;
 • poruszanie bieżących kwestii dot. współpracy w celu zapewnienia obopólnych korzyści.
połeczności lokalne
 • bieżąca komunikacja bezpośrednia.
 • realizacja projektów sponsoringowych i prewencyjnych;
 • wspieranie rozwoju społeczności;
 • bycie odpowiedzialnym obywatelem.
Inwestorzy i udziałowcy
 • regularne spotkania podczas konferencji, paneli dyskusyjnych (grupowe w spółce oraz indywidualne);
 • kwartalne raporty, factsheety i prezentacje wyników;
 • stała współpraca Relacji Inwestorskich z interesariuszami (inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, analitycy i organizacje rynku kapitałowego);
 • spotkania i telekonferencje z Zarządem;
 • strona internetowa Spółki;
 • internetowe kanały informacyjne.
 • zapewnienie przejrzystości informacyjnej;
 • budowanie wartości;
 • dystrybucja zysków do akcjonariuszy.
Administracja centralna
 • współpraca w ramach debat i konferencji;
 • odpowiadanie na zapytania i uwzględnienie rekomendacji;
 • współpraca legislacyjna z Polską Izbą Ubezpieczeń.
 • zapewnienie przestrzegania wymogów i regulacji;
 • wspieranie tworzenia nowych zasad na rynku, w tym dobrych praktyk.

Mapa nie obejmuje działalności Banku Pekao i Alior Bank, w których funkcjonują zindywidualizowane podejścia do relacji z otoczeniem.

[GRI 102-13] Grupa PZU angażuje się również w działalność licznych organizacji i stowarzyszeń:

Interesariusz
Pracownicy
Formy dialogu Cel dialogu
Organizacje pozarządowe
i instytucje publiczne
 • budowanie partnerstw i prowadzenie diagnozy społecznej;
 • wspólne planowanie, realizacja i ewaluacja projektów;
 • zaangażowanie w inicjatywy i projekty na rzecz promowania CSR i standardów fundacji korporacyjnych;
 • organizacja wspólnych konferencji, seminariów – działania na rzecz środowiska trzeciego sektora i środowisk akademickich;
 • dzielenie się know-how (szkolenia).
 • realizacja programów edukacyjnych i społecznych na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, kultury i ochrony jej dziedzictwa

Najważniejsze z nich to:

 • Polska Izba Ubezpieczeń – od 1 stycznia 2004 roku;
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – od 1 stycznia 2004 roku;
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – od 1 stycznia 2004 roku;
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych – od 22 czerwca 2010 roku;
 • Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego – od 7 grudnia 2010 roku;
 • Stowarzyszenie Compliance Polska – od 16 października 2013 roku;
 • Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami;
 • Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych;
 • Związek Banków Polskich (członkami są: Alior Bank, Bank Pekao).

Model biznesowy

[GRI 102-2] Model działania Grupy oparty jest na kompleksowej ofercie usług w obszarze ubezpieczeń (życie, majątek), finansów (bankowość, produkty emerytalne i inwestycyjne) i zdrowia (ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia lekowe, pakiety usług medycznych). Czynnikiem który ma zapewnić trwałość relacji z klientem jest unikalna na rynku propozycja sprzedaży, w ramach której oferowane są adekwatne produkty, na zasadach i warunkach oczekiwanych przez klienta.

[GRI 102-10] Z uwagi na ewolucję struktury Grupy i dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku, PZU ogłosił w 2018 roku Strategię „Nowe PZU”. Definiuje ona nową misję „Pomagamy klientom dbać o ich przyszłość”, która stanowi nowe, szersze podejście budowania długotrwałej relacji z klientem, w sposób znacznie wykraczający poza ubezpieczenia. W rzeczywistości oznacza to przedefiniowanie modelu biznesowego w kierunku spółki usługowej, która pomaga dbać klientom o ich przyszłość, gdzie główną wartością staje się relacja z klientem i wiedza o nim, a głównym produktem – umiejętność odpowiadania na jego potrzebę budowania stabilnej przyszłości.

Głównym „wektorem zmian” jest systemowe zarządzanie w obszarze budowy relacji z klientem. Zredefiniowane nowe podejście, zakłada integrację wszystkich obszarów firmy wokół klienta oraz transformacje w kierunku spółki usługowo- doradczej. Pozwoli to skutecznie zadbać o przyszłość klientów i kompleksowo zaspokoić ich potrzeby, w zakresie ochrony życia, zdrowia, majątku, oszczędności i finansów. Wpłynie także na osiągnięcie ambitnych celów finansowych i pozycji najbardziej innowacyjnej instytucji w branży finansowej.

Model biznesowy

Podstawowe dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej PZU za lata 2013-2017 (w mln zł)

  20172016201520142013
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto22 84720 21918 35916 88516 480
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat1 784544243351299
Wynik netto z działalności inwestycyjnej8 5023 5111 7392 6472 479
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto(14 941)(12 732)(11 857)(11 542)(11 161)
Koszty akwizycji(2 901)(2 613)(2 376)(2 147)(2 016)
Koszty administracyjne(5 364)(2 923)(1 658)(1 528)(1 406)
Koszty odsetkowe(1 365)(697)(117)(147)(104)
Zysk z działalności operacyjnej5 5102 9912 9403 6934 119
Zysk netto4 2332 3742 3432 9683 295
Zysk netto przypisany jednostce dominującej2 9101 9352 3432 9683 293
Aktywa ogółem317 405125 296105 39767 57362 787
Aktywa finansowe w tym:281 854105 28689 22956 76055 086
Należności od klientów z tytułu kredytów169 45744 99830 254--
Skonsolidowane kapitały własne37 60117 08415 11813 16813 128
Kapitały własne przypadające udzialowcom jednostki dominującej14 62212 99812 92413 16613 111
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe44 55842 19441 28040 16737 324

Dane przekształcone za lata 2013-2016

Grupa PZU charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Potwierdzają to zarówno wysokie współczynniki adekwatności kapitałowej jak i ocena amerykańskiej agencji ratingowej S&P Global Ratings na poziomie A-.

27 października 2017 roku agencja S&P podwyższyła perspektywę ratingową PZU z negatywnej do stabilnej. Jednocześnie rating siły finansowej PZU pozostał na poziomie A-. Jest to jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki. W swoim raporcie analitycy S&P podkreślili, że: „Stabilizacja Grupy i przejrzystość inwestycji w sektor bankowy wspiera obecną wiarygodność kredytową Grupy PZU w średnim terminie.” 

Rating siły finansowej
i rating kredytowy
nadany PZU przez S&P

Wybrane nagrody i wyróżnienia

Grupa PZU otrzymała szereg nagród oraz wyróżnień za działalność w 2017 roku. Poniżej prezentujemy wybrane z nich.

Nagrody

Kalendarium

23 MARZEC

Odwołanie Michała Krupińskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu PZU

13 KWIECIEŃ

Powołanie Pawła Surówki na stanowisko Prezesa Zarządu PZU

07 CZERWIEC

Finalizacja przez PZU i PFR zakupu 32,8% akcji Banku Pekao

29 CZERWIEC

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

30 CZERWIEC

Prywatna emisja obligacji podporządkowanych PZU (2,25 mld zł)

19 PAŹDZIERNIK

Wypłata dywidendy z zysku za 2016 rok (1,40 zł na akcję)

27 PAŹDZIERNIK

Podwyższenie przez Agencję S&P Global Ratings perkspektywy ratingowej PZU z negatywnej do stabilnej

Facebook Twitter Google Plus All